Rapporter 2020/39

Tidligere deltakere i introduksjonsordningen 2013-2017

Introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere er et integreringspolitisk tiltak som alle norske kommuner har plikt til å tilby nyankomne flyktninger og deres familiegjenforente i henhold til introduksjonsloven (lov av 4. juli 2003 nr. 80).

Undervisning i norsk språk og samfunnskunnskap står sentralt, sammen med arbeidspraksis og andre tiltak som skal føre til arbeid eller utdanning.

Et viktig mål i integreringspolitikken er å sikre selvforsørging gjennom deltakelse på arbeidsmarkedet, og siden 2010 har det fra myndighetenes side vært en uttrykt målsetting at 70 prosent av tidligere deltakere skal være i arbeid eller utdanning ett år etter avsluttet program.

For personer som avsluttet introduksjonsprogrammet mellom 2013 og 2017 varierte andel i arbeid og utdanning året etter programslutt fra 58 prosent for 2015-kohorten til 63 prosent for 2017-kohorten. For samtlige kohorter øker andelen de neste årene (år 2 til 5), og for dem som gikk ut av introduksjonsprogrammet i 2013 var andel i arbeid eller utdanning oppe i 67 prosent etter 5 år i 2018.

I likhet med resultater fra tidligere rapporter finner vi at det er betydelige større andel menn enn kvinner i arbeid eller utdanning i de første årene etter avsluttet introduksjonsprogram. Forskjellen er størst året etter avslutning, men minsker deretter noe år for år. Blant dem som avsluttet i 2013 var det etter ett år hele 22 prosentpoeng flere menn enn kvinner i arbeid eller utdanning, men denne forskjellen var redusert til 15 prosentpoeng 4 år senere i 2018.

Inntektssituasjonen til de tidligere deltakerne henger tett sammen med resultatene vi ser på arbeidsmarkedet. Inntektsnivået for tidligere deltakerne ligger betydelig under nivået for befolkningen i sammenlignbar alder mellom 20 og 50 år, men det skjer likevel en bedring i løpet av de 5 første årene etter programslutt. For 2013-kohorten utgjorde median husholdningsinntekt i 2014 om lag 56 prosent av tilsvarende inntekt til befolkningen i sammenlignbar alder. I 2018 var denne andelen steget til 63 prosent, samtidig som andel med årlig lavinntekt reduseres fra 60 prosent i 2014 til 45 prosent i 2018.

Det er også et trekk at sammensetningen av husholdningsinntektene endres de første 5 årene etter programslutt, og at evnen til selvforsørgelse blant de tidligere programdeltakerne gradvis forbedres. Yrkesinntekt som andel av samlet husholdningsinntekt er et mye brukt mål på dette, og vi ser for dem som avsluttet i 2013 at andelen øker fra under halvparten året etter avslutning til om lag to tredjedeler etter 5 år.

Det er klare forskjeller etter landbakgrunn, både med tanke på resultater på arbeidsmarkedet og inntektssituasjon i årene og etter avsluttet introduksjons-program. Jevnt over er det tidligere deltakere med bakgrunn fra Somalia og Irak som har minst andel i arbeid og utdanning og svakest inntektssituasjon. Tilsvarende er det klart bedre resultater for tidligere deltakere fra blant annet Eritrea og Etiopia i form av høyere andel sysselsatte, høyere inntektsnivå og færre med inntekt under lavinntektsgrensen.

Om publikasjonen

Tittel

Tidligere deltakere i introduksjonsordningen 2013-2017

Ansvarlig

Harald Lunde og Jinghui Lysen

Serie og -nummer

Rapporter 2020/39

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Kunnskapsdepartementet

Emner

Utdanning, Voksenopplæring

ISBN (elektronisk)

978-82-587-1205-0

ISBN (trykt)

978-82-587-1204-3

ISSN

0806-2056

Antall sider

127

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt