Skatt for personer

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05854: Hovedposter fra skatteoppgjøret for bosatte personer 17 år og eldre, etter alder. Gjennomsnitt og median (kr) (K) (B) 1999 - 2022

Christian Hrafn Brovold, Statistisk sentralbyrå
+47 917 53 132
Olav Abrahamsen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 71
Aurora Hattrem, Statistisk sentralbyrå
+47 90 40 74 24
Jørgen Knutsønn Arntzen, Statistisk sentralbyrå
+47 46 69 50 43
12.12.2023 08:00
Gjennomsnittlig bruttoinntekt:
kr
Gjennomsnittlig personinntekt lønn:
kr
Gjennomsnittlig fastsatt skatt:
kr
Gjennomsnittlig alminnelig inntekt etter særfradrag:
kr
Gjennomsnittlig bankinnskudd:
kr
Gjennomsnittlig skattepliktig bruttoformue:
kr
Gjennomsnittlig gjeld:
kr
Median bruttoinntekt:
kr
Median personinntekt lønn:
kr
Median fastsatt skatt:
kr
Median alminnelig inntekt etter særfradrag:
kr
Median bankinnskudd:
kr
Median skattepliktig bruttoformue:
kr
Median gjeld:
kr
Median bruttoinntekt:
31.12.
Median personinntekt lønn:
31.12.
Median fastsatt skatt:
31.12.
Median alminnelig inntekt etter særfradrag:
31.12.
Median bankinnskudd:
31.12.
Median skattepliktig bruttoformue:
31.12.
Median gjeld:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Gjennomsnittlig bruttoinntekt , Gjennomsnittlig personinntekt lønn , Gjennomsnittlig fastsatt skatt ,

Valgt 1 av totalt 14

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 24

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
På grunn av feil er det 30. april 2008 gjort endring i gjeld og skattepliktig nettoformue for inntektsåret 2005. Fra og med 2015 skattlegges uføretrygd fra folketrygden (tidligere uførepensjon) og andre uføreytelser som lønn. Uførepensjon inngikk tidligere i personinntekt pensjoner. Opplysninger mangler for 0821 Bø i 2006. Fra og med 2015 skattlegges uføretrygd fra folketrygden (tidligere uførepensjon) og andre uføreytelser som lønn. Tjenestepensjon skattlagt som lønn er inkludert i personinntekt uføretrygd, mens tjenestepensjon skattlagt som pensjon inngår i personinntekt pensjoner. Bruttoinntekt for 2019 er korrigert den 15. mars 2021.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

statistikkvariabel

Gjennomsnittlig alminnelig inntekt etter særfradrag

Negative beløp satt lik 0.