Fabrikk med tre piper som slipper ut gasser, illustrasjon
  1. Les denne teksten: 

– Klimamålet for 2020 er å redusere utslippene med 30 pst. sammenlignet med 1990. Denne folkerettslige forpliktelsen under Kyotoprotokollen blir oppfylt gjennom en blanding av innenlandske utslippskutt, kjøp av kvoter fra prosjekter i utviklingsland og bidrag fra norske bedrifter som deltar i EUs kvotesystem. I tillegg har Norge en ambisjon om at de innenlandske klimagassutslippene skal reduseres til 46–48 mill. tonn i 2020. Nasjonalbudsjettet 2021, s. 189, på regjeringen.no. 

– Bidragene fra nasjonale tiltak, det europeiske kvotesystemet og statens kjøpsprogram for kvoter i andre land vil være tilstrekkelige til at Norge overholder sin utslippsforpliktelse for 2013–2020, og dermed når målet for 2020Miljødirektoratet, 2022

For å svare på spørsmåla 2–4 bruker de tekstane i 1 ovanfor.

  1. Kva var målet for totale kutt i utslepp av klimagassar i 2020? Og kva var ambisjonen om storleiken på utsleppa for norsk territorium i 2020? 
  2. Kva for andre måtar enn innanlandske kutt i utsleppa kunne Noreg bruke for å oppfylle målet om 30 prosent kutt i klimagassutsleppa på? 
  3. Og kva seier Miljødirektoratet  – oppfylte Noreg målsettinga?
  4. Blei ambisjonen du fann i spørsmål 2 om storleiken på dei innanlandske utsleppa (utsleppa frå norsk territorium) i 2020 nådd? Finn svaret frå tala i statistikkbanktabell 13931.