To personer med et hjerte i mellom, illustrasjon
 

Her har du en tabell over inntekter. Tallene er laget av oss for denne oppgaven, og er ikke inntekt for faktiske personer i Norge.

  1. Finn ut hvem av personene i tabellen som har medianinntekten. Ligger inntekten til vedkommende under eller over gjennomsnittet av inntektene i denne tabellen?
  2. Husk at lavinntekt er definert som inntekt under 60 prosent av medianinntekten i befolkningen, og er justert for størrelsen på husholdningen. For enkelthets skyld sier vi at vi bare har husholdninger med én person. Hvilke personer i tabellen vil ha inntekt under grensen for lavinntekt? Og hvor stor lavinntektsandel blir dette?