Lokale folkeavstemninger

Oppdatert: 2. juli 2021

Neste oppdatering: 21. juni 2022

Lokale folkeavstemninger avholdt
Lokale folkeavstemninger avholdt
2020
1
Antall lokale folkeavstemninger i norske kommuner fire siste år, etter tema
Antall lokale folkeavstemninger i norske kommuner fire siste år, etter tema
2017201820192020
Folkeavstemninger
Totalt8571
Alkohol0000
Målform3241
Territorielle5310
Krets og identitet0000
Miljø0020
Andre tema0000
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Lokale folkeavstemninger. Valgdeltakelse i prosent, etter år
Lokale folkeavstemninger. Valgdeltakelse i prosent, etter år
Stemmeberettigede (personer)Valgdeltakelse i prosent
198043 53354,7
198150 62663,6
19828 28443,2
198325 26844,6
198438 75360,4
1985131 41959,3
198693 74155,4
198797 73558,6
198855 84146,4
198928 09264,5
1990133 06642,7
19918 09625,5
19921 35035,6
19939 25732,7
19944 38731,1
19955 15338,4
199628 96340,0
199724 02840,3
19985 53843,5
199928 68140,2
200014 77643,8
20014 07429,9
200218 54451,3
200349 36649,6
200432 98950,5
200570 83240,6
200615 44939,0
20078 58357,5
20082 59116,6
20094 29462,1
201054 72111,7
2011134 88154,0
201212 26627,8
2013501 03565,8
201410 13954,3
201568 38857,7
20161 128 82837,9
201729 31251,8
201868 25453,6
201910 61654,6
20204 47717,4
Standardtegn i tabeller
Lokale folkavstemninger. Antall folkeavstemninger etter tema og år
Lokale folkavstemninger. Antall folkeavstemninger etter tema og år
Folkeavstemninger
TotaltAlkoholMålformTerritorielleKrets og identitetMiljøAndre tema
19812512121000
19825130010
1983214160100
1984211650000
19854521123900
19863115105010
1987221371100
1988241280400
198913641200
1990241417200
199110073000
19927010600
19937040300
19946041100
19958040400
199611020810
1997150110400
1998170141200
199911036200
2000171150100
20016051000
20025011120
20032601115000
200421066900
200512142140
20069051120
20076050010
20083030000
20094003100
201016092230
201113128200
20128030050
20135021002
20146042000
2015170016010
201620402202000
20178035000
20185023000
20197041020
20201010000
Standardtegn i tabeller
Lokale folkeavstemninger. Om resultatet ble tatt til følge eller ikke, etter tema
Lokale folkeavstemninger. Om resultatet ble tatt til følge eller ikke, etter tema1
1970-2020
Folkeavstemninger behandlet i kommunestyreTatt til følge (antall folkeavstemninger)Tatt til følge (andel i prosent)Ikke tatt til følge (antall folkeavstemninger)Ikke tatt til følge, andel i prosent
Totalt85777890,8799,2
Alkohol16516398,821,2
Målform31429593,9196,1
Territorielle30125885,74314,3
Krets og identitet584679,31220,7
Miljø191684,2315,8
Andre tema00..0..
1Tabellen inneholder kun folkeavstemninger hvor opplysninger om avstemningsresultatet er tatt til følge eller ikke er oppgitt
Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken gir oversikt over alle lokale folkeavstemninger fra 1970 og fremover gir oversikt over alle lokale folkeavstemninger fra 1970 og fremover.

Lokale folkeavstemninger

Enhver avstemning avholdt innefor den enkelte kommunes grenser hvor de stemmeberettigede har fått muligheten til å uttale seg direkte om et tema der kommunen eller fylkeskommunen skal benytte avstemningens utfall som en del av sitt beslutningsgrunnlag for å ta stilling til eller fatte et vedtak om aktuell tematikk. Avstemningen kan ha omfattet hele eller deler av kommunen.

Tematisk inndeling

Alkohol: Avstemninger som gjelder opprettelse av vinmonopol, salg av øl og andre avstemninger som vedrører alkohol.

Målform

Avstemninger som vedrører valg av målform i grunnskolen.

Territorielle

Avstemninger som omhandler emner som kommunesammenslåinger, kommunegrensereguleringer og kommune-/fylkestilhørighet.

Krets og identitet

Avstemninger som gjelder endring i en kommunes kretsinndeling - som sammenslåing av skolekretser, oppretting av nye skoler og nedleggelse av eksisterende skoler. Identitetsavstemninger involverer avstemninger om eksempelvis bystatusavklaringer, eller navn på kommune eller krets.

Miljø

Avstemninger som inneholder elementer av miljøspørsmål. Eksempelvis etablering av vindmølleparker, utbygging av vassdrag, veiutbygging og annen infrastruktur, beskyttelse av verneverdige områder eller bygninger etc.

Andre

Avstemninger om andre forhold i en kommune.

Godkjente stemmer

Godkjente stemmegivninger, skal stemme med mengden kryss i manntallet. I praksis blir tallet regnet som godkjente stemmer pluss forkastede og blanke stemmer, der disse er oppgitt.

Forkastede stemmer

Stemmesedler som av ulike årsaker ikke blir godkjent pluss tomme konvolutter.

Godkjente stemmer

Tallet på godkjente stemmesedler etter fintelling/kontrolltelling.

Sluttbehandling

Om avstemningsresultatet ble tatt til følge i kommunen eller ikke. Avstemningsresultatet er registrert som tatt til følge dersom behandlingen i kommunen fulgte avstemningsresultatet, for eksempel i avstemninger om kommunesammenslåinger selv om den eller de andre berørte kommunen(e) kom til et resultat som innebar overstyring av resultatet, eller om sentrale myndigheter overstyrte resultatet.

Avstemninger i hele kommunen

Folkeavstemningen gjaldt samtlige stemmeberettigede i kommunen.

Avstemninger i deler av kommunen

Folkeavstemningen gjaldt kun en eller flere kretser innad i kommunen. Kun de stemmeberettigede i enkeltkretser deltok.

Navn: Lokale folkeavstemninger

Emne: Valg

21. juni 2022

Seksjon for befolkningsstatistikk

Kommunenivå og kretsnivå innenfor de kommuner med folkeavstemninger som begrenser stemmeberettigede til eksempelvis innbyggere i spesifikke skolekretser.

Årlig

Ingen.

Ikke relevant

Formålet er å gi oversikt over avholdte lokale folkeavstemninger i norske kommuner i perioden fra 1970 og fremover. SSB har samlet inn historiske data om lokale folkeavstemninger fra 1970 til 2007. Fra 2008 blir det gjennomført en årlig innsamling der kommunene rapporterer til SSB.

Bruken av rådgivende lokale folkeavstemninger er en over 100 år lang tradisjon i Norge, særlig med hensyn til avstemninger i forbindelse med alkoholbevillinger og målform i grunnskolen. Andre tema som kommunesammenslåinger og avstemninger om miljøspørsmål har blitt aktualisert senere. En lovfesting av kommunenes rett til å avholde lokale folkeavstemninger ble etablert med endringer i Valgloven og kommuneloven i 2008-2009.

Statistikken forventes brukt av media, forskingsmiljøer, politiske partier, kommuner og utdanningsinstitusjoner.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Annen valgstatistikk.

Valgloven og kommuneloven § 16-1.

Ingen.

Statistikken gjelder resultater fra lokale folkeavstemninger i alle kommuner der de er blitt avholdt. Det samles inn tall og informasjon om folkeavstemningens tema, tidspunkt, stemmealternativ fordelt på forhåndstemmer, valgtingstemmer og total, behandling av sluttresultatet i kommunene (om avstemningsresultatet ble tatt til følge etc.), om folkeavstemningen omfattet hele eller deler av kommunen, antall stemmeberettigede og valgdeltakelse. For avstemninger avholdt etter 2008 blir det i tillegg samlet inn tall for detaljert stemmegivning fordelt på godkjente og forkastede, samt stemmesedler fordelt på godkjente, forkastede og blanke stemmesedler.

Fra og med 2008 er data innhentet årlig fra kommunen via KOSTRA-innrapporteringen som er et rapporteringssystem for alle landets kommuner til staten.

Papirskjema med tilgjengelig preutfylt informasjon for lokale folkeavstemninger avholdt før 2008 er sendt alle kommuner. Også kommuner uten registrerte avstemninger har mottatt skjema for bekreftelse på at det ikke har funnet sted lokale folkeavstemninger i kommunen.

Hovedoppgave ved institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo, ved Aimée Lind Adamiak: "Lokale folkeavstemninger i Norge - Med særlig vekt på perioden 1970-2000", publisert 2001, samt informasjon i Nynorsk faktabok 1965-2004 vedrørende lokale folkeavstemninger om målform.

Fulltelling.

KOSTRA fra og med 2008, papirskjema for perioden 1970-2007.

Maskinelle kontroller ved registrering av tall, vesentlig sumkontroller og logiske sammenhenger. Kvalitetskontroll og tilføyelser fra kommunene av preutfylt informasjon for perioden 1970-2007.

Statistikken er en summering av innrapportert informasjon. En lokal folkeavstemning telles som enkeltstående når de stemmeberettigede har fått muligheten til å uttale seg direkte om en konkret enkeltsak.

Ikke relevant

Ikke relevant

Statistikk over bruken av lokale folkeavstemninger i norske kommuner finnes tilbake til 1970 og ble publisert fra SSBs side første gang i 2009.

Dataene er rapportert inn til SSB ved bruk av skjema for perioden 1970-2007. Feilregistreringer og manglede informasjon i arkiv kan forekomme og medføre ufullstendige og feilaktige data. Kommunene har ikke vært pliktige til å oppbevare informasjon om avholdte lokale folkeavstemninger. Datainnsamling for denne perioden er i utgangspunktet basert på sekundærkilder kvalitetssikret og ytterligere komplettert av kommunene. Ikke alle kommuner har gjennomført denne kvalitetssikringen og dette materiale er da publisert med dette forbehold. For hele perioden fra 1970 kan antall avgitte og forkastede stemmer i enkelte kommuner dessuten være usikkert. Det kan skyldes unøyaktighet ved føring av valgbok og feil i avkrysningsmanntallet. Mistolkinger vedrørende begrepene forkastende stemmegivninger kan forekomme. En forkastende stemmegivning kan forekomme når en person møter opp, men får av ulike årsaker ikke avgi stemme. Da skal det heller ikke krysses av i manntallet og mengden slike stemmer skal normalt ikke inkluderes i statistikken. Det blir likevel protokollert og i noen tilfeller på feil plass under forkastede stemmesedler. Ved revidering må avgitte og forkastede stemmer i noen tilfeller justere/korrigeres etter skjønn der kommunene ikke finner ut av feilene.

Ikke relevant

Kontakt

SSBs informasjonstjeneste

informasjon@ssb.no

21 09 46 42