Statistiske analyser 158

FoU, innovasjon og immaterielle rettigheter i norsk næringsliv 2016

Denne publikasjonens formål er å sammenstille statistikk om FoU, innovasjon og immaterielle rettigheter i norsk næringsliv, med hovedvekt på året 2016.

 • Det er fortsatt vekst i næringslivets FoU-aktivitet. I 2016 var næringslivets FoU-kostnader 29,5 milliarder kroner, 6,1 prosent høyere sammenliknet med 2015. Veksten er likevel mer moderat enn den rekordhøye veksten i de to foregående årene (2014 og 2015).
 • Realveksten i næringslivets FoU-aktivitet har vært sterkere enn veksten i bruttonasjonalprodukt (BNP) de siste årene og har dermed ført til at FoU som andel av BNP har økt. Andelen var 0,71 prosent i 2010 og 0,95 i 2016. Også som andel av BNP for fastlands-Norge har andelen økt.
 • Veksten i foretakssektorens FoU-aktivitet i Norge har vært sterk også i inter¬nasjonal sammenheng. Norsk FoU har spesielt vokst sterkere enn de andre nordiske landenes FoU de siste årene, men FoU som andel av BNP er fortsatt lavest i Norden.
 • Næringslivets samlede FoU-innsats har hatt vedvarende vekst over lang tid, men industriens andel av FoU-kostnadene har gradvis gått ned og utgjør 34 prosent i 2016. Motsatt har tjenesteytende næringer økt sin andel av FoU-innsatsen til 54 prosent. En stor del av endringen mellom industri og tjeneste¬yting over tid er reell, i den forstand at industriaktivitet er redusert eller nedlagt, mens det har vokst fram nye tjenesteytende næringer. Men en del av vridningen mellom industri og tjenesteyting skyldes også omklassifisering av foretak fra industri til tjenesteyting.
 • FoU-aktiviteten er i vesentlig grad dominert av de største foretakene. 31 prosent av FoU-årsverkene ble utført i foretak med minst 500 sysselsatte i 2016, men disse foretakene utgjør bare knapt 4 prosent av antall foretak med FoU.
 • I tillegg til å utføre egen FoU, kjøper mange foretak FoU-tjenester fra andre markedsaktører. Næringslivets samlede kostnader til innkjøpt FoU beløp seg til 7,0 milliarder kroner i 2016, som er en økning på vel 3 prosent fra året før. Det er stor forskjell på hvilke aktører foretakene kjøper tjenester fra. Innkjøp i Norge skjer i stor grad enten fra andre norske foretak eller forskningsinstitutter, universiteter og høgskoler. Kjøp fra norske enheter i eget konsern står for en liten del. Derimot utgjør leveranser fra utenlandske enheter i eget konsern en høy andel av kjøp fra utlandet.
 • 65 prosent av norske foretak rapporterte om innovasjonsaktivitet i perioden 2014–2016, en klart høyere aktivitet enn i perioden 2012–2014.
 • Utvikling av nye produkter, produktinnovasjon, har stadig større betydning for inntjeningen til norske foretak. Foretakene rapporterte at 6,8 prosent av samlet omsetning var basert på produktinnovasjoner i perioden 2014– 2016. Dette er en økning fra 2012–2014, da andelen var 5,9 prosent.
 • Små foretak samarbeider mest med kunder og leverandører, mens store foretak har mer samarbeid med forskningsmiljøer som universiteter, høgskoler og institutter.
 • I 2016 mottok Patentstyret totalt 2 062 patentsøknader, en økning på 14 prosent fra året før. Av disse ble 1 195 søknader inngitt av norske søkere, en økning på 6,5 prosent fra året før. 7 av 10 av de norske søknadene i 2016 kom fra foretak.
 • Varemerkeregistreringer har hatt en solid økning de siste årene, dog med en liten tilbakegang i 2016. Det ble levert totalt 15 750 søknader dette året, en tilbakegang på 6 prosent fra året før. Norske foretak inngav 3 841 søknader, det vil si en fjerdedel av søknadene og en økning på 3,5 prosent.
 • Det forelå 1 229 søknader om designbeskyttelse i 2016, hvilket er på nivå med årene før. 15 prosent av søknadene var fra norske foretak.

Om publikasjonen

Tittel

FoU, innovasjon og immaterielle rettigheter i norsk næringsliv 2016

Ansvarlig

Frank Foyn, Lars Wilhelmsen, Kristine Langhoff, Claudia Berrios, Harald Fondevik

Serie og -nummer

Statistiske analyser 158

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Forskning og innovasjon i næringslivet

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9721-2

ISBN (trykt)

978-82-537-9720-5

ISSN

0804-3221

Antall sider

54

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt