Fabrikk med tre piper som slipper ut gasser, illustrasjon

Berekraftsmåla blei vedtekne av FNs medlemsland i 2015 og består av 17 mål og 169 delmål. Målet for reduksjon av klimagassutsleppa er mål nr. 13 og lyder «Stoppe klimaendringane».

Illustrasjon av FNs 17 bærekraftsmål: 1. Utrydde fattigdom, 2. Utrydde sult, 3. God helse og livskvalitet, 4. God utdanning, 5. Likestilling mellom kjønnene, 6. Rent vann og gode sanitærforhold, 7. Ren energi til alle, 8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst, 9. Industri, innovasjon og infrastruktur, 10,. Mindre ulikhet, 11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn, 12. Ansvarlig forbruk og produksjon, 13. Stoppe klimaendringene, 14. Livet i havet, 15. Livet på land, 16. Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner, 17. Samarbeid for å nå målene.

Offisielle tal for klimagassutslepp

Statistisk sentralbyrå lagar dei offisielle tala for klimagassutslepp for Noreg. Klimagassar er gassar som gjev endringar i klimaet. Tala for klimagassutslepp er ein viktig del av Noregs rapportering til FN om korleis Noreg etterlever berekraftsmål nr. 13 «Stoppe klimaendringane». Tala omfattar sju forskjellige klimagassar og blir målte i tonn for kvar type gass. Men for å få eit samla bilete blir gassane også målte i tonn CO2-ekvivalentar.  Dette er ei omrekning av kvar gass sitt klimautslepp i same målestokk eller mengde CO2-utslepp, eller den mengda som i like stor grad vil bidra til global oppvarming (Eurostat, 2023).

I 1990 var norske klimagassutslepp 51,3 millionar tonn CO2-ekvivalentar, og i 2022 var utsleppa på 48,9 millionar tonn CO2-ekvivalentar. Slik ser figuren over klimagassutslepp ut for åra 1990–2022:

Figur 1. Utslipp av klimagasser fra norsk territorium. 1000 tonn

CO₂-ekvivalenter

I framstilling av korleis utsleppa har endra seg, legg vi oftast vekt på å samanlikne nye tal for utslepp med året 1990. Kvifor gjer vi det?

Eit stikkord her er Kyotoprotokollen. Denne blir også ofte kalla for Kyotoavtalen. Denne avtalen er den første forpliktande avtalen mellom først 37 industriland om å kutte klimagassutsleppa. Desse landa forplikta seg til å kutte til saman minst 5 prosent av sine utslepp i 2008–2012 målte mot nettopp året 1990 (regjeringen.no, 2021). Mål om reduserte klimagassutslepp kan nåast gjennom tiltak nasjonalt og det vi kallar for fleksible mekanismar, som for eksempel er kjøp av Ein klimakvote er eit løyve til å sleppe ut ei viss mengde klimagassar. Over tid blir talet på kvotar redusert, slik at utsleppa av klimagassar totalt sett blir mindre. Eit system for handel med klimakvotar blir kalla kvotesystem. I eit kvotesystem finst det eit fastsett tal på kvotar som kan selast og kjøpast (regjeringen.no. 2020a) internasjonalt

Kyotoprotokollen skulle eigentleg bli avslutta i 2012. Men fordi landa ikkje blei einige om ein ny avtale for reduksjon av klimagassutslepp, blei avtalen forlenga til 2020 (FN, 2020).

Noregs mål har vore å kutte klimagassutsleppa med 30 prosent innan 2020 samanlikna med 1990. Dette målet har Noreg nådd på forskjellige måtar. Vidare har Noreg forplikta seg til å kutte klimagassutsleppa med minst 55 prosent frå 1990-nivå innan 2030 (regjeringen.no).

Korleis har det gått med norske klimagassutslepp?

Vi kan seie dette ut frå statistikken Utslipp til luft :

 • Utsleppa av klimagassar nådde ein topp i 2007. Dei var då 10,1 prosent høgare enn utsleppa i 1990.
 • Frå 2007 og fram til 2022 sokk utsleppa med 13,4 prosent.
 • Frå 1990 til 2022 sokk utsleppa med 4,6 prosent. Det er langt igjen til måla sjølv om utsleppa frå fleire kjelder går ned.
 • Sjølv om totale utslepp har endra seg lite sidan 1990, har årsakene til utsleppa endra seg vesentleg. Dette er viktige endringar:
  • Auka produksjon av olje og gass og auka transport har ført til større utslepp frå desse kjeldene sidan 1990.
  • Til gjengjeld har utsleppa frå industrien og frå oppvarming av bustad og næring gått betydeleg ned.
  • Reduksjonen i industrien kjem både av teknologiforbetringar, bedriftsnedleggingar og mindre bruk av olje.

På miljøstatus.no finn vi følgjande fakta om klima:

 • 4,7 prosent nedgang i norske klimagassutslepp frå 1990 til 2021
 • 1,1 oC auke i global middeltemperatur sidan førindustriell tid
 • 86 prosent av verdas CO2-utslepp kjem frå fossile brensel og sementproduksjon

Kjelde: Miljødirektoratet. Miljøstatus. Klima (miljostatus.miljodirektoratet.no/)

Vidare er det slik at Noreg har oppfylt klimamålet om 30 prosent reduksjon i utslepp av klimagassar frå 1990 til 2020. Målet blei nådd ved å kombinere kutt i utsleppa i Noreg med andre tiltak. Kva for tiltak finn du ut ved å løyse oppgåve C. Her finn du også ut om ulike delmål, som for eksempel mål om reduksjon av utsleppa i Noreg, blei nådd eller ikkje.

I oppgåve A lærer du meir om kva for klimagassar vi har og om omgrepet CO2-ekvivalentar. Oppgåve B gir kunnskap om i kva år vi har hatt store endringar i klimagassutsleppa og om i kva for aktivitetar utsleppa har auka og sokke mest. 

Sjå filmen "Statistics in the classroom – Sustainable Development Goals, SDGs" (ec.europa.eu). Filmen er på engelsk og varar i litt over 5 minutt. Han forklarar kva berekraftsmåla er, og korleis de kan bruke verktøyet «SDGs & me» til å utforske utvikling og forskjellar mellom land i Europa, deriblant Noreg. 

Statistisk sentralbyrå har også ei eiga nettside med indikatorar for dei globale berekraftsmåla. Der finn du indikatorar for Noreg for nokre delmål knytt til berekraftsmål 13 «Stoppe klimaendringane».

Gjer oppgåvene A, B og C.

Eurostat (Regissør). (2021). Statistics in the classroom - Sustainable development goals. https://ec.europa.eu/eurostat/web/education-corner/videos [Film]. 

Eurostat. (2023 a). Statistics Explained. Beginners: Environment. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Beginners:Environment#What_are_air_emissions_and_why_are_they_important.3F

Eurostat. (2023, november (hentet)). SDGs&me. https://ec.europa.eu/eurostat/cache/visualisations/sdgs/

FN. (2020, 22. desember). Kyotoprotokollen. https://www.fn.no/om-fn/avtaler/miljoe-og-klima/kyotoprotokollen

Miljødirektoratet. (2022, 16. mai). Miljømål 5.1. Norge skal fram til 2020 kutte i de globale utslippene av klimagasser tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i 1990https://miljostatus.miljodirektoratet.no/miljomal/klima/miljomal-5.1/ 

Miljødirektoratet. (2021, 12. oktober). Globale utslipp av klimagasserhttps://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/klima/globale-utslipp-av-klimagasser/

Regjeringen (2020a, 12. august). Dette er klimakvoter. https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/klima/innsiktsartikler-klima/klimakvoter/id2076655/

Regjeringen (2020b, 25. september). Meld. St. 1 (2020-2021). Nasjonalbudsjettet 2021. Kap. 6.2. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-1-20202021/id2768215/

Regjeringen (2021, 5. oktober). Internasjonale klimaforhandlingerhttps://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/klima/innsiktsartikler-klima/de-internasjonale-klimaforhandlingene/id2741333/

Regjeringen (2021, 22. oktober). Klimaendringer og norsk klimapolitikk.https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/innsiktsartikler-klima-miljo/klimaendringer-og-norsk-klimapolitikk/id2636812/ 

Regjeringen (2023, august 28). Klimaendringer og norsk klimapolitikk. https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/innsiktsartikler-klima-miljo/klimaendringer-og-norsk-klimapolitikk/id2636812/

Regjeringen (2023, november 3). Nytt norsk klimamål på minst 55 prosent. Regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nytt-norsk-klimamal-pa-minst-55-prosent/id2944876/

Statistisk sentralbyrå. (2023, november). Globale indikatorer for bærekraftsmålene. https://www.ssb.no/sdg

Statistisk sentralbyrå. (2022, 27. juli). Fakta om miljø. https://www.ssb.no/natur-og-miljo/faktaside/miljo

Statistisk sentralbyrå. (2022, 8. juni). Utslipp til luft. https://www.ssb.no/natur-og-miljo/forurensning-og-klima/statistikk/utslipp-til-luft

Storbråten, B., & Skyrudsmoen, L. (2023, november 3). Klimagassutslippene gikk ned i 2022. https://www.ssb.no/natur-og-miljo/forurensning-og-klima/statistikk/utslipp-til-luft/artikler/klimagassutslippene-gikk-ned-i-2022