Voksenopplæring

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 13 av 13
Flere kvinner og menn i arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram

For både menn og kvinner som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2020, økte andelen i arbeid og utdanning ett år etter, sammenliknet med de som avsluttet programmet i 2019. Blant menn var andelen 70 prosent, mens andelen for kvinner var 50 prosent.

Fortsatt nedgang i deltakerantallet

I løpet av 2021 deltok 22 200 personer i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Dette var en nedgang på 15 prosent fra 2020, og siden 2017 er antallet nær halvert.

Auke i etterspørsel etter IT-kompetanse

Nesten 1 av 4 føretak svara i 2021 at grunnleggande PC/IT-kompetanse er eit av deira tre viktigaste kompetanseområde for framtidig utvikling av føretaket. Det er større skilnadar mellom næringar når det gjeld behov for avansert IT-kompetanse.

Voksne i grunnskoleopplæring

Ifølge opplæringsloven har alle voksne over opplæringspliktig alder og med lovlig opphold i Norge rett til grunnskoleopplæring. Målet med opplæringen er å kvalifisere deltakerne til videre skolegang eller arbeidslivet.

Færre kurs, men flere deltakere

Til tross for fortsatt koronarestriksjoner, deltok flere på kurs i regi av studieforbundene i 2021 enn i 2020. I alt var det 408 000 deltakere på kurs i 2021, en oppgang på 9 prosent fra året før.

Halvparten av sysselsatte i offentlig administrasjon deltok på kurs

Nye tall fra Lærevilkårsmonitoren viser at sysselsatte i offentlig administrasjon deltok mest i ikke-formell opplæring i 2021. Forskjellene mellom næringene følger samme mønster som før pandemien.

Norskprøveresultater og arbeidsmarkedsstatus

Formålet med rapporten er å gjøre en deskriptiv studie av hvorvidt det er sammenheng mellom resultater på norskprøven for voksne innvandrere og graden av arbeidsmarkedsdeltakelse blant tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet.

Fakta om utdanning 2022

Her finner du tekst, tabeller, figurer og kart som gir deg korte fakta om utdanning i Norge – fra barnehage til universitet.

Kompetanseutvikling under Covid-19

Kompetanseutvikling er et politisk satsningsområde som har fått særlig fokus i kjølvannet av koronautbruddet i 2020 som rammet det norske næringslivet brått med flere som falt utenfor arbeidsmarkedet.

Flere tok videreutdanning i koronaåret 2020

I 2020 deltok en større andel av befolkningen i formell videreutdanning enn i 2019. Økningen er størst i aldersgruppen 30-39 år. Deltakelse i annen kompetanseutvikling i form av kurs og konferanser gikk betydelig ned i 2020.

Færre i arbeid etter endt introduksjonsprogram

Av de nær 8 100 som gikk ut av introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere i 2019, var 61 prosent i arbeid eller utdanning ett år etter endt program. For de som avsluttet året før, var andelen 66 prosent.

Antall deltakere i norskopplæring fortsetter å synke

I løpet av 2020 deltok 26 123 personer i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Dette var en nedgang på 23 prosent fra 2019. Antall deltakere i norskopplæring for asylsøkere har også blitt betydelig redusert de siste årene, og kun 446 personer deltok i denne ordningen i 2020.

En tredjedel færre deltakere i introduksjonsprogrammet

I løpet av 2020 deltok nær 13 900 personer i introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere, dette var nedgang på en tredjedel fra året før.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet voksenopplæring.

faktasider

Faktasider