Økt digitalisering i offentlig sektor som følge av koronapandemien

Publisert:

4 av 5 statlige virksomheter og kommuner har økt digitaliseringstakten i koronaperioden. Samme andel har også fått større IKT-utgifter i dette tidsrommet.

Pålegg om hjemmekontor, restriksjoner på reising og økt etterspørsel etter informasjon og tjenester på nett har hatt en rekke konsekvenser for bruken av IKT og digitalisering i offentlig sektor.

I årets undersøkelse om bruk av IKT i offentlig sektor ble det blant annet stilt spørsmål om hvilke konsekvenser koronapandemien har hatt for bruk av IKT og digitalisering i offentlig sektor. Blant spørsmålene som ble stilt var spørsmål om bruk av fjernarbeidsløsninger (hjemmekontor, digitale løsninger for møter og samarbeid), utvikling av digitale tjenester, digitaliseringstakten i virksomheten og kommunen og IKT-utgifter. I denne artikkelen presenteres noen av resultatene.

Konsekvenser av koronapandemien

I figur 1 ser vi andelen statlige virksomheter, fylkeskommuner og kommuner som sier de har hatt en økning i ulike aktiviteter som følge av koronapandemien. Ikke uventet har koronapandemien ført til en økning i bruken av fjernarbeidsløsninger som hjemmekontor i offentlig sektor. Mer enn 90 prosent av statlige virksomheter og kommuner sier at de har økt bruken som følge av koronapandemien, mens samtlige av fylkeskommunene har gjort det samme.

Figur 1. Konsekvenser av koronapandemien på IKT-bruk og digitalisering i offentlig sektor

Økt bruk av fjernarbeidsløsninger Økning i virksomhetens/kommunens satsning på å utvikle digitale tjenester Økte IKT-utgifter i virksomheten/kommunen Økning i digitaliseringstakten i virksomheten/kommunen
Staten 97.7 73.3 78.3 78.3
Fylkeskommuner 100 100 90 100
Kommuner 93.7 76.1 82.9 82.3

Koronapandemien har medført større behov for gode digitale tjenester, noe som gjenspeiles i andelen som sier at koronapandemien har ført til en økning i satsningen på å utvikle digitale tjenester. Alle fylkeskommunene sier de har hatt en økning i satsningen på å utvikle digitale tjenester, og cirka 75 prosent av statlige virksomheter og kommuner sier det samme.

Størst først blant statlige virksomheter

Vår undersøkelse viser at koronapandemien har vært en pådriver for omstilling, og ca. 80 prosent av statlige virksomheter og kommuner sier at koronapandemien har ført til en økning i digitaliseringstakten i virksomheten eller kommunen, mens alle fylkeskommunene sier det samme.

Figur 2. Andel statlige virksomheter som har hatt en økning i digitaliseringstakten som følge av koronapandemien, etter ansatte

Økning i digitaliseringstakten i virksomheten
Under 100 ansatte 60
100-499 ansatte 84.1
500-999 ansatte 82.6
Minst 1000 ansatte 89.1

Ser vi nærmere på tallene, ser vi at størrelse har mer å si blant statlige virksomheter enn blant kommunene. I figur 2 ser vi at blant statlige virksomheter med over 1 000 ansatte sier 89 prosent at digitaliseringstakten i virksomheten har økt, mens kun 60 prosent av statlige virksomheter med mindre enn 100 ansatte sier det samme.

Figur 3. Andel kommuner som har hatt en økning i digitaliseringstakten som følge av koronapandemien, etter antall innbyggere.

Økning i digitaliseringstakten i kommunen
Under 2000 innbyggere 80.8
2000-4999 innbyggere 79.8
5000-9999 innbyggere 85.3
10000-19999 innbyggere 86.3
20000-49999 innbyggere 79.1
Minst 50000 innbyggere 88.2

Fra figur 3 ser vi derimot at blant de minste kommunene er det tilnærmet like mange som sier at digitaliseringstakten har økt som blant de største kommunene. Ca. 80 prosent av kommuner med under 2 000 innbyggere har økt digitaliseringstakten som følge av koronapandemien, mens andelen er ca. 88 prosent blant kommuner med minst 50 000 innbyggere.

Men økt satsning på IKT-bruk og digitalisering er dessverre ikke gratis, og koronapandemien har ført til økte IKT-utgifter i offentlig sektor. Ca. 80 prosent av statlige virksomheter og kommuner sier at koronapandemien har ført til økte IKT-utgifter, mens 90 prosent av fylkeskommunene sier det samme.

På den annen side innebærer digitalisering et potensial for effektivisering. Våre framtidige IKT-undersøkelser vil kunne vise om tiltakene som ble utløst av pandemien har medført en permanent økning i digitalisering i offentlig sektor, og i så fall på hvilke områder.

Kontakt