Nye tall fra Varehandelsindeksen viser en oppgang i det sesongjusterte omsetningsvolumet for detaljhandelen i november. Dette skjer etter en økning på 0,9 prosent også fra september til oktober.

– Det var spesielt butikkhandel med møbler og elektronikk som bidro til veksten i detaljhandelen i november. Prisnedgangen på møbler og innredning kan ha vært en medvirkende årsak, sier rådgiver Marie Skjeldås.

Konsumprisindeksen viste en nedgang i prisene for kategorien «møbler og innrednings- og dekorasjonsartikler» på 2,1 prosent fra oktober til november.

– Noe av økningen i november, spesielt for elektronikk, kan også skyldes en vridning av den tradisjonelle julehandelen fra desember til november, og store handledager som Black Friday, sier Marie Skjeldås.

Trenden med å spre Black Friday utover en hel uke har de siste årene blitt mer vanlig, og særlig for 2020 da man også forsøkte å ta hensyn til smittevern. Denne trenden så ut til å fortsette også i 2021.

Selv om det var en økning for elektronikk i november fra måneden før, var det en nedgang sammenlignet med november i fjor. Kalenderjustert omsetningsvolum for denne næringen viste en nedgang på hele 18 prosent i november 2021 sammenlignet med samme måned i 2020.

Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2015=100¹

¹ Mars 2020 og påfølgende måneder er behandlet som ekstremverdier i sesongjusteringsrutinen. Trenden har derfor blitt tatt ut fra figuren for de seneste månedene.

Fjerde måneden med nedgang for dagligvare

Butikker med salg av dagligvarer hadde en nedgang i omsetningsvolumet fra oktober til november, viser sesongjusterte tall.

– Dette er nå fjerde måned på rad med nedgang i salget av dagligvare, men nivået på omsetningsvolumet for dagligvarebutikkene er fortsatt høyere enn før pandemien, sier Marie Skjeldås.

Sammenlignet med november 2019 var kalenderjustert volum for dagligvarebutikkene opp 3,7 prosent i november 2021.

Det var også en nedgang i salget av sportsutstyr i november som bidro til å dempe den samlede oppgangen i detaljhandelen.

Figur 2. Vektet bidrag for sesongjustert volumindeks¹

¹ Næringsbidragene beregnes ved å multiplisere næringens prosentvise endring med næringens andel av detaljhandelen.

Fortsatt stor koronaeffekt i detaljhandelen

Pandemien og tilhørende restriksjoner har bidratt til at nordmenn har brukt mye mindre penger på kjøp av tjenester, og mer på varer. I tillegg har vi handlet mer i Norge grunnet begrensningene på grensehandel og reising.

De store endringene i nordmenns handlemønster har ført til store utslag i de sesongjusterte tallene, og omsetningsvolumet i detaljhandelen ligger fortsatt langt over nivåene som var før pandemien.

– Etter gjenåpningen av samfunnet i september var det ventet at deler av disse endringene ville reverseres, men med økning i smittetallene den siste tiden og det nye omikronvarianten er det igjen usikkert når dette vil skje, sier Marie Skjeldås.

Økning både for Norge og eurosonen i oktober

Tall fra Eurostat, statistikkontoret i EU, viste at landene i Omfatter de 19 EU-landene som har valgt euro som valuta. samlet sett hadde en oppgang i sesongjustert omsetningsvolum for detaljhandel fra september til oktober 2021 på 0,2 prosent. Tall for Norge viste i samme periode en økning på 0,9 prosent. I vårt naboland Sverige var det en oppgang på 0,5 prosent mens det i Danmark var en oppgang på 1,3 prosent.

Figur 3. Detaljomsetningen i volum for Eurosonen og Norge (2015=100), sesongjusterte tall

Detaljomsetningsindeksen har skiftet navn til Varehandelsindeksen. Statistikken er utvidet fra kun å dekke næring 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner til også å dekke næring 45 Handel med og reparasjon av motorvogner og næring 46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner. Statistikken vil dermed dekke hele næringshovedområdet G Varehandel, reparasjon av motorvogner i Standard for næringsgruppering 2007. Vi publiserer per nå kun ujusterte verdi- og volumindekser for 45 og 46. Sesongjusterte indekser for de nye næringene vil bli publisert i 2022. Les mer om endringene i artikkelen Endringer og utvidelser i SSBs konjunkturstatistikk. Kortnavnet «doi» er beholdt slik at lenker til www.ssb.no/doi er uendret.

Torsdag den 12. mars 2020 innførte regjeringen tiltak mot spredningen av koronaviruset i Norge. Dette har ført til at handlemønsteret siden mars har vært annerledes fra hva vi vanligvis observerer. Sesongjusteringen under koronakrisen gjøres på en slik måte at tall fra og med krisen (mars) ikke inngår i grunnlaget for beregningen av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, gjøres dette ved å spesifisere mars 2020 og påfølgende måneder som ekstremverdier.

Dette betyr at vanlige trendtall ikke vil bli beregnet og i stedet vil trend og sesongjusterte tall følge hverandre. Et viktig unntak er siste observasjon, der trendtallet som beregnes i sesongjusteringsrutinen kun vil være en fremskrevet verdi og siste observasjon inngår ikke. Trendtallene fra og med mars 2020 vil dermed være vanskelige å tolke.

SSBs sesongjustering er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.

Næring 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner fra Varehandelsindeksen inngår som en sentral kilde i beregningen av varekonsumindeksen (VKI). Likevel er det vanligvis forskjeller i utviklingen mellom de to statistikkene. Det er flere årsaker til dette. For det første dekker VKI husholdningenes elektrisitets- og brenselforbruk samt kjøp av transportmidler, hvilket ikke inngår i det som Varehandelsindeksen publiserer for 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner. For det andre vektes de to totalindeksene sammen med noe forskjellig vektgrunnlag. Sistnevnte får særlig store utslag når de forskjellige detaljhandelsnæringene har svært ulik utvikling. Årsaken til ulikt vektgrunnlag er at VKI skal vise husholdningenes konsum av varer, mens Varehandelsindeksen sitt aggregat for detaljhandel beskriver utvikling i detaljhandelsnæringen.]