Samlet sett tilsvarte dette en økning på hele 4 prosentpoeng i forhold til andel i arbeid eller utdanning etter ett år for 2020-kullet. Det er som tidligere år en klart høyere andel var i arbeid eller utdanning blant menn enn blant kvinner, men kjønnsforskjellen er noe mindre enn tidligere. For kvinner økte andelen i arbeid eller utdanning med 8 prosentpoeng, fra 50 til 58 prosent, mens økningen for menn var noe mindre, fra 70 til 75 prosent.

Økningen for begge kjønn samlet er lavere enn for kvinner og menn hver for seg. Dette skyldes først og fremst at kvinneandelen blant de som har avsluttet introduksjonsprogrammet har økt fra 49 prosent i 2020-kullet til 58 prosent i 2021-kullet.

Økt andel sysselsatte

Medregnet de som kombinerer arbeid og utdanning var totalt sett 47 prosent sysselsatte i 2022, året etter avsluttet introduksjonsprogram. Dette var 5 prosentpoeng høyere enn for 2020-kullet. Sysselsettingsforskjellen mellom kvinner og menn er fortsatt stor, selv om den ble redusert med 5 prosentpoeng fra året før. Blant kvinner økte andelen sysselsatte med 9 prosentpoeng, fra 26 prosent for de som avsluttet i 2020, til 35 prosent for de som avsluttet i 2021. Tilsvarende tall for menn var en økning på 4 prosentpoeng, fra 59 prosent til 63 prosent.

Andelen som kun var i utdanning et år etter endret seg lite fra 2020-kullet til 2021-kullet, med en reduksjon fra henholdsvis 13 til 12 prosent for menn, og fra 24 til 23 prosent for kvinner.

6 prosent av mennene og 4 prosent av kvinnene var registrert som ledige eller på tiltak. Dette var en reduksjon på 2 prosentpoeng for kvinner, mens for menn var andelen den samme som året før.

Andel med annen eller ukjent status var som tidligere år langt høyere blant kvinner (37 prosent) enn blant menn (20 prosent). Samtidig er kjønnsforskjellen blitt redusert i forhold til 2020-kullet, fra 22 til 17 prosentpoeng. Blant kvinner i denne kategorien var det i hovedsak mottakere av sosialhjelp, samt de med såkalt «ukjent status» som dominerer, med henholdsvis 9 og 17 prosent. Tilsvarende andeler for menn var henholdsvis 9 og 5 prosent.

Mange av dem med ukjent status var sannsynligvis hjemme med barn. I denne samlekategorien vil også de som deltar i grunnskoleopplæring være, dersom de ikke i tillegg har en deltidsjobb, mottar kontantstøtte eller på annen måte inngår i noen av de overnevnte kategoriene. Det finnes foreløpig ikke data på individnivå om voksne som deltar i grunnskoleopplæring.

8 av 10 under 25 år i arbeid eller utdanning

Som blant de foregående kullene var det de yngste aldersgruppene i 2022-kullet som hadde størst andel i arbeid eller utdanning året etter endt introduksjonsprogram. 84 prosent av dem i alderen 20-24 år var i arbeid eller utdanning, med 62 prosent i arbeid (også inkludert de som kombinerer arbeid og utdanning) og 22 prosent bare i utdanning. Tilsvarende for den nest yngste gruppen mellom 25 og 29 år var 67 prosent i arbeid eller utdanning, hvorav 45 prosent i arbeid eller kombinert arbeid og utdanning og 23 prosent bare under utdanning.

Figur 1. Status på arbeidsmarkedet, november 2022 etter kjønn og aldersgrupper. Personer som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2021. Prosent

Blant tidligere deltakerne mellom 35 og 39 år er det størst andel som bare var i arbeid (32 prosent), men i denne aldergruppen var andelen som kombinerer arbeid og utdanning (16 prosent) og bare er under utdanning (16 prosent) lavere enn blant de yngste aldersgruppene.

Over halvparten av syrerne i arbeid eller utdanning

Av de 3 300 personene som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2021, kom nær halvparten fra Syria (47 prosent), og 16 prosent fra Eritrea. Litt over halvparten (55 prosent) av syrere var i arbeid eller utdanning per november 2022. De fleste av disse var i arbeid (35 prosent) og en noe mindre andel var under utdanning (20 prosent). For dem med bakgrunn fra Eritrea var andelen i arbeid og utdanning langt høyere med 73 prosent, av disse 56 prosent i arbeid og 17 prosent i utdanning. Det er ellers store forskjeller etter landbakgrunn, og andel i arbeid og utdanning varierer fra 94 prosent for dem med bakgrunn fra Tyrkia, til 47 prosent for dem med bakgrunn fra Somalia.

Figur 2. Status på arbeidsmarkedet, november 2022 etter landbakgrunn. Personer som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2021. Prosent