To personer med er hjerte i mellom, illustrasjon

Første ledd av paragrafen i straffeloven lød:

§ 213. Finder utugtig Omgjængelse Sted mellem Personer af Mandkjøn, straffes de, der heri gjør sig skyldige, eller som medvirker dertil, med Fængsel indtil 1 Aar. (Lovdata, 2022)

Men hvor mange som ble dømt for slike forhold før lovendringen, vet vi ikke helt nøyaktig, selv om vi har tall langt tilbake i tid om kriminalitet i Norge. Og etter 1972 vil det ikke lenger finnes tall i kriminalstatistikken for forhold som §213 beskrev, fordi sex mellom menn ikke lenger ble ansett som en kriminell handling.

Norge var sent ute med å avkriminalisere sex mellom menn sammenlignet med andre land i daværende Vest-Europa (Jessen, 2022). I 1972 ble også forbudet mot samboerskap mellom menn opphevet (Jessen, 2022).

Illustrasjon med budskapet "Stor forskjell i livskvalitet mellom heterofile og ikke-heterofile"
 

Statsminister Jonas Gahr Støre ba i en tale den 20. april 2022 om unnskyldning for behandlingen av homofile. Han gjorde dette på vegne av regjeringen og det norske fellesskapet.

Statsministeren skriver i sin tale at:

– Mellom 1902 og 1950 ble mange menn i Norge dømt for å ha hatt seksuell omgang med en annen mann (Støre, 2022).

I fotnoten til teksten hans står det at Støre i talen sa at 119 menn ble dømt for å ha hatt seksuell omgang med en annen mann, men at dette er upresist (Støre, 2022). I artikkelen på Lovdata (2022) pekes det på at da §213 ble opphevet i 1972, så var paragrafen en «sovende paragraf», altså at den da ikke ble brukt til å dømme og straffe. Artikkelen trekker fram at avskaffelsen av paragrafen hadde en stor «symbolsk verdi» (Lovdata, 2022).

Som dere har sett, så endrer statistikk seg når samfunnet og lovene endrer seg. Vi har nå vært kort innom kriminalstatistikk og statistikk om de tre samlivsformene ekteskap, partnerskap og samboerskap.

SSB har også ny statistikk som gir svar på spørsmål om levekår og livskvalitet, med tall også for ikke-heterofile. Tallene er samlet inn i de tre første livskvalitetsundersøkelsene i 2020, 2021 og 2022, og handler om opplevd livskvalitet og om levekår som boforhold, helse, arbeid og økonomi. Livskvalitetsstatistikken har i hovedsak tall for året 2020. Du kan lære mer om temaet livskvalitet for ikke-heterofile i del 3: Ikke-heterofile har dårligere levekår enn andre.

Løs oppgave B som du finner nederst på siden.

Jessen, R. S. (2022, 22. mai). Paragraf 213 (seksuell omgang mellom menn som straffbart forhold). Hentet fra snl.no: https://snl.no/Paragraf_213_-_seksuell_omgang_mellom_menn_som_straffbart_forhold

Lovdata. (2022, 29. april). 50 år siden opphevelsen av straffeloven § 213 – «homoparagrafen». Hentet fra lovdata.no: https://lovdata.no/artikkel/50_ar_siden_opphevelsen_av_straffeloven _%C2%A7_213__%C2%ABhomoparagrafen%C2%BB/3943

Støre, J. G. (2022, 20. april). Statsministerens tale med unnskyldning til skeive. Hentet fra Regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/statsministerens-tale-med-unnskyldning-til-skeive/id2908954/