Utdanningsnivå

Statistikk

Befolkningens utdanningsnivå
Statistikken viser befolkningens høyeste fullførte utdanning.
Leseferdigheter og tallforståelse
Statistikken gir en oversikt over leseferdigheter og tallforståelse i befolkningen 16-65 år.
Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger
Statistikken viser befolkningens tilknytning til arbeid, utdanning og en del offentlige velferdsordninger
Folke- og boligtellingen, sysselsetting og utdanning
Tall fra folke- og boligtelling i Norge 2011.
Statistikken oppdateres ikke lenger

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 10 av 10
 1. Fakta om utdanning 2024

  Her finner du tekst, tabeller og figurer som gir deg korte fakta om utdanning i Norge – fra barnehage til universitet.

 2. Utdanningsløp blant innvandrerne og norskfødte med innvandrerforeldre

  Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre oppnår færre grunnskolepoeng og har lavere fullføringsgrad i videregående opplæring enn den øvrige befolkningen. Norskfødte med innvandrerforeldre tar ofte høyere utdanning etter videregående. De har også høyest andel med universitet- og høgskoleutdanning blant dem som er 25 år eller eldre.

 3. Det er nå vanligere for kvinner enn menn å ha lang utdanning

  I 2022 passerte andel kvinner med lang utdanning på universitets- og høgskolenivå for første gang tilsvarende andel for menn. Forskjellen mellom kjønnene er størst i aldersgruppen 25–39 år.

 4. Fakta om utdanning 2023

  Her finner du tekst, tabeller, figurer og kart som gir deg korte fakta om utdanning i Norge – fra barnehage til universitet.

 5. Lang utdanning gir ikke nødvendigvis høyere inntekt gjennom livet

  Personer med lang utdanning har ofte lav inntekt som studenter, men høy inntekt senere i karrieren. I snitt har gruppen med lengre utdanning høyere inntekt gjennom arbeidslivet enn de med kortere utdanning. Men enkelte grupper med lang utdanning har noen av de laveste livsløpsinntektene.

 6. Slik henger utdanning sammen med foreldrenes utdanningsnivå

  Barn av foreldre med lavere utdanning presterer i gjennomsnitt dårligere på skolen, fullfører videregående skole sjeldnere og tar i mindre grad høyere utdanning enn de som har foreldre med mer utdanning.

 7. Færre utenfor med yrkesfag enn med studieforberedende

  Færre personer står utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak blant de med yrkesfaglig videregående utdanning, sammenlignet med de som har studieforberedende som høyeste fullførte utdanning. Førstnevnte gruppe har også høyere sysselsettingsandel på tvers av alle aldersgrupper.

 8. Flest med yrkesfaglig utdanning blant de med videregående som høyeste utdanningsnivå

  2 av 3 i alderen 25–66 år med videregående skolenivå som høyeste fullførte utdanning hadde yrkesfaglig utdanning i 2021, og 1 av 3 hadde studieforberedende utdanning. Blant de med yrkesfaglig utdanning var det en overvekt av menn og størsteparten hadde foreldre uten utdanning på universitets- og høgskolenivå.

 9. Fakta om utdanning 2022

  Her finner du tekst, tabeller, figurer og kart som gir deg korte fakta om utdanning i Norge – fra barnehage til universitet.

 10. 35 prosent har høyere utdanning

  I 2020 hadde hver tredje person i alderen 16 år og over utdanning på universitets- og høgskolenivå, men det er forskjeller mellom kvinner og menn. Blant de yngre er forskjellene størst.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet utdanningsnivå.

Faktasider