Gå til Altinn rapportering

Svarene deres er viktige

Statistikken bidrar til kartleggingen av næringslivets innovasjons- og nyskapningsaktivitet og resultatene er en viktig del av myndighetenes informasjonsgrunnlag for å vurdere tilretteleggingen av norsk nærings- og innovasjonspolitikk.

For at kvaliteten på statistikken skal bli best mulig er det nødvendig at alle svarer på undersøkelsen, også foretak som ikke har hatt noen innovasjonsaktivitet i løpet av perioden.

Undersøkelsen er utformet i samsvar med internasjonale standarder utarbeidet av OECD og EU, som bruker statistikken til forskningsformål, analyse og internasjonale sammenligninger. Andre brukere er blant andre fagdepartementer, Norges forskningsråd, forskningsmiljøer, virkemiddelapparatet og næringslivsorganisasjoner.

Dere har plikt til å svare innen fristen

Statistikken er så viktig for samfunnet at det ikke er valgfritt å delta. Hvis dere ikke sender opplysningene innen fristen, vil foretaket kunne få tvangsmulkt.

Svarfristen er oppgitt til høyre for skjematittelen i innboksen i Altinn.

For å kunne kartlegge næringslivets innovasjons- og nyskapingsaktivitet i løpet av treårsperioden 2020 –2022 trenger vi blant annet informasjon om:

 • foretakets strategier og organisering
 • foretaket introduserte nye produkter (varer eller tjenester) eller forretningsprosesser i løpet av perioden
 • innovasjonsinvesteringer siste år
 • samarbeidspartnere for innovasjon
 • finansiering og økonomisk støtte til innovasjon
 • effekter av uforutsette økonomiske hendelser på foretakets drift og innovasjonsaktiviteter
 • innovasjoner med miljøfordeler/grønn innovasjon i foretaket

De fleste spørsmålene i skjemaet har faste svaralternativer og gjelder hele treårsperioden fra 2020 til og med 2022.

I de tilfellene der vi spør om tall skal det svares kun for 2022. Dette gjelder spørsmål om fordeling av omsetning basert på kundens lokalisering, andel omsetning som kommer fra innovasjoner og om kostnader (investeringer) knyttet til utvikling og introduksjon av innovasjoner.

Denne informasjonen ikke alltid nøyaktig regnskapsført eller enkelt tilgjengelig. Gi i så fall et skjønnsmessig anslag.

En PDF-utgave av skjemaet og veiledning i forbindelse med utfylling finner dere under "Veiledning og skjemaeksempel". Vi gjør oppmerksom på at spørsmålsnummerering, ordlyd og utforming vil avvike noe fra skjemaet i Altinn.

SSB innhenter opplysninger fra et utvalg foretak. Utvalget blir trukket fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Dere skal besvare undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i hele rapporteringsperioden.

Vi anbefaler at undersøkelsen besvares av en person med overordnet kjennskap til foretakets drift og aktiviteter, inkludert strategi og langtidsplanlegging.

Vedtak om opplysningsplikt vil kun gjelde det aktuelle året av undersøkelsene.

Det er også fulltellingskomponenter i utvalgsstrategien, basert på størrelse (antall ansatte) og rapporteringshistorikk, så en del foretak vil nesten sikkert være med hver gang.

Plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 10

Retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 20 og statistikkforskriften § 4

Retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven

Retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på Lovdata sine sider.

Trenger dere hjelp?

Veiledning - hvordan sende inn opplysninger

Nedenfor ser dere de mest stilte spørsmålene om undersøkelsen. Finner dere ikke svar på det dere lurer på, kan dere kontakte oss på chat, e-post eller telefon. Se kontaktinformasjon nederst på denne siden.

Spørsmål:

Statistisk sentralbyrå (SSB) kan pålegge foretak og virksomheter opplysningsplikt fordi det er viktig for samfunnet å ha god offisiell statistikk. Det innebærer at dere er pliktige til å svare på en undersøkelse dere er trukket ut til. Opplysningsplikt er hjemlet i statistikkloven.

SSB kan ilegge tvangsmulkt dersom opplysningene ikke blir sendt inn innen fristen. Selv om dere betaler mulkten, er dere pliktige til å levere utfylt skjema. Størrelsen på mulkten kan øke dersom dere gjentatte ganger ikke overholder opplysningsplikten. Dere kan lese mer om tvangsmulkt i forskrift til statistikkloven.

SSB gir ikke økonomisk kompensasjon for utfylling og innsending av skjemaet.

Skjemaet er tilgjengelig i foretakets innboks i Altinn.

Roller

Du som skal fylle ut og sende inn skjemaet, må ha fått tildelt riktig rolle i Altinn. 

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet må du ha enkeltrettighet til denne spesifikke skjematjenesten eller en av disse rollene i Altinn: 

 • Utfyller/innsender
 • Ansvarlig revisor
 • Regnskapsfører uten signeringsrett
 • Regnskapsfører med signeringsrett

Ta kontakt med daglig leder i ditt foretak/din virksomhet hvis du ikke har riktig rolle i Altinn.

Du kan lese mer om delegering av roller på Altinn sine sider.

Du kan også ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 hvis du har spørsmål om roller og rettigheter.

Alle foretak (hovedenheter) som driver næringsvirksomhet og har ansatte, er registrert med minst én virksomhet (underenhet). Hvis foretaket har aktivitet på flere lokalt adskilte steder (adresser), skal disse være registrert som egne virksomheter. Hver virksomhet har et eget organisasjonsnummer.

Et foretak (hovedenhet) er den minste kombinasjonen av juridiske enheter som produserer varer eller tjenester, og som til en viss grad har selvstendig beslutningsmyndighet. En virksomhet (underenhet) er definert som en lokalt avgrenset funksjonell enhet som hovedsakelig driver med aktiviteter innenfor en bestemt næringsgruppe.

SSB sender vedtak om tvangsmulkt til foretaket med ny svarfrist dersom vi ikke har mottatt opplysninger innen svarfristen. Vedtaket faller bort hvis opplysningene blir sendt innen den nye svarfristen.

De som fortsatt ikke har svart innen den nye svarfristen, vil få saken oversendt til Statens innkrevingssentral for innkreving av mulkt og eventuelt tvangsinndrivelse.

I «arkiv» i Altinn finner dere alle skjemaene som er sendt inn tidligere. Hvis dere ønsker å sende inn skjemaet på nytt med endringer, kan dere lage en kopi av skjemaet dere allerede har sendt inn ved å klikke på «Lag ny kopi». Dere korrigerer tallene i kopien, og sender inn på nytt. Det er siste innsendte skjema som er gjeldende. Når skjemaet er sendt inn, vil dere få et kvitteringsnummer (AR-nummer). Denne kvitteringen kan dere skrive ut eller sende til en e-postadresse.

Finner du ikke skjemaene? Har du husket å velge riktig virksomhet øverst til høyre i Altinn?

Dere trenger ikke å fylle ut hele skjemaet i én sammenhengende sesjon. Når dere skifter side i skjemaet, vil opplysningene automatisk bli lagret. Dette gjør at dere kan gå ut og inn av skjemaet hvis dere for eksempel trenger å finne fram opplysninger. Husk å gå til neste side før dere går ut av skjemaet.

Dere kan ikke få utsettelse. SSB har frister som vi må overholde etter innsamlingsperioden, og utsettelser kan føre til at statistikken ikke blir publisert i tide. Hvis dere ikke leverer innen svarfristen, vil foretaket automatisk få vedtak om tvangsmulkt med ny og endelig frist. Hvis det er særskilte årsaker til at dere ikke kan rapportere innen svarfristen, ta kontakt med oss. Se kontaktinformasjon nederst på denne siden.