Opplegget tar utgangspunkt i lærerplanene Grunnleggende norsk, læreplan NOR 07.02 (udir.no) (nivå 3) og i Samfunnskunnskap fellesfag vg1/vg2, læreplan SAK 01-01 (udir.no). Vi har delt opplegget inn i fire korte temadeler med oppgaver og en del med oppsummerende spørsmål. Dere kan velge å bare bruke deler av opplegget.

Læringsmålene:

 • Kunne utforske og beskrive fakta om demografi og innvandring i Norge
 • Kunne lese en tekst om temaet
 • Lære sentrale ord og uttrykk på norsk om temaet

Kontakt oss gjerne på skole@ssb.no hvis dere har spørsmål eller kommentarer til opplegget.

 

Ungdommer i park.

1. Introduksjon

Målet vårt med dette undervisningsopplegget er å gi dere kunnskap om demografi i Norge. Dette tar vi sikte på å gi dere gjennom tall Statistisk sentralbyrå har om demografi og innvandring.

Dere kan også lære ord som brukes ofte om temaene i avsnittene 2-4 ved å jobbe i ordbanken og med korte tekster om temaene. De ordene vi har valgt ut til ordbanken er merket med kursiv skrift i tekstene i del 2-4.

Du lurer kanskje nå på hva ordet demografi betyr? Les mer om dette her:

Demografi er læren om menneskene som bor i et område, for eksempel i Norge. Eksempler på hva demografi handler om er:

 • hvor mange som fødes
 • hvor mange som dør
 • hvor mange som flytter inn til og ut av Norge
 • hvordan befolkningen er etter alder
 • hvor bor folk (bosted)

Innvandring er det samme som hvor mange som flytter inn til Norge.

Vi skal nå se mer på tall for innvandringen til Norge, og da blant annet på hvor mange som flytter inn, hvilke land de kommer fra og hvorfor de flytter inn til Norge.

2. Demografi i Norge. Hva er folkemengden i forskjellige år?

Hva skal dere gjøre?

 1. Klassen ser på tabell 1 og leser tekst 1 sammen.  Les ordene i kursiv skrift nøye. Hva tror du de betyr?
 2. Les tekst 1 alene eller i en liten gruppe. Marker andre ord du synes er vanskelige å forstå.
 3. Klassen skriver ordene inn i ordbanken sammen. Snakk om hva de betyr. Du finner lenke til fila med ordbanken i del 1. Introduksjon.
 4. Oversett ordene til ditt morsmål. Bruk ordbanken og hjelpemidler for å oversette.

Hjelpemidler du kan bruke er for eksempel Bokmålsordboka (ordbokene.no) (ordbokene.no) eller Store norske leksikon (snl.no).

Tabell 1 viser hvordan folkemengden i Norge har økt, og hvordan vi venter at den utvikler seg framover (framskrevet folkemengde). Norges befolkning har økt med 2,1 millioner siden 1950. I 2022 hadde Norge over 5,4 millioner innbyggere. De første årene etter andre verdenskrig var den årlige befolkningsveksten omtrent 1 prosent. Grunnen til dette var først og fremst høye fødselstall.

Fra midten av 1970-tallet var befolkningsveksten svak. I de siste tiårene har veksten økt igjen. Etter 2004 har det vært klart høyere innvandring enn i årene før. Det har bidratt til videre folkevekst, selv om antall barn som hver kvinne i gjennomsnitt føder har sunket til rekordlave nivåer.

Etter 2012 har både innvandring og befolkningsveksten falt jevnt.

I 2020 var det korona og veldig lav innvandring. I 2021 var innvandringen like stor som før pandemien.

Kilde: Dette er Norge 2021, Befolkning og Innvandrere etter innvandringsgrunn, Statistisk sentralbyrå

3. Hvilke land kommer det flest innvandrere fra? Hvorfor innvandrer folk til Norge? 

Hva skal dere gjøre?

 1. Klassen ser på tabell 2, figur 1 og leser tekst 2 sammen. Les ordene i kursiv skrift nøye. Hva tror du de betyr?
 2. Etterpå leser du teksten alene eller i små grupper, og markerer andre ord du synes er vanskelige å forstå.  
 3. Klassen skriver ordene inn i ordbanken sammen. Snakk om hva de betyr. Du finner lenke til fila med ordbanken i del 1. Introduksjon.
 4. Oversett ordene til ditt morsmål. Bruk ordbanken og hjelpemidler for å oversette. Hjelpemidler du kan bruke er for eksempel Bokmålsordboka (ordbokene.no) eller Store norske leksikon (snl.no).

Familie i hus

Figur 1. Innvandringer, etter innvandringsgrunn og innvandringsår

Familie og flukt var lenge de vanligste innvandringsgrunnene. Så økte antall arbeidsinnvandrere fra 2004. I 2016 ble familie og flukt de viktigste grunnene til innvandring igjen. Grunnen til dette var flyktningstrømmen til Europa høsten 2015. Fra 2017 til 2021 har arbeid og familie vært de viktigste grunnene til innvandring. En annen innvandringsgrunn er utdanning.

Polakker er den største innvandrergruppen i Norge. Det kom til sammen nesten 17 100 arbeidsinnvandrerne i 2021, og 5 700 av dem var fra Polen.

I 2020 kom det til sammen 2 500 mennesker til Norge på grunn av flukt. Flest, 1 200, kom fra Syria.

Kilde: Dette er Norge 2021 og statistikkbanktabell 07113, Statistisk sentralbyrå

4. Om unge og eldre i befolkningen

Hva skal dere gjøre?

 1. Klassen ser på figur 2 og leser tekst 3 sammen. Les ordene i kursiv skrift nøye. Hva tror du de betyr?
 2. Les teksten alene eller i små grupper, og markerer andre ord du synes er vanskelige å forstå.
 3. Klassen skriver ordene inn i ordbanken sammen. Snakk om hva de betyr. Du finner lenke til fila med ordbanken i del 1. Introduksjon.
 4. Oversett ordene til ditt morsmål. Bruk ordbanken og hjelpemidler for å oversette. Hjelpemidler du kan bruke for å finne ut hva et ord betyr er for eksempel Bokmålsordboka (ordbokene.no) eller Store norske leksikon (snl.no).

Figur 2. Andel barn, unge og eldre i befolkningen. 1950-2050. Prosent

Eldrebølge på vei

Mens det i 1950 bare var 8 prosent som var 67 år eller eldre var det 16 prosent som var så gamle i 2022. I årene framover vil det bli en enda større del av alle som bor i Norge som er så gamle. Grunnen til det er at vi venter at levealderen vil øke og at færre vil bli født.

Andelen barn og unge som er yngre enn 15 år vil fortsatt synke. I 2050 tror vi at 17 prosent vil være yngre enn 15 år i Norge.

Allerede i 2026 vil det for første gang være flere eldre enn barn her i landet.

I 2060 vil hver femte innbygger være over 70 år.

Kilde: Dette er Norge 2021 og Befolkning, Statistisk sentralbyrå

5. Kort oppsummering. Svar på disse spørsmålene:

 1. Hvor mye har folketallet i Norge økt med siden 1950?
 2. Hvilke fem land er det flest innvandrere fra i Norge per 1.1.2022?
 3. Hvilke innvandringsgrunner finner dere i tallene?
 4. I hvilket år tror Statistisk sentralbyrå at det vil være flere eldre enn barn i Norge?

Sluttrefleksjon om hva dere har lært

Snakk sammen om hva dere har lært. Skriv ned noen stikkord først alene, og reflekter i mindre grupper og/eller i hel klasse.

 • Hva var mest interessant av det dere lærte?
 • Hva var lett? Var noe eventuelt for vanskelig?
 • Hva synes dere at dere har lært når dere ser på læringsmålene igjen nå?

Læringsmålene

 • Kunne utforske og beskrive fakta om demografi og innvandring i Norge
 • Kunne lese en tekst om temaet
 • Lære sentrale ord og uttrykk på norsk om temaet

Kilder

Kirkeberg, M. I. (2022, Juni 7). Innvandringen tilbake på samme nivå som før pandemien. Hentet fra ssb.no: https://www.ssb.no/befolkning/innvandrere/statistikk/innvandrere-etter-innvandringsgrunn/artikler/innvandringen-tilbake-pa-samme-niva-som-for-pandemien 

Språkrådet. Universitetet i Bergen. (2022). Bøkmålsordboka. Nynorskordboka. Hentet fra ordbøkene.no: https://ordbokene.no

Statistisk sentralbyrå. (2021). Dette er Norge 2021. Oslo: Statistisk sentralbyrå. Hentet fra Dette er Norge: https://www.ssb.no/befolkning/folketall/artikler/dette-er-norge-2021

Statistisk sentralbyrå. (2022, Mai 19). Befolkning. Hentet fra ssb.no: https://www.ssb.no/befolkning/folketall/statistikk/befolkning

Statistisk sentralbyrå. (2022, Juni 7). Innvandrere etter innvandringsgrunn. Hentet fra ssb.no: https://www.ssb.no/befolkning/innvandrere/statistikk/innvandrere-etter-innvandringsgrunn

Statistisk sentralbyrå. (2022, Mars 07). Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Hentet fra ssb.no: https://www.ssb.no/befolkning/innvandrere/statistikk/innvandrere-og-norskfodte-med-innvandrerforeldre

Store norske leksikon. (2022). Store norske leksikon. Hentet fra snl.no: https://snl.no/