– Vi ser noe oppgang i detaljhandelen i november. Næringer som dekker forskjellige husholdningsvarer slik som elektriske husholdningsvarer trakk spesielt opp i november. Dette er næringer hvor det typisk selges varer som kommer på salg, slik som «Black Friday» og «Black Week», sier seniorrådgiver Marius Bergh i SSB.

Nye tall fra varehandelsindeksen viser oppgang i sesongjustert Den prisjusterte omsetningen. For å fjerne priseffekter og måle den underliggende volumutviklingen for salget i varehandelen, benyttes en deflator. Denne salgsdeflatoren er en prisindeks som er tilpasset spesifikt for varehandelen og som reflekterer prisendringer på varene som selges for detaljhandel i november. November har som regel vært en vekstmåned for detaljhandel de siste årene, mens det i perioden september til november var en nedgang i detaljhandelen sammenlignet med foregående tremånedersperiode. 

– Tallene viser moderat vekst i detaljhandel i november. Dette kan være forbundet med vridning av den tradisjonelle julehandelen fra desember til november, og store tilbudskampanjer som Black Friday og Black Week, sier Bergh.

For perioden september til november 2023 var det en nedgang på 0,4 prosent sammenlignet med foregående tremånedersperiode. Fra november 2022 til november 2023 var det en nedgang i detaljhandelen på 1,5 prosent i kalenderjustert  omsetningsvolum.

Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2015=100¹

¹ Månedene under koronapandemien ble behandlet som ekstremverdier i sesongjusteringsrutinen. Trenden har derfor blitt tatt ut fra figuren for perioden mars 2020 til og med mars 2022.

Figur 2. Vektet bidrag for sesongjustert volumindeks siste måned¹ ²

¹ Næringsbidragene beregnes ved å multiplisere næringens prosentvise endring med næringens andel av detaljhandelen. ² Summen av næringsbidragene kan avvike noe fra endringen for detaljhandel samlet sett da alle tidsserier, inkludert detaljhandel, sesongjusteres individuelt.

– Butikkhandel med apotekvarer økte også fra oktober til november, viser sesongjusterte volumtall. Dagligvarehandelen som utgjør en stor del av detaljhandelen, var omtrent uendret fra oktober til november. Detaljhandel med drivstoff til motorvogner var næringen som bidro mest ned i november, sier Bergh. 

Varehandel samlet er svakt opp

Varehandel samlet er opp 0,2 prosent fra oktober til november 2023, viser tall for sesongjustert omsetningsvolum. Oppgangen skyldes økt detaljhandel og engroshandel, mens handel med og reparasjon av motorvogner trekker ned.

Kalenderjustert volum er fortsatt ned siste 12-måneders periode.  Varehandelen samlet er ned 7,4 prosent fra november 2022 til november 2023.

– Varehandel samlet er fortsatt ned sammenlignet med november i fjor. Hovedsakelig er det redusert handel med og reparasjon av motorvogner som bidrar til nedgangen, men også engroshandel og detaljhandel bidrar ned, sier Bergh. 

Eurosonen om lag uendret i oktober

Tall fra Eurostat (ec.europa.eu), statistikkontoret i EU, viste at landene i Omfatter de 20 EU-landene som har valgt euro som valuta samlet sett hadde en oppgang på 0,1 prosent i sesongjustert omsetningsvolum for detaljhandel fra september til oktober 2023. Sverige hadde en oppgang på 1,6 prosent i oktober, mens Danmark hadde en oppgang på 0,8 prosent. 

Figur 3. Detaljomsetningen i volum for Eurosonen og Norge (2015=100), sesongjusterte tall

Næring 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner fra statistikken Varehandelsindeksen inngår som en sentral kilde i beregningen av statistikken Varekonsumindeksen (VKI). Likevel er det vanligvis forskjeller i utviklingen mellom de to statistikkene. Det er flere årsaker til dette. For det første dekker VKI husholdningenes elektrisitets- og brenselforbruk samt kjøp av transportmidler, hvilket ikke inngår i det som Varehandelsindeksen publiserer for 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner. For det andre vektes de to totalindeksene sammen med noe forskjellig vektgrunnlag. Sistnevnte får særlig store utslag når de forskjellige detaljhandelsnæringene har svært ulik utvikling. Årsaken til ulikt vektgrunnlag er at VKI skal vise husholdningenes konsum av varer, mens Varehandelsindeksen sitt aggregat for detaljhandel beskriver utvikling i detaljhandelsnæringen.