430424
/teknologi-og-innovasjon/statistikker/naringvirk/aar
430424
statistikk
2020-11-03T08:00:00.000Z
Teknologi og innovasjon
no
naringvirk, Næringspolitiske virkemidlerForskning og innovasjon i næringslivet , Teknologi og innovasjon
true

Næringspolitiske virkemidler

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

50,2 %

endring i tilskudd til FoU og innovasjon over siste fem år

Tilskudd i millioner kroner (faste 2017-priser), samt prosentvis endring siste fem år12
20142019Endring i prosent
1Indeksen som brukes for å beregne beløp for 2019 i faste priser er foreløpig.
2Statistikken omfatter innvilgede beløp. Faktisk utbetalte beløp kan avvike fra disse.
Alle virkemiddelaktører7 64811 48450,2
Argentum00.
Eksportkreditt00.
Enova1 5612 22842,7
EU-programmer213630195,9
Fiskeri- og havbruksnæringens forskingsfond929234,5
Fylkeskommunene11799-15,4
Garantiinstituttet for eksportkreditt00.
Innovasjon Norge1 2641 53521,4
Investinor00.
Norges forskningsråd1 4281 5055,4
Norsk Romsenter2916-44,0
Regionale forskningsfond102100-2,5
Siva - Selskapet for industrivekst060.
SkatteFUNN2 9245 28280,6
Såkornfond00.

Om statistikken

Statistikken gir en oversikt over ulike former for bistand fra det offentlige virkemiddelapparatet for innovasjon, forskning og utvikling i næringslivet. Statistikken beskriver både virkemiddelapparatets bevilgninger til norske foretak og andre typer mottakere og kjennetegn ved norske foretak som mottar støtte gjennom virkemiddelapparatet.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Virkemiddelaktør: Offentlig institusjon eller institusjon som opptrer på vegne av offentlige myndigheter og som forvalter næringspolitiske virkemidler som tilskudd, lån, rådgivning mm.

Tilskudd: Kontant ytelse i form av direkte subsidier og skattefradrag

Lån, garantier og annen risikokapital: Omfatter både lav- og høyrisikolån fra virkemiddelaktører og garantier for privatlån. Omfatter også risikoavlastning til bedrifter og næringsklynger gjennom eiendomsinvesteringer

Egenkapitalinvesteringer: Offentlig næringsstøtte som investeres i innovasjonsselskaper direkte eller gjennom investeringsfond

Rådgivning og andre tjenester: Omfatter både veiledning i forbindelse med søknader mm. og merkantil rådgivning, markedsundersøkelser og juridiske tjenester

Nettverksutvikling: Støtte til å tilrettelegge og stimulere til samhandling mellom aktører i næringslivet

Profilering: Markedsføring av næringer og produktområder

Foretak: I Standard for næringsgruppering (SN2007) er et foretak definert som den minste kombinasjonen av juridiske enheter som produserer varer eller tjenester. I statistikken defineres en juridisk enhet som et foretak.

For definisjoner av andre begrep og variabler, se følgende relaterte statistikker:

Føretaksdemografi, Utenlandske datterselskap i Norge, Nyetablerte foretaks overlevelse og vekst og Forskning og utvikling i næringslivet.

Standard klassifikasjoner

Standard for næringsgruppering (SN2007): Gjeldende Standard for næringsgruppering (SN2007) i Statistisk sentralbyrå, som bygger på EUs standard NACE Rev.2.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for næringslivets utvikling

Regionalt nivå

Fylker, regioner, sentralitet 2018

Hyppighet og aktualitet

Frekvens: Årlig

Aktualitet: Statistikken frigis etter at relaterte statistikker for foretaksdemografi, Forskning og Utvikling i næringslivet mm. er publisert. Første publisering skjer innen 6 måneder etter referanseårets slutt. Andre publisering skjer innen 10 måneder etter referanseårets (året før inneværende år) slutt.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata, informasjon om enheter og populasjon blir lagret. Grunnlagsmaterialet kan gjøres tilgjengelig for forskning og utredning. 

Bakgrunn

Formål og historie

Virkemiddeldatabasen ble etablert av Samfunnsøkonomisk analyse AS i 2015, på oppdrag av Nærings- og fiskeridepartementet. Formålet med databasen var å gi forvaltningen oversikt over virkemiddeltildelinger og samspill mellom ulike aktører i det offentlige virkemiddelapparatet. Tidligere er det ikke blitt publisert statistikk over virkemiddeltildelinger. Fra og med budsjettåret 2018 er databasen overtatt av Statistisk sentralbyrå, foreløpig til og med 2021, med det formål å lage statistikk over virkemiddeltildelinger og mottakere av virkemidler.

Brukere og bruksområder

Brukere av statistikken er offentlig forvaltning, forsknings- og utredningsmiljøer, media og næringsliv.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før statistikken er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på www.ssb.no etter varsling minst tre måneder før i Statistikkalenderen. Alle eksterne brukere kan bestille tabelloppdrag basert på statistikkgrunnlaget, etter at statistikken er publisert.

Sammenheng med annen statistikk

Virkemiddeltildelinger og bruk av virkemiddelapparatet er tematisk relatert til statistikkområdene Teknologi og innovasjon og Virksomheter, foretak og regnskap. Virkemiddelopplysningene tilordnes foretak og organiseres og presenteres på samme måte som statistikkene Føretaksdemografi,  Utenlandske datterselskap i NorgeNyetablerte foretaks overlevelse og vekst og Forskning og utvikling i næringslivet.

Lovhjemmel

Ikke relevant.

EØS-referanse

Ikke relevant.

Produksjon

Omfang

Statistikken omhandler pekuniær og ikke-pekuniær offentlig støtte til næringslivet gjennom tildelinger av ulike næringspolitiske virkemidler, herunder samspill mellom tildelinger fra ulike virkemiddelaktører.

Statistikken omfatter tilskudd, lån, egenkapitalinvesteringer, rådgiving og andre virkemidler fra Innovasjon Norge, SkatteFUNN, Norges forskningsråd, EUs rammeprogrammer for forskning (FP7, H2020), Siva, Enova, fylkeskommunene, regionale forskingsfond, såkornfond, Argentum, Investinor, Giek, Eksportkreditt, Patentstyret, Fiskeri- og havbruksnæringens forskingsfond og Norsk romsenter.

Datakilder og utvalg

Statistikken bygger på en database over næringspolitiske virkemidler (Virkemiddeldatabasen) og Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). Opplysninger om antall ansatte er hentet fra seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk, og er basert på NAVs Aa-register.

Virkemiddeldatabasen baserer seg på opplysninger om bevilgningene fra Innovasjon Norge, SkatteFUNN, Norges forskningsråd, EUs rammeprogrammer for forskning (FP7, H2020), Siva, Enova, fylkeskommunene, regionale forskingsfond, såkornfond, Argentum, Investinor, Giek, Eksportkreditt, Patentstyret, Fiskeri- og havbruksnæringens forskingsfond og Norsk romsenter. Landbruk og enkeltmannsforetak er utelatt grunnet innhold av personlige opplysninger.

SSBs virksomhets- og foretaksregister (VoF) er et heldekkende register som inneholder alle relevante foretak og bedrifter i privat og offentlig sektor i Norge. Registeret inneholder variabler som organisasjonsnummer, navn, adresse, næring, sektor, ansatte, sysselsatte, omsetning, status/aktivitetsinformasjon m.m.

NAVs Aa-register inneholder antall ansatte i foretakene. VoF blir oppdatert med nye ansattetall en gang i måneden. Ansattetallene legges inn i VoF med en måneds etterslep. 

Datainnsamling, editering og beregninger

Statistikken bygger på administrative data og allerede foreliggende statistikkbaser og -registre.

Populasjonen av aktive foretak blir kvalitetssikret blant annet gjennom direkte kontakt med enhetene gjennom datafangsten til strukturstatistikkene og kobling mot administrative registre i overvåkingssystemet for virksomheter i VoF.

Det foregår en løpende kvalitetssikring av næringskodene til virksomheter og foretak i VoF. Kvalitetssikringen foregår blant annet gjennom kontakt med foretakene i SSBs strukturundersøkelser og andre administrative kilder som NAV sin årskontroll, og gjennom direkte kontakt med foretakene på annen måte.  

Opplysninger fra virkemiddelapparatet kvalitetssikres gjennom kontakt med de aktuelle virkemiddelaktørene. Der hvor rapporterte bevilgninger gjelder flerårige prosjekter, blir bevilgningsbeløpene fordelt på prosjektets år (gjelder støtte fra EUs rammeprogrammer og Enova).

Sesongjustering

Ikke relevant.

Konfidensialitet

De enkelte statistiske enhetene er ikke identifiserbare.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Statistikken publiseres årlig slik at resultatet kan sammenlignes fra år til år.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Foretaksdata
Statistikken baserer seg dels på opplysninger fra virkemiddelapparatet, dels på statistiske og administrative kilder. Flere administrative registre er sentrale i arbeidet med oppdateringen av VoF og brukes både til å definere populasjonen og til å hente inn kjennemerker og opplysninger. ER i Brønnøysund, Momsregisteret og NAVs Aa-register brukes til å hente inn opplysninger om enhetene. Dette gir grunnlag for registerfeil som kan påvirke usikkerheten i statistikken.

En mulig feilkilde er foreldede opplysninger som følge av etterslep i registreringene. Slike etterslep skyldes at endringer ofte blir registrert en tid etter at de har hendt. Konsekvensen er at registrene ikke er fullstendig oppdatert til enhver tid, noe som kan føre til at foreldede opplysninger brukes som datagrunnlag. En annen mulig feilkilde kan være feil-registreringer av virkemiddeltildelinger fra virkemiddelaktørene. SSB kontrollerer opplysningene som kommer fra virkemiddelapparatet for å redusere eventuelle feil. 

Revisjon

Ikke relevant.

Analyser, artikler og publikasjoner

Utvikling av næringspolitiske virkemidler under kriser

Utvikling av næringspolitiske virkemidler under kriser

Publisert 3. november 2020

Norge er annerledes enn mange andre OECD-land når det gjelder den offentlige finansieringen av næringslivets FoU og innovasjon.

Les artikkelen
Hvilke næringer har fått mest i kontantstøtte

Hvilke næringer har fått mest i kontantstøtte?

Publisert 12. juni 2020

Det er andre næringer som har benyttet Kompensasjonsordningen i forbindelse med koronakrisen, enn dem som vanligvis får støtte via næringspolitiske virkemidler.

Les artikkelen
Norges forskningsråds næringsrettede virksomhet

Norges forskningsråds næringsrettede virksomhet

Publisert 13. mars 2020

I denne rapporten gir vi en oversikt over utviklingen til foretak som har fått tildelt støtte fra Norges forskningsråd i perioden 2006 til 2018.

Les publikasjonen
 Er det lønnsomt å være en grønn næring?

Er det lønnsomt å være en grønn næring?

Publisert 10. desember 2019

Omstillingen av Norges næringsliv står høyt på agendaen når det gjelder å sikre framtidig økønomisk vekst. Samtidig krever de globale klima- og miljøutfordringene at vekst og utvikling skjer innen naturens tålegrenser. Er det mulig å nå begge målene?

Les artikkelen

Offentlig støtte til privat innovasjon – omfang,varighet og gjengangere

Publisert 2. juni 2016

Viktige virkemidler for å sikre FoU er Skattefunn-ordningen, innovasjonsprogrammene til Innovasjon Norge og næringslivsprogrammene til Norges forskningsråd. Når disse ut til foretak som har et behov? Og er det meningsfylt å sammenlikne virkemidlene?

Les artikkelen

Innovasjons- og verdiskapingseffekter av utvalgte næringspolitiske virkemidler

Publisert 8. april 2016Les publikasjonen