Nye tall fra varehandelsindeksen viser en nedgang i sesongjustert Den prisjusterte omsetningen. For å fjerne priseffekter og måle den underliggende volumutviklingen for salget i varehandelen, benyttes en deflator. Denne salgsdeflatoren er en prisindeks som er tilpasset spesifikt for varehandelen og som reflekterer prisendringer på varene som selges for detaljhandel i september. Dette følger etter nedgang i juli og august på henholdsvis 1,0 og 0,3 prosent.

– Som i de to foregående månedene falt omsetningsvolumet i detaljhandelen i september. Dette er dermed tredje måned på rad med nedgang. Butikkhandel med møbler var blant næringene som bidro mest ned, mens salg i bensinstasjoner og dagligvarebutikker bidro på oppsiden denne måneden og dempet den samlede nedgangen, sier seniorrådgiver Anders Falla Aas i SSB.

Fra september 2022 til september 2023 var det en nedgang på 2,5 prosent i kalenderjustert volumindeks. 

Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2015=100¹

¹ Månedene under koronapandemien ble behandlet som ekstremverdier i sesongjusteringsrutinen. Trenden har derfor blitt tatt ut fra figuren for perioden mars 2020 til og med mars 2022.

Figur 2. Vektet bidrag for sesongjustert volumindeks siste måned¹ ²

¹ Næringsbidragene beregnes ved å multiplisere næringens prosentvise endring med næringens andel av detaljhandelen. ² Summen av næringsbidragene kan avvike noe fra endringen for detaljhandel samlet sett da alle tidsserier, inkludert detaljhandel, sesongjusteres individuelt.

Varehandel samlet er ned

Varehandel samlet er ned 2,9 prosent fra august til september 2023, viser tall for sesongjustert omsatt volum. Nedgangen skyldes en reduksjon i engroshandel, samt handel med og reparasjon av motorvogner. Dette er næringer som svinger en del fra måned til måned. Detaljhandel bidro også noe på nedsiden.

Kalenderjustert volum er ned hele 7,0 prosent for varehandelen samlet fra september 2022 til september 2023.

– Betydelig fall i handel med og reparasjon av motorvogner var den viktigste årsaken til den samlede nedgangen på tolvmånedersbasis, sier Anders Falla Aas.

Eurosonen med nedgang i august

Tall fra Eurostat (ec.europa.eu), statistikkontoret i EU, viste at landene i Omfatter de 20 EU-landene som har valgt euro som valuta samlet sett hadde en nedgang på 1,2 prosent i sesongjustert omsetningsvolum for detaljhandel fra juli til august 2023. Sverige hadde en oppgang på 0,6 prosent i august, mens Danmark opplevde en oppgang på 1,6 prosent. 

Figur 3. Detaljomsetningen i volum for Eurosonen og Norge (2015=100), sesongjusterte tall

Ujusterte verdiindekser for februar 2023 til og med august 2023 er revidert grunnet korrigering av grunnlagsdata innen næringen «Engroshandel med nærings- og nytelsesmidler» (46.3). Revisjonen påvirker også ujustert, kalender- og sesongjusterte tall for verdi og volum for denne næringen, samt aggregater denne næringen inngår i. Dette gjelder næringene «Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner» (46) og «Varehandel, reparasjon av motorvogner» (G).

Næring 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner fra statistikken Varehandelsindeksen inngår som en sentral kilde i beregningen av statistikken Varekonsumindeksen (VKI). Likevel er det vanligvis forskjeller i utviklingen mellom de to statistikkene. Det er flere årsaker til dette. For det første dekker VKI husholdningenes elektrisitets- og brenselforbruk samt kjøp av transportmidler, hvilket ikke inngår i det som Varehandelsindeksen publiserer for 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner. For det andre vektes de to totalindeksene sammen med noe forskjellig vektgrunnlag. Sistnevnte får særlig store utslag når de forskjellige detaljhandelsnæringene har svært ulik utvikling. Årsaken til ulikt vektgrunnlag er at VKI skal vise husholdningenes konsum av varer, mens Varehandelsindeksen sitt aggregat for detaljhandel beskriver utvikling i detaljhandelsnæringen.