Høsten 2021 var det registrert 304 900 Personer som er registrert som studenter ved universiteter eller høgskoler per 1. oktober. Tallene inkluderer ikke doktorgradsstudenter. ved universiteter og høgskoler i Norge. Antall studenter økte med 12 000 fra 2020 til 2021.

Studenter over 30 år stod for nærmere halvparten av økningen, med 5 700 studenter. Det viser nye tall fra den årlige statistikken Studenter i universitets- og høgskoleutdanning.

– Gjennom to år med pandemi har vi sett en stor økning i antall studenter, med en årlig vekst på hele 4 prosent både i 2020 og 2021. Til sammenligning har den årlige veksten i gjennomsnitt ligget på 2 prosent de 10 foregående årene, sier Maj-Lisa Lervåg som er ansvarlig for statistikken.

Av de 304 900 studentene i Norge var 40 prosent menn og 60 prosent kvinner. Denne kjønnsfordelingen har holdt seg stabil de siste 20 årene.

Figur 1. Studenter i universitets- og høgskoleutdanning i Norge

Størst økning blant de eldste studentene

Både i 2020 og 2021 var det en stor økning i antall studenter ved norske universiteter og høgskoler. Men det er forskjellig hvilke aldersgrupper som bidro til veksten i de to årene.

Mens det i 2020 var størst prosentvis økning blant studenter i aldersgruppen 30-34 år, er det i 2021 størst økning blant de helt eldste studentene.

I 2021 var det registrert 1 300 flere studenter i alderen 50 år og eldre sammenlignet med 2020. Dette utgjør en økning på hele 10 prosent. I perioden 2011-2019 har det i gjennomsnitt blitt 3 prosent flere studenter i denne aldersgruppen årlig.

Det var også en markant økning blant studenter i alderen 35-49 år, med en økning på 7 prosent fra 2020 til 2021.

– Det er ikke så overraskende at antallet eldre studenter øker. Fra politisk hold er det fokus på livslang læring og kompetansebygging. Samtidig kan koronapandemien ha skapt rom for at flere tar utdanning som følge av permitteringer og et utfordrende arbeidsmarked, sier Maj-Lisa Lervåg.

Figur 2. Prosentvis endring i antall studenter i Norge, etter alder
Figur 2. Prosentvis endring i antall studenter i Norge, etter alder. Les mer om innholdet i tekstbeskrivelse og kilde under figuren

Figuren viser at det har vært en stor prosentvis økning i antall studenter i 2020 og 2021, sammenlignet med gjennomsnittlig økning i perioden 2011-2019. Det er i 2021 størst prosentvis økning blant studenter over 50 år, med 10 prosent. For alle aldersgrupper, unntatt aldersgruppen 21 år og yngre, er økningen i 2021 større en gjennomsnittet i perioden 2011-2019.

  • 1Verdiene for 2020 viser prosentvis endring fra 2019.
  • 2 Verdiene for 2021 viser prosentvis endring fra 2020.

Fortsatt nedgang i antall utenlandsstudenter

I 2021 studerte 13 200 norske Studenter som tar sikte på å fullføre hele utdanningen/graden i utlandet. Gjelder ikke utvekslingsstudenter og doktorgradsstudenter. i utlandet. Dette er 300 færre studenter enn i 2020, og det laveste antallet studenter i utlandet siden 2009.

Siden 2015 har antallet norske gradsstudenter i utlandet vært synkende.

– Pandemien har trolig noe av skylden for at det er færre norske studenter i utlandet, men det er viktig å understreke at nedgangen er en del av en trend som går tilbake til 2015, sier Lervåg.

Antallet norske gradsstudenter i utlandet har variert mye over tid, med en foreløpig topp i 2014 med 16 900 studenter.

Figur 3. Norske gradsstudenter i utlandet