I 2023 transporterte lastebiler 13,2 millioner tonn gods over grensen. 3,9 millioner tonn av dette ble fraktet med norske lastebiler. Den totale transportmengden ved import og eksport på lastebil gikk ned med 5,8 prosent fra 2022 til 2023. For norskregistrerte lastebiler var nedgangen på 9,5 prosent i samme periode.  

Figur 1. Norske og utenlandske lastebilers andel av grensetransporten. Prosent

Norske lastebiler dominerer eksport

De norskregistrerte lastebilene fraktet 45,7 prosent av godset ut av landet i 2023. Markedsandelen er redusert med 11,1 prosentpoeng siden 2014, da var den 56,8 prosent. For importen er bildet litt annerledes. Kun 17,0 prosent av godset som i 2023 kom inn til Norge på vei, ble fraktet med norske lastebiler. I 2014 var denne andelen 21,9 prosent.

Figur 2. Transportmengden fraktet over grensen med norske lastebiler. 1 000 tonn

Svenske lastebiler frakter mer over grensen

I 2023 fraktet svenske lastebiler 24,6 prosent av godset til og fra Norge. Dette var en økning på 1,2 prosentpoeng fra 2022. De svenskregistrerte lastebilene er fortsatt nest størst på transporter til og fra Norge. Selv om markedsandelen til de svenske lastebilene økte med 1,8 prosentpoeng fra 2022 til 2023, var den ifølge statistikken en del høyere før 2018. Baltiske og polske bilers andel er relativ stabil. Polen og de baltiske landene har nå en markedsandel på henholdsvis 12,6 og 14,1 prosent i 2023.

Figur 3. Import og eksport med lastebil på vei, etter nasjonalitet på bilen. 1 000 tonn

Nedgang i 4. kvartal også

I 4. kvartal 2023 transporterte lastebiler 3,3 millioner tonn gods over grensen. Det er 5,0 prosent mindre enn i samme kvartal året før. Norskregistrerte lastebiler fraktet nærmere 1,0 millioner tonn av dette, tilsvarende en andel på 28,9 prosent. Det er en nedgang med 1,8 prosentpoeng sammenlignet med 4. kvartal 2022.