Nye tall fra varehandelsindeksen viser en nedgang i det sesongjusterte omsetningsvolumet for detaljhandelen i februar.

– Under pandemien har nordmenn brukt mer penger på varer og mindre på tjenester. Nå som samfunnet har åpnet opp igjen reverseres mange av endringene i handlevaner som skjedde under nedstengingen, sier rådgiver Anders Falla Aas i SSB.

Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2015=100¹

¹ Mars 2020 og påfølgende måneder er behandlet som ekstremverdier i sesongjusteringsrutinen. Trenden har derfor blitt tatt ut fra figuren for de seneste månedene.

Nedgang for dagligvare

Det største bidraget til den samlede nedgangen i februar kom fra dagligvarebutikker. Omsetningsvolumet faller imidlertid fra høye nivåer under pandemien og ligger fortsatt høyere enn før pandemien.

– Nedgangen for dagligvarebransjen har antagelig en sammenheng med gjenåpningen av samfunnet i februar. Etter at smittevernstiltakene ble opphevet i midten av februar er det flere som spiser ute på restauranter og i kantiner. Samtidig har det også blitt lettere å dra over grensa til Sverige for å handle igjen, sier rådgiver Anders Falla Aas i SSB.

En annen faktor bak nedgangen til matbutikkene er prisvekst. Konsumprisindeksen viste en økning i prisene for kategorien «matvarer og alkoholfrie drikkevarer» på hele 4,5 prosent fra januar til februar.

Salg av byggevarer og elektronikk bidro også til nedgangen.

På den andre siden hadde klesbutikker og møbelbutikker en økning i februar og bidro dermed til å dempe nedgangen i totalindeksen.

Figur 2. Vektet bidrag for sesongjustert volumindeks¹

¹ Næringsbidragene beregnes ved å multiplisere næringens prosentvise endring med næringens andel av detaljhandelen.

Liten oppgang både for Norge og eurosonen i januar

Tall fra Eurostat, statistikkontoret i EU, viste at landene i Eurosonen: Omfatter de 19 EU-landene som har valgt euro som valuta. samlet sett hadde en oppgang i sesongjustert omsetningsvolum for detaljhandel fra desember 2021 til januar 2022 på 0,2 prosent. Tall for Norge viste i samme periode en oppgang på 0,4 prosent. I vårt naboland Sverige var det en oppgang på 1,7 prosent mens det i Danmark var en oppgang på hele 3,7 prosent.

Figur 3. Detaljomsetningen i volum for Eurosonen og Norge (2015=100), sesongjusterte tall

Detaljomsetningsindeksen har skiftet navn til Varehandelsindeksen. Statistikken er utvidet fra kun å dekke næring 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner til også å dekke næring 45 Handel med og reparasjon av motorvogner og næring 46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner. Statistikken vil dermed dekke hele næringshovedområdet G Varehandel, reparasjon av motorvogner i Standard for næringsgruppering 2007. Vi publiserer per nå kun ujusterte verdi- og volumindekser for 45 og 46. Sesongjusterte indekser for de nye næringene vil bli publisert i 2022. Les mer om endringene i artikkelen Endringer og utvidelser i SSBs konjunkturstatistikk. Kortnavnet «doi» er beholdt slik at lenker til www.ssb.no/doi er uendret.

Torsdag den 12. mars 2020 innførte regjeringen tiltak mot spredningen av koronaviruset i Norge. Dette har ført til at handlemønsteret siden mars har vært annerledes fra hva vi vanligvis observerer. Sesongjusteringen under koronakrisen gjøres på en slik måte at tall fra og med krisen (mars) ikke inngår i grunnlaget for beregningen av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, gjøres dette ved å spesifisere mars 2020 og påfølgende måneder som ekstremverdier.

Dette betyr at vanlige trendtall ikke vil bli beregnet og i stedet vil trend og sesongjusterte tall følge hverandre. Et viktig unntak er siste observasjon, der trendtallet som beregnes i sesongjusteringsrutinen kun vil være en fremskrevet verdi og siste observasjon inngår ikke. Trendtallene fra og med mars 2020 vil dermed være vanskelige å tolke.

SSBs sesongjustering er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.

Næring 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner fra varehandelsindeksen inngår som en sentral kilde i beregningen av varekonsumindeksen (VKI). Likevel er det vanligvis forskjeller i utviklingen mellom de to statistikkene. Det er flere årsaker til dette. For det første dekker VKI husholdningenes elektrisitets- og brenselforbruk samt kjøp av transportmidler, hvilket ikke inngår i det som Varehandelsindeksen publiserer for 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner. For det andre vektes de to totalindeksene sammen med noe forskjellig vektgrunnlag. Sistnevnte får særlig store utslag når de forskjellige detaljhandelsnæringene har svært ulik utvikling. Årsaken til ulikt vektgrunnlag er at VKI skal vise husholdningenes konsum av varer, mens Varehandelsindeksen sitt aggregat for detaljhandel beskriver utvikling i detaljhandelsnæringen.