Etter to år med koronapandemi og innreiserestriksjoner, og derfor lite innvandring til Norge, har antallet igjen økt. Personer som har flyktet fra sitt hjemland og som har blitt overført til et tredje land etter organisert vedtak, vanligvis i samarbeid med FNs høykommissær for flyktninger., også kalt kvoteflyktninger, utgjorde flertallet av nyankomne flyktninger, viser tall fra statistikk om personer med flyktningbakgrunn.

Tre av ti nye overføringsflyktninger er fra Syria

I alt var det 6 400 personer med flyktningbakgrunn som hadde sitt første bosettingsår i 2021. Om lag 900 av disse hadde Personer som har søkt og fått asyl i Norge, enten på grunnlag av behov for beskyttelse eller på humanitært grunnlag., som er 200 færre enn året før. Ikke siden 1997 har det vært færre nye asyltilfeller.

Derimot har det blitt bosatt flere overføringsflyktninger enn på lenge, med 3 500 personer. Dette er det høyeste antallet overføringsflyktninger som er blitt bosatt i Norge i løpet av ett år. Bare i 2016, som en følge av den store flyktningstrømmen fra Syria, var antallet tilnærmet like høyt, med 3 300 personer.

Figur 1. Antall personer med flyktningbakgrunn etter første bosettingsår og flyktningstatus. Bosatte per 1.1.2022

Syrerne har vært den største flyktninggruppen siden 2015, og utgjorde den største gruppen av nyankomne personer med flyktningbakgrunn også i 2021. De fleste er overføringsflyktninger. Det ble bosatt vel 1 000 overføringsflyktninger fra Syria i 2021, som er 30 prosent av alle nyankomne overføringsflyktninger. Afghanere og kongolesere utgjorde de nest største gruppene, med om lag 500 fra hvert land.

Figur 2. Antall personer med flyktningbakgrunn med første bosettingsår 2021, etter landbakgrunn og flyktningstatus. Bosatte per 1.1.2022

Flest familietilknyttede fra Eritrea

I 2021 ble det bosatt 2 000 Et samlebegrep for all familierelatert innvandring til Norge. Gjelder både familiegjenforening og familieetablering. til flyktninger i Norge. De fleste familietilknyttede hadde landbakgrunn fra Eritrea, med vel 600 personer, hvorav de fleste tilfellene gjaldt familiegjenforeninger med flyktninger som var bosatt i Norge.

Både fra Syria og Afghanistan har det kommet om lag 300 familietilknyttede, som dermed utgjør de nest største gruppene av familieinnvandrere til flyktninger i 2021. Blant afghanerne er det nesten like mange som har kommet på grunn av familieetablering som familiegjenforening.