Innovasjonsinvesteringer på nesten 73 milliarder i 2018

Publisert:

61 prosent av foretakene som var omfattet av den norske innovasjons­undersøkelsen hadde innovasjonsaktivitet i perioden 2016-2018. Til sammen sto disse for innovasjonsinvesteringer på 72,7 milliarder kroner i 2018.

39 prosent av foretakene hadde innovasjon i varer eller tjenester (produkter), mens 48 prosent hadde innovasjon i forretningsprosesser. Sistnevnte avviker fra prosessinnovasjonsbegrepet brukt i tidligere undersøkelser, og omfatter nå også visse aktiviteter som tidligere ble omtalt som organisasjons- eller markedsinnovasjoner. I tillegg var det 4 prosent av foretakene som ikke hadde innovasjoner i perioden, men likevel gjennomførte aktiviteter utført med sikte på å introdusere nye produkter eller forretningsprosesser, viser statistikken Innovasjon i næringslivet.

Brudd i undersøkelsen og sammenliknbarhet over tid

De internasjonale retningslinjene for innovasjonsstatistikk er gitt i den såkalte «Oslo-manualen» publisert av OECD. Siden forrige innovasjonsundersøkelse er disse oppdatert fra 3. (OM3) til 4. utgave (OM4). Dette innebærer at direkte sammenliknbarhet kan være problematisk siden det er gjort visse endringer både i de underliggende definisjonene av innovasjon og relaterte begreper, samt i innholdet i undersøkelsen forøvrig. Mer informasjon om dette kan finnes på statistikkens hovedside under overskriften «Om statistikken».

Hovedtrekkene i undersøkelsen for 2016-2018 er at det ikke er vesentlige forskjeller i innovasjonsaktiviteten målt opp mot forrige undersøkelse, som var gjennomført for perioden 2014-2016. For en så direkte sammenlikning som mulig, se figurene.

Figur 1. Typer av innovasjonsaktivitet

2014-2016 2016-2018
Forretningsprosessinnovasjon 48
Prosessinnovasjon (OM3) 37 37
Produktinnovasjon (tjenester) 24 26
Produktinnovasjon (varer) 27 29
Innovasjonsaktivitet (alle typer) 65 61

FoU klart største investeringspost for innovasjon

Eget forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) er den klart største innovasjonskostnaden, med en samlet investering på i overkant av 31,5 milliarder kroner, mens foretakene rapporterte kjøp av FoU-tjenester fra andre for til sammen nesten 10 milliarder. Sett under ett er alle andre innovasjonsinvesteringer nesten like store som egenutført FoU. Dette inkluderer øvrige personalkostnader med 14,4milliarder; tjenester, materialer, forbruksutstyr, osv. med 5,4 milliarder; om lag 9 milliarder til kapitalvarer/investeringsvarer; samt 2,3 milliarder til andre kostnader knyttet til gjennomføring av innovasjonsaktivitetene. Rapporteringskategoriene her er betydelig endret fra tidligere, men sett under ett virker foretakenes rapportering i all hovedsak konsistent med de nærmest foregående undersøkelsene.

Figur 2. Samlede innovasjonsinvesteringer, etter kostnadstype

2016 2018
Alle øvrige innovasjonskostnader 27297 31462
Kjøp av FoU-tjenester fra andre 8054 9743
Eget forsknings- og utviklings-arbeid 29475 31530

Flertallet har innovasjoner nye for markedet

56 prosent av foretakene med produktinnovasjon introduserte innovasjoner som var nye for foretakets marked, altså hvor foretaket enten var den første til å introdusere en helt ny vare eller tjeneste eller var først ute i forhold til sine konkurrenter (selv om varen eller tjenesten kan ha vært tilgjengelig fra andre i andre markeder). Dette innebærer at mer enn hvert femte foretak omfattet av undersøkelsen var først til markedet med minst en av sine varer eller tjenester.

Blant foretakene som hadde varer eller tjenester som var nye for sine markeder var det 92 prosent som introduserte innovasjoner nye for et marked i Norge, mens 39 prosent hadde en vare eller tjeneste som var ny for et marked i utlandet.

De øvrige 44 prosent av produktinnovatørene introduserte kun innovasjoner som var nye for foretaket, men hvor tilsvarende produkter eller tjenester allerede var tilgjengelig fra andre i foretakets marked. Siden foretak kan ha flere enn en innovasjon var det likevel mer enn to tredjedeler av foretakene med produktinnovasjon som hadde slike innovasjoner.

Figur 3. Foretak med produktinnovasjoner, etter nyhetsgrad

2014-2016 2016-2018
Ny for et verdensmarked for øvrig 5 5
Ny for et europeisk marked 5 7
Ny for et norsk marked 15 20
Ny for foretakets marked 19 22
Kun ny for foretaket 27 26

Innovasjoner står for 7,5 prosent av næringslivets omsetning

Sett opp mot hvor mye næringslivet investerer i innovasjon er det også interessant å vite hva foretakene har igjen for disse innovasjonsinvesteringene. Innovasjon i forretningsprosesser vil selvsagt kunne medføre reduserte kostnader, økt effektivitet eller andre inkrementelle fordeler, men disse er vanskelige å måle. For produktinnovasjon kan man imidlertid se på andelen av foretakenes omsetning som stammer fra innovasjoner.

For produkter som var nye for foretakets marked bidro innovasjonene med 3,1 prosent av omsetningen til foretakene i utvalget. Produkter som kun var nye for foretaket men ikke for markedet stod for 4,4 prosent. Ser man i stedet på den innovative omsetningen kun som en andel av produktinnovatørenes omsetning er innovasjonene relativt sett viktigere for foretakene, med en andel på 12,7 prosent. Brutt ned etter hvorvidt de var nye for markedet eller ikke var andelene på henholdsvis 5,2 og 7,5 prosent.

Figur 4. Omsetning fra produktinnovasjoner, etter undersøkelse

Andel basert på hele næringslivets omsetning Andel basert på produktinnovatørenes omsetning
2016 6.8 12.6
2018 7.5 12.7

Nær halvparten av innovasjonsaktive foretak samarbeider

Til sammen 39 prosent av foretakene med innovasjonsaktivitet samarbeidet med andre foretak eller andre organisasjoner/institusjoner om enten FoU eller andre innovasjonsaktiviteter i perioden. 23 prosent samarbeidet om FoU mens 28 prosent samarbeidet om andre innovasjonsaktiviteter. 12 prosent samarbeidet om både FoU og om annen innovasjonsaktivitet.

I tillegg var det 7 prosent av foretakene med innovasjonsaktivitet som samarbeidet om andre forretningsaktiviteter uten at de hadde særskilt FoU- eller innovasjonssamarbeid. 21 prosent hadde slikt samarbeid i tillegg til enten FoU- eller annet innovasjonssamarbeid. Til sammenlikning var det bare 10 prosent av foretakene uten noen form for innovasjonsaktivitet som samarbeidet med andre foretak i løpet av perioden.

Flere tall gjøres tilgjengelig i «Indikatorrapporten»

Tallene som er inkludert i denne artikkelen og øvrige data som kan finnes i statistikkbanken pdd. representerer kun de mest stabile kjerneindikatorene i den norske innovasjonsundersøkelsen. I tillegg inneholder undersøkelsen en rekke tematisk relaterte spørsmål som vil kunne variere over tid. Ytterligere tall og omtale vil bli tilgjengelig som en del av «Indikatorrapporten», publisert av Norges forskningsråd i samarbeid med NIFU og SSB, senest 1. november. Et utvidet tabellsett samt hovedtall brutt ned regionalt kan også oversendes ved henvendelse til SSB.