Stort kjønnsgap i høyere utdanning blant unge

Publisert:

Andelen av befolkningen med høgskole- eller universitetsutdanning øker jevnt og trutt og lå i 2019 på 35 prosent. Kvinnene er i flertall, og blant unge i slutten av 20-årene er forskjellen på 21 prosentpoeng.

Utdanningsnivået i befolkningen 16 år og eldre øker, men det er forskjeller mellom menn og kvinner. I 2019 hadde 39 prosent av kvinnene utdanning på dette nivået. Tilsvarende tall for menn var 30 prosent. I 2019 var det 9 prosentpoeng flere kvinner med høyere utdanning enn 10 år tidligere. Økningen blant menn lå på 5 prosentpoeng i denne perioden.

1 I 2016 ble statistikken på fagskoleområdet skilt ut fra statistikken for videregående opplæring.

Figur 1. Befolkningens utdanningsnivå¹ 16 år og eldre. 2009-2019

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Grunnskolenivå 29.6 29.1 28.6 28.2 27.9 27.3 26.9 26.5 26.2 25.8 25.3
Videregående skolenivå 42.8 42.6 42.3 42 41.7 41.3 40.9 37.8 37.4 37.2 37
Fagskolenivå 0 0 0 0 0 0 0 2.8 2.9 2.9 3
Universitets- og høgskolenivå, kort og lang 27.7 28.4 29.1 29.8 30.4 31.4 32.2 32.9 33.4 34.1 34.6

Relativt flere kvinner enn menn hadde kort utdanning på universitets- og høgskolenivå. Menn hadde så vidt en større andel med lang utdanning på universitets- og høgskolenivå, men kvinnene har de siste årene tatt kraftig innpå.

Figur 2. Andel menn og kvinner med kort og lang universitets- og høgskoleutdanning. 2009-2019

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Menn: universitets- og høgskolenivå, kort 17.4 17.6 17.8 18.1 18.3 18.6 18.7 19.0 19.2 19.5 19.6
Menn: universitets- og høgskolenivå, lang 8.3 8.5 8.7 9.0 9.1 9.7 10.0 10.2 10.4 10.6 10.7
Kvinner: universitets- og høgskolenivå, kort 24.3 24.9 25.4 26.0 26.4 26.8 27.3 27.8 28.3 28.7 29.1
Kvinner: universitets- og høgskolenivå, lang 5.3 5.7 6.1 6.5 6.9 7.7 8.3 8.7 9.1 9.5 9.8

Kvinner i flertall i nesten alle aldersgrupper

I aldersgruppen 30-39 år var det størst andel med utdanning på universitets- og høgskolenivå – med nesten halvparten av alle personene.

Ser vi på kjønnsfordelingen, var andelen kvinner større enn andelen menn i alle aldersgrupper bortsett fra 67 år og eldre. Dette henger sammen med at det tidligere var mindre vanlig for kvinner å ta høyere utdanning. Størst forskjell mellom andelen menn og kvinner finner vi for dem mellom 25 og 29 år. Der hadde 59 prosent av kvinnene mot 38 prosent av mennene en utdanning på universitets- og høgskolenivå i 2019, noe som er en differanse på 21 prosentpoeng.

Figur 3. Andel av befolkningen med utdanning på høgskole- og universitetsnivå fordelt etter alder og kjønn. 2019

25-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-66 år 67 år eller eldre
Menn 37.6 40.2 37.5 31 29.4 27
Kvinner 58.8 59 52.7 40.1 32.9 20.4

Faktaside