I undersøkelsen Bruk av IKT i næringslivet er norske foretak med minst ti sysselsatte blant annet spurt om hvordan de har håndtert sitt IKT-utstyr, som mobiltelefon, bærbar PC, nettbrett eller stasjonær PC, når utstyret ikke er i bruk lenger.

Hele 88 prosent av foretakene svarer at de leverer sitt gamle IKT-utstyr som EE-avfall for gjenvinning. Dette er den vanligste håndtering av gammelt IKT-utstyr blant norske foretak.

Den nest vanligste håndtering av gammelt IKT-utstyr er å oppbevare utstyret i foretaket. 43 prosent av foretakene har beholdt sitt gamle IKT-utstyr for å bruke gammelt utstyr som reserveutstyr, som reservedeler, eller grunnet redsel for at sensitiv informasjon i utstyret skal bli avslørt.

Figur 1. Håndtering av IKT-utstyr (som mobiltelefon, nettbrett, PC) når det ikke brukes lenger, foretak i alle næringer og størrelser (2022)

Sammenlignet med tall fra undersøkelsen Bruk av IKT i husholdningeneer andelen som leverer gammelt utstyr til gjenvinning 3-4 ganger større for næringslivet enn for husholdningene.

De fleste foretak har tiltak for å redusere papirforbruk

I årets undersøkelse blir foretakene spurt om de har miljøvennlige tiltak for bruk av IKT-utstyr, som å påvirke papirmengde på utskrift og kopiering, på utstyrets energiforbruk, eller på valg av miljøvennlig utstyr eller tjenester.

Figur 2. Bruk av miljøvennlige tiltak knyttet til IKT-bruk, foretak med minst 10 sysselsatte, alle næringer (2022)

Hvert sjette foretak har tiltak for å redusere bruk av papir på utskrift og kopiering. To av ti foretak har tiltak for å redusere energiforbruk til IKT-utstyr. Hvert fjerde foretak sier at de vurderer miljøpåvirkning når de velger IKT-utstyr eller IKT-tjeneste.

De største foretakene er mest fokusert på bruk av miljøvennlig IKT

Tabell 1 viser at det er de største foretakene med over 100 sysselsatte som har den høyeste andelen i bruk av miljøvennlige tiltak, mens de minste foretakene med 10-19 sysselsatte har den laveste andelen.

Overnattings- og serveringsvirksomhet er både dårligst og flinkest på bruk av miljøtiltak

Av alle næringsgruppene og foretaksstørrelsene har de minste foretakene innen overnattings- og serveringsvirksomhet den laveste andelen miljøtiltak, mens de største foretakene i næringen har den høyeste andelen miljøtiltak.

43 prosent av de minste foretakene innen overnattings- og serveringsvirksomhet har papirtiltak, og 10 prosent har tiltak på energiforbruk. Blant de største foretakene innen samme næring er det hele 84 prosent som har papirtiltak og 55 prosent som har tiltak på energiforbruk.

Populasjonen for undersøkelsen omfatter foretak med minst 10 sysselsette i de følgende næringsområdene (SN2007):

C Industri (10-33);
D Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvann (35);
E Forsyning av vann, avløps- og renovasjonsvirksomhet (36-39);
F Bygge- og anleggsvirksomhet (41-43);
G Varehandel, reparasjon av motorvogner (45-47);
H Transport og lagring (49-53);
I Overnattings- og serverings virksomhet (55-56);
J Informasjon og kommunikasjon (58-63);
L Omsetning og drift av fast eiendom (68);
M Faglig, vitenskapelig, teknisk tjenesteyting og veterinærtjenester (69-75);
N Forretningsmessig tjenesteyting (77-82);
S Annen tjenesteyting (95.1).

Fra og med 2014 er ikke næring K Finansierings- og forsikringsvirksomhet inkludert i undersøkelsen. Fra og med 2021 er næring 75 veterinærtjenester inkludert i undersøkelsen.

Undersøkelsen Bruk av IKT i næringslivet er i regi av EU sitt statistikkontor, Eurostat. Tallene kan derfor sammenlignes med andre europeiske land på Eurostat sine nettsider.

Eurostat støtter denne undersøkelsen økonomisk.

Logoen til Eurostat, blå bakgrunn med gule stjerner.