For å motvirke konsekvensene for næringslivet av koronapandemien ble det fra april i 2020 delt ut store summer i støtte til næringslivet via omfattende tiltakspakker som Kompensasjonsordningen via Skatteetaten, Lønnskompensasjonsordningen ved permiterringer via NAV og Lånegarantiordningen og Flygarantiordningen via GIEK, og noen mer avgrensete tiltakspakker for spesifikke bransjer som «Reiseliv» og «Kultur».

Det ble også bevilget ekstraordinære midler gjennom det ordinære virkemiddelapparatet. Flere av disse midlene er rettet mot forskning og innovasjon. Her kan nevnes ekstraordinært innovasjonstilskudd og landsdekkende oppstartstilskudd fra Innovasjon Norge, tiltakspakkene rettet mot grønn omstilling og utvikling av miljøvennlige teknologier som formidles via Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Enova og Siva. Forskningsrådet innførte våren 2020 løpende mottak og flere årlige behandlinger av innovasjonsrettete søknader fra næringslivet. Også SkatteFUNN-søknader ble behandlet løpende i 2020.

Figur 1 viser total støtte tildelt ut til næringslivet via både ordinære og esktraordinære støtteordninger i 2020 mot ordinære tildelinger i 2018-2019.

Figur 1. Total støtte til norske foretak etter bistandstype i 2018-2020¹

¹ Informasjon for tilskudd fra Fylkeskommunene for 2020 og Covid-19 relaterte garantier fra Giek foreløpig mangler.

Fra figuren ser vi at støtte i form av lån og garantier er fortsatt mest omfattende i 2020 med tildelt beløp på ca. 25,7 milliarder kroner. 15,3 milliarder kroner ble tildelt som tilskudd til innovasjon og omstilling (dvs. en økning på 30 prosent sammenlignet med 2019). De ekstraordinære kompensasjonsordningene fra Skatteetaten og NAV følger etter med ca. 14,3 milliarder kroner.

Dataene for koronatiltak i 2020-2021 samles og publiseres også jevnlig på regjeringes side regjering.no/koronadata.

De viktigste offentlige virkemidlene som gir tilskudd til FoU og innovasjon er SkatteFUNN, Innovasjon Norges landsdekkende innovasjonsprogrammer og NFRs programmer for næringslivet. I tillegg finnes etableringstilskudd og lån fra IN, tilførsel av kapital via offentlige såkornfond, Siva, Investinor og Argentum, lån og garantier via GIEK og Eksportkreditt og regional støtte til entreprenører i regi av omstillingsprogrammer. Det gis også støtte til nettverksutvikling via klynge- og bedriftsnettverkprogrammer fra IN og via næringshager og inkubatorer fra Siva. Både IN og fylkeskommunene driver også med profilering av forskjellige næringer og produktområder