Utdanningsnivået i befolkningen øker stadig. Blant dem i alderen 16 og eldre hadde 35,3 prosent utdanning på universitets- og høgskolenivå i 2020. Fordeler vi på kjønn, ser vi at 39,8 prosent av den kvinnelige befolkningen og 30,8 prosent av den mannlige hadde utdanning på universitets- og høgskolenivå. Dette viser tall fra den årlige statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Figur 1. Befolkningens utdanningsnivå 16 år og eldre etter kjønn. 2020. Prosent

Kvinner i flertall i nesten alle aldersgrupper

I 2020 hadde en større andel kvinner enn menn utdanning på universitets- og høgskolenivå i alle aldersgrupper – med unntak av gruppen 67 år og eldre. I aldersgruppene 25-29 år og 30-39 år hadde rundt 60 prosent av kvinnene utdanning på universitets- og høgskolenivå. Blant menn i disse aldersgruppene hadde nær 40 prosent utdanning på dette nivået – en forskjell på 20 prosentpoeng. 

I aldersgruppen 67 år og eldre er det fortsatt flere menn (27,6 prosent) enn kvinner (21,5 prosent) med høyere utdanning i 2020. Forskjellen blir imidlertid gradvis mindre. I 2010 var tilsvarende andeler 20 og 12,3 prosent.

Figur 2. Andel av befolkningen med utdanning på høgskole- og universitetsnivå fordelt etter alder og kjønn. 2010 og 2020. Prosent

Fortsatt størst andel menn med lang utdanning

En grunn til at vi finner en større andel kvinner enn menn med høyere utdanning er at en langt større andel kvinner (29,5 prosent) enn menn (19,9 prosent) har Kort utdanning på universitets- og høgskolenivå omfatter utdanninger t.o.m. 4 år..

Menn hadde så vidt en større andel med Lang utdanning på universitets- og høgskolenivå omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt doktorgrad. i 2020 – henholdsvis 10,9 prosent av menn og 10,3 prosent av kvinner. Kvinnene haler imidlertid innpå. I 2010 hadde 5,7 prosent av kvinnene en lang utdanning på universitets- og høgskolenivå, mens tilsvarende tall for menn var 8,5 prosent.

Figur 3. Andel menn og kvinner med kort og lang universitets- og høgskoleutdanning. 2010-2020. Prosent