Sesongjustert Omsetningsvolum: Den prisjusterte omsetningen. For å fjerne priseffekter og måle den underliggende volumutviklingen for salget i varehandelen, benyttes en deflator. Denne salgsdeflatoren er en prisindeks som er tilpasset spesifikt for varehandelen og som reflekterer prisendringer på varene som selges. for detaljhandel i mars gikk opp 0,3 prosent. Dette skjer etter en oppgang på 0,2 prosent fra januar til februar.

– Det var for det meste små endringer i detaljhandelsnæringene i mars. Byggevarehus og klesbutikker bidro sterkest til den samlede oppgangen, mens bensinstasjoner og dagligvarebutikker bidro mest på nedsiden, sier seniorrådgiver Anders Falla Aas i SSB.

Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2021=100¹

¹ Månedene under koronapandemien ble behandlet som ekstremverdier i sesongjusteringsrutinen. Trenden har derfor blitt tatt ut fra figuren for perioden mars 2020 til og med mars 2022.

Figur 2. Vektet bidrag for sesongjustert volumindeks siste måned¹ ²

¹ Næringsbidragene beregnes ved å multiplisere næringens prosentvise endring med næringens andel av detaljhandelen.
² Summen av næringsbidragene kan avvike noe fra endringen for detaljhandel samlet sett da alle tidsserier, inkludert detaljhandel, sesongjusteres individuelt

Ser vi på første kvartal 2024 sammenlignet med fjerde kvartal 2023 var det her en sesongjustert nedgang på 0,4 prosent for omsetningsvolumet i detaljhandelen.

Det siste året viser en relativt flat trend for omsetningsvolumet i detaljhandelen. Fra mars 2023 til mars 2024 var det en oppgang på 0,6 prosent i kalenderjustert omsetningsvolum. 

Nedgang for samlet varehandel i mars

Varehandelen samlet viste i mars en nedgang på 2,6 prosent fra februar, ifølge sesongjusterte volumindekser. Nedgangen skyldes i hovedsak et fall i omsetningsvolumet for engroshandel på 3,8 prosent. Handel med motorvogner bidro også på nedsiden med et fall på 2,9 prosent i mars. Siden et svært høyt bilsalg i desember 2022 har trenden for omsetningsvolumet vært fallende. Ser vi på 12-månedersendringen fra mars 2023 til mars 2024 har kalenderjustert omsetningsvolum for handel med motorvogner falt med hele 15 prosent.

Detaljhandel hadde derimot en oppgang på 0,3 prosent fra februar til mars 2024 og bidro dermed til å dempe den samlede nedgangen for varehandelen siste måned. 

Eurosonen med nedgang i februar

Tall fra Eurostat (ec.europa.eu), statistikkontoret i EU, viste at landene i Eurosonen: Omfatter de 20 EU-landene som har valgt euro som valuta samlet sett hadde en nedgang på 0,5 prosent i sesongjustert omsetningsvolum for detaljhandel fra januar til februar. Sverige hadde en oppgang på 0,4 prosent i februar, mens Danmark hadde en nedgang på 0,1 prosentpoeng. 

Figur 3. Detaljomsetningen i volum for Eurosonen og Norge (2021=100), sesongjusterte tall

I forbindelse med den årlige rulleringen av utvalget til Varehandelsindeksen har indeksene for februar blitt kjørt på nytt. Dette innebærer mindre revisjoner for flere næringer. Disse revisjonene påvirker både ujusterte og sesongjusterte verdi- og volumindekser.

Næring 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner fra Varehandelsindeksen inngår som en sentral kilde i beregningen av varekonsumindeksen (VKI). Likevel er det vanligvis forskjeller i utviklingen mellom de to statistikkene. Det er flere årsaker til dette. For det første dekker VKI husholdningenes elektrisitets- og brenselforbruk samt kjøp av transportmidler, hvilket ikke inngår i det som Varehandelsindeksen publiserer for 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner. For det andre vektes de to totalindeksene sammen med noe forskjellig vektgrunnlag. Sistnevnte får særlig store utslag når de forskjellige detaljhandelsnæringene har svært ulik utvikling. Årsaken til ulikt vektgrunnlag er at VKI skal vise husholdningenes konsum av varer, mens Varehandelsindeksen sitt aggregat for detaljhandel beskriver utvikling i detaljhandelsnæringen.