I pandemiåret 2020 økte FoU-innsatsen i næringslivet (foretak med minst 10 sysselsatte), viser foreløpige tall for Forskning og utvikling i næringslivet. I tillegg til 4 prosent vekst i kostnader til Forskning og utviklingsarbeid utført med foretakets egne ansatte eller innleide personer., var det også vekst i kjøp av FoU-tjenester fra andre aktører. Det ble kjøpt FoU-tjenester for 8,1 milliarder kroner i 2020, en økning på 6 prosent målt i løpende priser.

Hvor mye ble FoU-aktiviteten påvirket av koronasituasjonen?

Veksten i næringslivets FoU tyder på at Covid-19 ikke har hatt så negative konsekvenser for FoU samlet sett. Det er imidlertid vanskelig å vite hvordan FoU-innsatsen hadde vært i en normalsituasjon. FoU-undersøkelsen inneholdt noen egne spørsmål om koronasituasjonen. Blant foretakene med FoU i 2020 rapporterte 62 prosent at kostnadene til egenutført FoU var upåvirket av pandemien. 27 prosent av alle foretak med FoU måtte derimot redusere minst en av sine FoU-kostnadene deles opp i ulike kostnadsarter: lønnskostnader til egne ansatte, kostnader til innleid FoU-personell, andre driftskostnader og varige driftsmidler (maskiner, utstyr, bygg og anlegg)., mens 19 prosent svarte at de økte minst en av kostnadstypene. Det kan være overlapp mellom gruppene ved at noen foretak opplevde ulik påvirkning ved at enkelte kostnadstyper økte mens andre ble redusert.

Det var altså litt mer utbredt med nedjustering enn økning dersom FoU-kostnadene ble påvirket av koronapandemien. For noen foretak ble det vanskelig å gjennomføre planlagt FoU. 20 prosent av foretakene med FoU rapporterte at de måtte utsette eller avbryte FoU-prosjekter som direkte følge av koronasituasjonen. Det kan også ha åpnet seg nye muligheter, og 12 prosent av foretakene med FoU svarte at de hadde startet nye FoU-prosjekter som følge av koronasituasjonen. Noen foretak rapporterte at de både startet og utsatte/avbrøt prosjekter i løpet av 2020.

Figur 1. Hvordan koronasituasjonen har påvirket foretakenes FoU-aktivitet i 2020 etter hovednæring¹²

¹ Tall for 2020 er foreløpige. ² Foretak med minst 10 sysselsatte.

Tjenestenæringene utførte mer FoU

Foreløpige tall viser at tjenesteytende næringer utførte FoU for 21,4 milliarder kroner i 2020. Dette er en vekst på 1,7 milliarder kroner eller 9 prosent fra 2019. Til sammenlikning økte industrien kun med 2 prosent. Andre næringer inkluderer følgende næringsgrupper: Utvinning av råolje og naturgass; bergverksdrift; fiske, fangst og akvakultur; kraftforsyning; vann, avløp og renovasjon; bygge- og anleggsvirksomhet.hadde en nedgang på 9 prosent. Utviklingen i utførte FoU-årsverk viser også at det var tjenestenæringene som sto for næringslivets FoU-vekst. Tjenestenæringene hadde en vekst på 9 prosent i FoU-årsverk, mens det var nedgang i både industri og andre næringer.

Det ser ut til at tjenestenæringenes FoU ble mindre rammet av koronapandemien i 2020 enn FoU i industrien og andre næringer. Det er en lavere andel foretak som rapporterte at de måtte avbryte eller utsette FoU-prosjekter og en større andel som rapporterte at de startet nye FoU-prosjekter som følge av koronasituasjonen. Etter finanskrisen i 2008 var bildet tilsvarende, da hadde industrien kraftigere nedgang i FoU-innsatsen enn tjenestenæringene.

Industrien kjøpte mer FoU-tjenester

Industriforetakene hadde samlet sett relativt liten endring i egen FoU-aktivitet fra 2019 til 2020, men til gjengjeld økte deres totale utgifter til kjøp av FoU-tjenester fra andre.1 Industrien kjøpte til sammen FoU for 2,2 milliarder kroner, en oppgang på 15 prosent. Veksten er størst for kjøp fra utlandet. Tjenestenæringene kjøpte også mer FoU-tjenester, mens andre næringer hadde nedgang.

1 Setningen er endret 22. oktober 2021 kl. 09.52.

Nedgang for de største foretakene

Alle sysselsettingsgruppene hadde en vekst i sine kostnader til egenutført FoU i 2020, med unntak av de største foretakene. Foretak med minst 500 sysselsatte hadde en nedgang på 6 prosent fra 2019, og utførte til sammen FoU for 11 milliarder kroner. FoU-årsverkene i denne gruppen ble redusert med 11 prosent. Noe av nedgangen skyldes enkelte foretak som har endret sysselsettingsgruppe. Denne gruppen hadde også en nedgang i kjøp av FoU-tjenester på 4 prosent.

Figur 2. Kostnader til egenutført FoU i næringslivet etter sysselsettingsgrupper. Løpende priser¹²

¹Tall for 2020 er foreløpige. ² Foretak med minst 10 sysselsatte.

Norges samlede FoU-innsats

Informasjon om samlet FoU-innsats for Norge, inkludert universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter, er tilgjengelig på www.nifu.no/statistikk/fou-statistikk.

FoU-statistikken bygger på innhentede oppgaver fra foretakene. I undersøkelsen tas alle foretak med minst 50 sysselsatte med. I tillegg trekkes det et utvalg av foretak med 10-49 sysselsatte, og det beregnes totaltall basert på dette utvalget. Usikkerhet i resultatene for de minste foretakene er derfor vanligvis større enn for de store foretakene.

Tallene for 2020 i denne publiseringen er foreløpige. De er usikre fordi det mangler fullstendige oppgaver fra noen foretak, og oppgavene for disse er blitt beregnet. Endelige tall for 2020 blir publisert i februar 2022.