Polske lastebiler øker stadig markedsandeler. De transporterte i alt 4,6 millioner tonn gods til, fra og i Norge i 2021, mot 2,4 millioner tonn i 2020. Dette er en økning fra foregående år på 91 prosent. Svenske lastebiler var med sine 3,4 millioner tonn gods nest størst blant utlendingene når det gjelder transport til, fra og i Norge i 2021. Lastebiler fra Litauen holder posisjon etter Sverige med 1,4 millioner tonn fraktet gods og en markedsandel på 16,9 prosent.

Norske lastebiler fraktet om lag 266 millioner tonn gods til, fra og i Norge i 2021. Det er 9 prosent mer enn i 2020. Av all innenlands og utenlands godstransport utgjorde de utenlandske lastebilenes andel kun 4,9 prosent i 2021. Året før var andelen 4,4 prosent.

Figur 1. Godstransport med utenlandske lastebiler registrert i EU/EØS-landene i Norge. Transportert mengde etter utvalgte land. 2021. 1 000 tonn

Økning i transportarbeidet med utenlandske biler

Det samlede Det transportarbeidet som blir utført når et transportmiddel frakter en bestemt godsmengde over en viss avstand. Benevningen som brukes for transportarbeid, er tonnkilometer.i forbindelse med kjøring fra, til og innen Norge med utenlandske og norske lastebiler utgjorde i alt 32,5 milliarder tonnkilometer i 2021. Av dette utgjorde transportarbeidet utført med utenlandske lastebiler nesten 10,0 milliarder tonnkilometer. Det er 3 prosentpoeng mer enn i 2020. Norske lastebiler stod for 20,4 milliarder tonnkilometer ved kjøring i Norge og 2,1 milliarder mellom Norge og utlandet. Dette er en økning på i alt 5,3 prosent fra 2020.

Økt tredjelandskjøring

Transport mellom to forskjellige land, og hvor lastebilen er registrert i et tredje land.omfatter transport av gods fra ett fremmed land til et annet. 50,6 prosent av godset som ble fraktet mellom Norge og utlandet i 2021, var tredjelandskjøring. Utenlandske lastebiler fraktet 7,0 millioner tonn gods i forbindelse med tredjelandskjøring, 53,4 prosent mer enn året før. I 2020 var godsmengden 4,6 millioner tonn. Transportarbeidet utgjorde 5,5 milliarder tonnkilometer, 36,3 prosent mer enn i 2020.

Figur 2. Godstransport med utenlandske lastebiler til, fra og i Norge. Transportert mengde etter type kjøring. Prosent

Økning i kabotasjekjøring

Pålessing og avlessing skjer i samme land, og i et annet land enn der lastebilen er registrert.utgjorde kun 0,7 prosent av den totale innenlandske godstransporten målt i tonn i 2021. Dette er en liten økning på 0,3 prosentpoeng sammenlignet med året før. 13,2 prosent av godset som utenlandske biler transporterte i 2021, var kabotasjetransport.