Tall fra statistikken Gjennomføring ved universiteter og høgskoler viser at av studentene som har foreldre med , har 77 prosent en 8 år etter at de startet på en . Tilsvarende andel for studenter med foreldre som har er på 73 prosent. Lavest andel med en fullført utdanning 8 år etter oppstart finner vi blant de som har foreldre med utdanning på grunnskolenivå. Bare 50 prosent av disse fullfører en grad. For studentene som har foreldre med videregående utdanning er tilsvarende andel 63 prosent.

Foreldrenes utdanningsnivå gir størst utslag på hvorvidt studentene fullfører en . I underkant av 10 prosent av studentene med foreldre med grunnskoleutdanning som høyeste utdanningsnivå oppnår en slik grad, mot 46 prosent av dem som har foreldre med lang høyere utdanning.

Mens disse 46 prosentene utgjør majoriteten av studentene som fullfører innenfor gruppen som har foreldre med lang høyere utdanning, oppnår flest av de som fullfører innenfor de resterende gruppene .

Figur 1. Nye studenter i 2012 etter foreldrenes utdanningsnivå og andel med oppnådd grad 8 år etter oppstart

Andel uten fullføring har gått ned over tid

Andelen studenter med oppstart i 2012 som 8 år senere ikke har en fullført grad varierer fra 23 prosent for de med foreldre med lang høyere utdanning til 50 prosent for gruppen som har foreldre med grunnskole som høyeste utdanningsnivå.

Ser vi derimot på utviklingen over tid, viser statistikken at andelen som ikke fullfører noen grad i løpet av åtte år fra oppstart i høyere utdanning er en god del lavere for de som startet i 2012 enn for de som startet opp 10 år tidligere. Nedgangen utgjør mellom 7 og 8 prosentpoeng for samtlige grupper uavhengig av foreldrenes utdanning.

Figur 2. Andel av nye studenter som ikke har fullført en grad etter åtte år, etter året da utdanningen startet og foreldrenes utdanningsbakgrunn