Foreløpige tall fra statistikken om introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere viser at det var det en økning på fire prosentpoeng blant kvinner og ett prosentpoeng blant menn som gikk over i arbeid eller utdanning ett år etter programslutt i 2020, sammenlignet med året før.

Den samlede overgangen til arbeid eller utdanning, ett år etter endt introduksjonsprogram, gikk likevel ned, fra 62 prosent for de som avsluttet i 2019, til 60 prosent for de som avsluttet i 2020.

Årsaken til den samlede nedgangen er at kvinner utgjør en større andel av de som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2020, enn i 2019. For kvinner har overgangen til arbeid og utdanning generelt vært lavere enn for menn, og når det er en større andel kvinner av de som avslutter introduksjonsprogrammet, vil den samlede andelen for de som går over i arbeid og utdanning gå ned.

Det var langt færre menn som avsluttet programmet i 2020 enn i 2019, men antallet kvinner var ganske likt i 2019 og 2020. I 2020 var dermed prosentandelen kvinner som avsluttet introduksjonsprogrammet på 49 prosent, mens det i 2019 var 34 prosent.

Fra og med 2010 har det vært en nasjonal målsetting at minst 70 prosent skal være i arbeid eller under utdanning innen ett år etter endt introduksjonsprogram. For de som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2020 samlet, ble ikke målsettingen oppnådd. Når vi ser fordelingen mellom kvinner og menn ble den nasjonale målsettingen oppnådd for menn mens det for kvinner fortsatt er langt igjen.

Flere i arbeid

Av de som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2020 var 58 prosent av menn og 25 prosent av kvinner i arbeid året etter. I 2019 var andelen 53 prosent av menn og 24 av prosent kvinner. For de som avsluttet i 2020 inngår 22 prosent av menn og 13 prosent av kvinner, som var i arbeid kombinert med utdanning. I tillegg var 13 prosent av menn og 24 prosent av kvinner kun under utdanning.

7 prosent av mennene og 6 prosent av kvinnene var registrert som ledige eller på tiltak. Dette var en nedgang på 3 prosentpoeng for menn og 2 prosentpoeng for kvinner.

Andel med annen eller ukjent status i alt var som tidligere år langt høyere blant kvinner, hvor andelen lå på 44 prosent, og på 23 prosent blant menn. Blant kvinner i denne kategorien var det i hovedsak mottakere av sosialhjelp, samt de med uoppgitt status som dominerer med henholdsvis 9 og 22 prosent.

Mange med uoppgitt status var sannsynligvis hjemme med barn. I denne kategorien vil også de som deltar i grunnskoleopplæring være, dersom de ikke i tillegg har en deltidsjobb, mottar kontantstøtte eller på annen måte inngår i noen av de overnevnte kategoriene. Det finnes foreløpig ikke data på individnivå om personer som deltar i grunnskoleopplæring ett år eller mer, etter avsluttet introduksjonsprogram.

Figur 1. Status på arbeidsmarkedet, november 2021 etter kjønn og aldersgrupper, personer som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2020. Prosent

Mer enn fire av fem under 25 år i arbeid eller utdanning

Som i de foregående årene hadde de yngste aldersgruppene i 2021 størst andel i arbeid eller utdanning året etter endt introduksjonsprogram. 83 prosent i alderen 20-24 år var i arbeid eller utdanning, av disse var 66 prosent i utdanning, inkludert de som kombinerte utdanning med arbeid. Blant dem i alderen 25-29 år var 68 prosent i arbeid eller utdanning, av disse var 43 prosent i utdanning, inkludert de som kombinerte utdanning med arbeid.

Mange fra Syria avsluttet i introduksjonsprogrammet i 2020

Av de 4 800 som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2020 kom mer enn halvparten fra Syria. Av de vel 2 500 med bakgrunn fra Syria var 54 prosent i arbeid eller utdanning året etter endt introduksjonsprogram. Blant menn gjaldt det 64 prosent og for kvinner 43 prosent. Av de 800 med bakgrunn fra Eritrea var 73 prosent i arbeid eller utdanning året etter. Blant menn var andelen 83 prosent, og 64 prosent blant kvinnene.