Fabrikk med tre piper som slipper ut gasser, illustrasjon

Gå til statistikkbanken og tabell 13931

  1. Ta ut tal for utslepp av alle klimagassar samla («alle kjelder»), målt i CO2-ekvivalentar, frå 1990 og til det siste talet som ligg i databasen. Er det nokre år det har vore særleg store prosentvise endringar mellom? Du bør eksportere tala dine til Excel eller eit anna rekneark og rekne deg fram til svaret.
  2. Klarar du å finne ut kva for kjelde (aktivitet) som har redusert og auka sine utslepp mest både absolutt og prosentvis mellom 1990 og 2022, målt i CO2-ekvivalentar? Du bør eksportere tala dine til Excel eller eit anna rekneark og rekne deg fram til svaret.