Nye tall fra varehandelsindeksen viser en nedgang i sesongjustert Den prisjusterte omsetningen. For å fjerne priseffekter og måle den underliggende volumutviklingen for salget i varehandelen, benyttes en deflator. Denne salgsdeflatoren er en prisindeks som er tilpasset spesifikt for varehandelen og som reflekterer prisendringer på varene som selges for detaljhandel i juli. Nedgangen følger etter en liten oppgang på 0,2 prosent i juni.

-De fleste næringer gikk ned i juli, og dagligvare sto for brorparten av nedgangen. Butikkhandel med jernvarer, byggevarer og klær gikk også ned i denne måneden. Enkelte husholdningsvarer, blant annet salg av møbler, hadde noe vekst og bidro til å dempe den samlede nedgangen, sier førstekonsulent Edvard Garmannslund i SSB.

Fortsatt flat trend

Trenden i detaljomsetningsindeksen har vært flat siden februar i år. Sesongjustert tremånedersendring mai-juli 2023 har en oppgang på 0,8 prosent.

-Sammenlignet med forrige tremåneders periode er perioden mai-juli 2023 opp 0,8 prosent. Vi ser en videre utflating av trenden denne måneden for omsetningsvolumet i detaljhandel, sier Garmannslund.

Fra juli 2022 til juli 2023 var det en nedgang på 1,4 prosent i kalenderjustert volumindeks for detaljhandelen.

Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2015=100¹

¹ Månedene under koronapandemien ble behandlet som ekstremverdier i sesongjusteringsrutinen. Trenden har derfor blitt tatt ut fra figuren for perioden mars 2020 til og med mars 2022.

Figur 2. Vektet bidrag for sesongjustert volumindeks siste måned¹ ²

¹ Næringsbidragene beregnes ved å multiplisere næringens prosentvise endring med næringens andel av detaljhandelen. ² Summen av næringsbidragene kan avvike noe fra endringen for detaljhandel samlet sett da alle tidsserier, inkludert detaljhandel, sesongjusteres individuelt.

Vekst i engroshandel trekker samlet varehandel opp i juli

Omsetningsvolumet for varehandel samlet er opp 0,4 prosent fra juni til juli 2023, viser sesongjusterte tall. Oppgangen skyldes en økning i engroshandel på 2,0 prosent. Sammen med den omtalte nedgangen i detaljhandel, bidrar også bilsalget negativt og er med å dempe den samlede oppgangen i varehandelen.

Svak nedgang for eurosonen i juni

Tall fra Eurostat, statistikkontoret i EU, viste at landene i Omfatter de 20 EU-landene som har valgt euro som valuta samlet sett hadde liten nedgang på 0,2 prosent i sesongjustert omsetningsvolum for detaljhandel fra mai til juni 2023. Tall for mai er revidert, og viser nå en oppgang fra april til mai. Danmark har hatt en oppgang på 0,6 prosent fra mai til juni, mens Sverige opplevde en svak nedgang på 0,5 prosent.

Figur 3. Detaljomsetningen i volum for Eurosonen og Norge (2015=100), sesongjusterte tall

Ujustert verdiindeks for juni 2023 er revidert grunnet korrigering av grunnlagsdata innen næringen «Engroshandel med spesialisert vareutvalg ellers». Revisjonen påvirker også ujustert, kalender- og sesongjusterte tall for verdi og volum.

Fra og med frigivningen i mai 2023 publiseres vektene som benyttes i aggregeringen av de ulike volumindeksene i statistikkbanken. I tillegg publiseres enkelte næringsgrupper (4-sifret NACE) med sesongjusterte verdi- og volumindekser. Dette gjelder følgende næringsgrupper: 47.11 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler, 47.19 Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers og 47.91 Postordrehandel og handel via internett.

Næring 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner fra statistikken Varehandelsindeksen inngår som en sentral kilde i beregningen av statistikken Varekonsumindeksen (VKI). Likevel er det vanligvis forskjeller i utviklingen mellom de to statistikkene. Det er flere årsaker til dette. For det første dekker VKI husholdningenes elektrisitets- og brenselforbruk samt kjøp av transportmidler, hvilket ikke inngår i det som Varehandelsindeksen publiserer for 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner. For det andre vektes de to totalindeksene sammen med noe forskjellig vektgrunnlag. Sistnevnte får særlig store utslag når de forskjellige detaljhandelsnæringene har svært ulik utvikling. Årsaken til ulikt vektgrunnlag er at VKI skal vise husholdningenes konsum av varer, mens Varehandelsindeksen sitt aggregat for detaljhandel beskriver utvikling i detaljhandelsnæringen.