Transporten i 2021 var fortsatt preget av nasjonale og lokale tiltak fra koronapandemien. Både passasjer- og godstransporten innenlands økte fra 2020, men færre reiste kollektivt enn før pandemien. Økt aktivitet ga høyere totalt CO2-utslipp fra transport, men utslippet var fremdeles lavere enn i 2019. CO2-utslippet per Transportarbeid (passasjer-/tonnkilometer): Produktet av antall passasjerer/godsmengde og transportavstand. Eksempel: Et transportmiddel som frakter 100 personer i en avstand på 50 kilometer har utført et transportarbeid på 100 x 50 = 5 000 passasjerkilometer. var generelt noe lavere enn i 2020.

Denne artikkelen sammenligner CO2-utslippet per passasjer- og tonnkilometer (pkm/tkm) for veitrafikk, lufttransport og jernbanetransport. På grunn av manglende datakilder er ikke tilsvarende utslippsindikator beregnet for sjøtransport.

Transport med jernbane gir minst CO2

Reisevanene i 2021 var fortsatt preget av koronapandemien, og lå på lavere nivå enn før pandemien. Med lave passasjertall hadde jernbane økning i CO2-utslipp per passasjerkilometer i 2020 og 2021. Men det er likevel den mest miljøvennlige måten å transportere passasjerer på med 12,2 gram CO2 per pkm i 2021. Til sammenligning slapp lufttransport ut 236,5 gram CO2 per pkm.

Nesten all persontransport innenlands foregår på vei. Færre passasjerer på busser på grunn av pandemien, samt flere elbiler på veiene førte til at personbiler slapp ut mindre CO2 per pkm enn busser både i 2020 og 2021.

Figur 1. Utslipp fra transport, gram CO2 per person-/passasjerkilometer

¹ Hovedsakelig varebiler, men også noen små lastebiler, minibusser og campingbiler. ² Ekskl. turbuss. ³ Ekskl. småfly og Forsvaret.

Det er også mer miljøvennlig å transportere gods med jernbane. I 2021 var det 6,4 gram CO2 per tonnkilometer fra jernbane, og 89,6 gram fra lastebiler med og uten hengere. Likevel gjennomføres over halvparten av godstransportarbeidet med lastebiler. Utslippet per tonnkilometer ble ikke veldig påvirket av koronapandemien, og var tilnærmet uendret for jernbane og lastebiler fra 2020.

Varebiler og lufttransport brukes i mindre grad til å frakte gods. Dette gir høye utslipp per tkm med 2 745 gram fra dieseldrevne varebiler og 2 489 gram fra lufttransport. Varebilene brukes i stor grad som håndverker- og servicebiler og til privat kjøring.

Statistisk sentralbyrå har i beregningen av CO2-utslipp per passasjer- og tonnkilometer benyttet data om utslipp fra forbrenning og transportarbeid for ulike transportformer. Utslippsindikatorene beregnes ved å dele utslippsmengde på transportarbeid (passasjer- eller tonnkilometer) for hver av transportformene.

Jernbanetransport: CO2-utslippet er beregnet fra opplysninger om dieselforbruk som er innhentet fra togoperatørene. Passasjer- og tonnkilometer er hentet fra statistikken Jernbanetransport. Godsvekten inkluderer vekten av godset med emballasje, men uten egenvekten av lastbærere som containere, vekselflak og semitrailere.

Veitransport: CO2-utslippet er beregnet i veimodellen HBEFA 4.2, og er blant annet basert på kjøremønsteret og kjørelengder til norskregistrerte kjøretøy. Det er noe avvik fra Statistisk sentralbyrås publiserte CO2-utslipp som baseres på drivstoffsalg i Norge. Utslippstallene fra HBEFA korrigeres for andel biodrivstoff. Kilder til passasjer- /godsbelegg er SSBs statistikker om kollektivtransport, varebiltransport og lastebiltransport, i tillegg til Transportøkonomisk institutt. Sjåfør er ikke inkludert i passasjerbelegget ved kommersiell transport.

Lufttransport: CO2-utslipp, passasjer- og tonnkilometer er fra statistikkene Utslipp til luft og Innenlandsk transport. Utslipp og transportarbeid er avgrenset til mellom norske flyplasser og mellom fastlandet og kontinentalsokkelen. Det er lagt til grunn en gjennomsnittsvekt på 95 kilo for en flypassasjer med tilhørende bagasje.