Rapporter 2020/11

Effektmålinger over perioden 2006-2018

Norges forskningsråds næringsrettede virksomhet

I denne rapporten gir vi en oversikt over utviklingen til foretak som har fått tildelt støtte fra Norges forskningsråd i perioden 2006 til 2018.

Videre estimerer vi effekter av finansiell støtte fra Forskningsrådet på FoU-intensitet (dvs. kostnader til forskning og utvikling per ansatt), antall ansatte, omsetning og produktivitet.

Mottakere av støtte fra Forskningsrådet er ikke representative for hele populasjonen av norske foretak. Dette gjelder både størrelse, næringstilknytning og FoU-intensitet. For å avgrense analysen til sammenlignbare foretak, ser vi bare på foretak som har søkt om støtte fra Forskningsrådet og som har fått ganske lik prosjektvurdering, men der noen har fått tildelt støtte og andre ikke.

Vi tar utgangspunkt i Forskningsrådets tildelingspraksis og identifiserer foretak med prosjektsøknader som har fått like høy totalkarakter, men der noen prosjektsøknader ble godkjent og andre ble avslått. Deretter ser vi på utviklingen i FoU-kostnader, IPR (dvs. antall patent-, design- og varemerkesøknader), antall ansatte, omsetning og produktivitet i foretak som har fått støtte relativt til foretak som ikke har fått støtte i samme tildelingsår. Der hvor det er mulig sammenlignes utviklingen i nyetablerte og etablerte foretak.

Vårt hovedfunn er at blant foretak som har søkt om støtte i et gitt tildelingsår, og som verken har fått en annen bevilgning fra Forskningsrådet i året før eller etter dette tildelingsåret, har de med godkjente søknader høyere vekst de påfølgende år både i FoU-intensitet og antall ansatte enn foretak som ikke fikk støtte i samme tildelingsår. De estimerte effektene i regresjonsanalysene tenderer til å være sterkere og tydeligere for de yngste foretakene.

For de økonomiske resultatvariablene omsetning og produktivitet finner vi ingen signifikante forskjeller, unntatt for de aller yngste foretakene. Dette er som forventet, da det vil ta noe tid før økt FoU-innsats eventuelt gir økonomiske resultater.

Når det gjelder foretak som har søkt om eller fått støtte to år på rad, så skiller disse seg ut som større og mer FoU-intensive enn andre foretak. I den grad man kan observere høyere vekst her enn i kontrollgruppen av foretak som ikke fikk støtte verken i tildelingsåret, året før eller året etter, så har det trolig mer å gjøre med egenskaper ved disse foretakene enn at de har fått støtte.

Om publikasjonen

Tittel

Norges forskningsråds næringsrettede virksomhet. Effektmålinger over perioden 2006-2018

Ansvarlig

Erik Fjærli, Marina Rybalka og Lars Wilhelmsen

Serie og -nummer

Rapporter 2020/11

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Norges forskningsråd

Emne

Forskning og innovasjon i næringslivet

ISBN (elektronisk)

978-82-587-1085-8

ISBN (trykt)

978-82-587-1084-1

ISSN

0806-2056

Antall sider

31

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt