I mars 2020 ble det innført nasjonale og lokale tiltak for å håndtere koronapandemien. Det resulterte i mindre passasjertransport og mindre utslipp fra transport. CO2-utslippet i Norge var på 41,2 millioner tonn, hvor veitrafikk, luftfart og jernbane utgjorde henholdsvis 20, 2 og 0,1 prosent av utslippet.

Denne artikkelen beskriver utviklingen i CO2-utslippet per Produktet av antall passasjerer/godsmengde og transportavstand. Eksempel: Et transportmiddel som frakter 100 personer en avstand på 50 kilometer har utført et transportarbeid på 100 x 50 = 5 000 passasjerkilometer. i perioden 2010-2020 for veitrafikk og lufttransport, og 2015-2020 for jernbanetransport.

Statistisk sentralbyrå har i beregningen av CO2-utslipp per passasjer- og tonnkilometer benyttet statistikk for utslipp og transportarbeid for ulike transportformer.

Utslippsindikatorene beregnes ved å dele utslippsmengde på transportarbeid (antall passasjer- og tonnkilometer) for hver av transportformene. Se faktabokser i artikkelen for mer informasjon om hver transportform.

Færre busspassasjerer under pandemien

I koronaåret 2020 reiste færre med Inkluderer tomkjøring og posisjonskjøring. Turbusser inngår ikke i tallene. samtidig som man i stor grad prøvde å opprettholde busstilbudet. Det lave passasjerbelegget sammen med liten reduksjon i CO2-utslippet økte utslippet per passasjerkilometer for busser med 52 prosent til 90 gram. Personbiler slapp dermed ut betydelig mindre CO2 per Produktet av antall personer (inkl. sjåfør) og transportavstand.med 64 gram dette året. Innblanding av biodrivstoff og overgang til flere elbiler og ladbare hybrider i trafikken har redusert utslippet fra personbiler fra 2010-2020. I 2020 bidro koronapandemien til ytterligere reduksjon.

Figur 1. Utslipp fordelt på kjøretøy, gram CO₂ per person-/passasjerkilometer. 2010-2020

¹ Hovedsakelig varebiler, men også noen små lastebiler, minibusser og campingbiler. ² Ekskl. turbuss.

Det ble transportert noe mindre gods per kjørte kilometer med Består hovedsakelig av dieseldrevne kjøretøy. Busser inngår ikke i tallene. i 2020 sammenlignet med året før. CO2-utslippet per tonnkilometer økte med 7 prosent til 96 gram. Det er fortsatt på lavere nivå enn de første årene i perioden 2010-2020. Varebiler brukes i stor grad som håndverker- og servicebiler og til mye privat kjøring. I og med at de brukes i liten grad til å frakte gods, er transportarbeidet betydelig lavere enn for tunge kjøretøy. CO2-utslippet per tonnkilometer for varebiler på diesel var på 2 620 gram i 2020.

I metoden benyttes statistikk for utslipp og kjørelengde. CO2-utslippet i metoden er beregnet i veimodellen HBEFA 4.1, og er basert på kjøremønsteret og kjørelengder til norskregistrerte kjøretøy. Det er noe avvik fra Statistisk sentralbyrås publiserte CO2-utslipp som baseres på drivstoffsalg i Norge. Utslippstallene fra HBEFA korrigeres for andel biodrivstoff. På grunn av ulike avgrensninger mellom utslippstallene og kjørelengdestatistikken benyttes disaggregerte grunnlagsdata på kjørelengder.

Transportarbeidene (antall passasjer- og tonnkilometer) beregnes som produkt av kjørelengde og tilhørende passasjer-/godsbelegg for ulike type kjøretøy. Transportarbeidene aggregeres til kjøretøygrupper som tilsvarer utslippstall.

Kilder til passasjer- /godsbelegg er SSBs statistikker om kollektivtransport, varebiltransport og lastebiltransport, i tillegg til Transportøkonomisk institutt. Sjåfør er ikke inkludert i passasjerbelegget ved kommersiell transport.

Færre flyreiser

Koronatiltakene i 2020 førte til et redusert tilbud i flyreiser innenlands og en nedgang i utslippene fra lufttransporten. Samtidig reiste flere av flyene tomme eller nesten tomme. Utslippet av CO2 fra innenriks persontransport med fly er beregnet til 241 gram per passasjerkilometer dette året. Det er en oppgang på 33 prosent fra 2019 og 21 prosent fra i 2010.

Figur 2. Utslipp fra lufttransport¹, gram CO₂ per passasjerkilometer og tonnkilometer. 2010-2020

¹ Innenriks lufttransport av gods og passasjerer

Utslipp av CO2 fra godstransport med fly viser en tilsvarende utvikling. For 2020 er utslippet av CO2 fra innenriks godstransport med fly beregnet til 2 537 gram per tonnkilometer, en oppgang på 33 prosent fra 2019, og 21 prosent fra 2010.

I metoden benyttes data for CO2-utslipp, passasjer- og tonnkilometer fra statistikkene Utslipp til luft og Innenlands transport. Utslippet av CO2 er basert på salg av flybensin og jetparafin til transport av passasjerer og gods med fly og helikopter innenriks i Norge (mellom norske flyplasser og mellom fastlandet og kontinentalsokkelen). Det samme gjelder tallene for passasjer- og tonnkilometer. I fordelingen av utslippene på person- og godstransport er det lagt til grunn en gjennomsnittsvekt på 95 kilo for en flypassasjer med tilhørende bagasje.

Lave utslipp fra togtransport

I 2020 hadde passasjertransporten med jernbane en nedgang på 51 prosent fra året før. Samme år økte godstransporten med 4 prosent. I alt utgjorde transporten av passasjerer og gods på norske skinner henholdsvis 1,8 milliarder passasjerkilometer og 3,4 milliarder tonnkilometer i 2020. Det er et samlet volum som inkluderer transport med både elektriske og dieseldrevne tog.

Figur 3. Utslipp fra jernbanetransport, gram CO₂ per passasjerkilometer og tonnkilometer. 2015-2020

For 2020 er utslippene av CO2 fra jernbanetransport beregnet til omtrent 12 gram per passasjerkilometer for persontrafikken i alt og 6 gram per tonnkilometer for godstransporten i alt. Indikatoren for godstransport har hatt en liten nedgang de siste årene. Utslippsindikatorer for jernbanetransporten er vesentlig lavere enn for andre transportformer, noe som skyldes at store deler av jernbanenettet er elektrifisert.

I metoden er CO2-utslippet beregnet fra opplysninger om dieselforbruk som er innhentet fra togoperatørene. Passasjer- og tonnkilometer er hentet fra statistikken Jernbanetransport. Elektrisk togdrift regnes som nullutslipp i beregningene. Passasjer- og tonnkilometertallene dekker all transport på norsk område. Godsvekten inkluderer vekten av godset med emballasje, men uten egenvekten av lastbærere som containere, vekselflak og semitrailere.