Rapporter 2016/18

Innovasjon i norsk næringsliv 2012-2014

Det har vært liten endring i norsk næringslivs innovasjonsaktivitet fra 2013 til 2014. Denne rapporten viser blant annet en sammenheng mellom de ansattes utdanningsnivå og hvor innovative foretakene er.

Rapporten er basert på funnene fra SSBs innovasjonsundersøkelse for 2014 som belyser innovasjonsaktiviteten i norsk næringsliv i en referanseperiode på tre år fra 2012 til 2014. Les mer her.

Halvparten har vært nyskapende

I næringene som var omfattet av undersøkelsen, var det 50 prosent av foretakene som introduserte én eller flere former for innovasjon. For alle typer av innovasjon og innovasjonsaktivitet sett under ett utgjør dette en nedgang på 3 prosentpoeng.

For hele næringslivet samlet er alle de fire hovedtypene av innovasjon omtrent like vanlige. 27 prosent av foretakene introduserte produktinnovasjoner, mens 24 prosent tok i bruk prosessinnovasjoner. For organisasjons- og markedsinnovasjon er tallene respektive 25 og 29 prosent.

Mer innovasjon i foretak som satser internasjonalt

Foretak som selger sine varer eller tjenester i internasjonale markeder, og foretak som har en stor andel ansatte med høy utdanning, har en betydelig større sjanse for å rapportere om produkt- og/eller prosessinnovasjoner enn sammenliknbare foretak som kun opererer regionalt/nasjonalt. Mindre sjanser for innovasjon er det også i foretak som har en liten andel ansatte med høyere utdanning.

Om publikasjonen

Tittel

Innovasjon i norsk næringsliv 2012-2014

Ansvarlig

Lars Wilhelmsen

Serie og -nummer

Rapporter 2016/18

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9339-9

ISBN (trykt)

978-82-537-9338-2

ISSN

1892-7513

Antall sider

97

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt