For andre år på rad øker det totale antallet anmeldte lovbrudd og ofrene for disse, viser nye tall fra statistikken over anmeldte lovbrudd og ofre. Nær 23 400 flere lovbrudd er anmeldt i 2023 enn i 2022, og som året før har økningen særlig sammenheng med flere anmeldte tyverier. Økningen i anmeldte lovbrudd i 2023 er likevel mindre enn året før.

De i alt 111 600 tyverianmeldelsene i 2023 er 11 900 flere enn året før, og utgjør nå en tredel av alle registrerte lovbrudd.

– Økningen i tyverianmeldelsene tilsvarer halvparten av den totale oppgangen i anmeldte lovbrudd fra 2022. Sett i forhold til befolkningsveksten er omfanget mer enn reversert etter nedgangen i pandemiårene, og det høyeste siden 2015, sier seniorrådgiver Susanne Fjelldalen.

Økningen i registrerte lovbrudd er også særlig påvirket av flere anmeldelser innen:

  • Eiendomsskade: opp 15 prosent (+3 000 i antall)
  • Annet vinningslovbrudd: opp 13 prosent (+3 900 i antall)
  • Vold og mishandling: opp 9 prosent (+3 500 i antall)

– For første gang på ti år øker antallet narkotikalovbrudd, og det er først og fremst i Oslo. Trenden med færre anmeldelser for narkotikabruk regulert av legemiddelloven fortsetter i 2023, både i Oslo og i landet for øvrig, sier seniorrådgiver Susanne Fjelldalen.

Tar vi høyde for befolkningsøkningen er imidlertid rusmiddellovbruddene, samt orden og integritetskrenkelsene og trafikklovbruddene på nivå med året før. Dette er lovbrudd som i stor grad er påvirket av politiets kontrollvirksomhet, og som sjeldnere er registrert med ofre.

Figur 1. Anmeldte lovbrudd, etter lovbruddsgruppe. Per 1 000 innbyggere

Flere anmeldelser av tyveri og skadeverk fra foretak, spesielt i Oslo

Mens 2022 var preget av en betydelig økning i tyverier fra person, er det tyverier fra butikker og andre virksomheter som øker mest i 2023.

De 23 400 butikktyveriene (inkludert mindre og grovt) er 25 prosent flere enn året før, og det er de minst alvorlige butikktyveriene som bidrar mest til denne økningen. I tillegg er det 1 800 flere anmeldelser for tyverier fra annen næring og offentlig virksomhet, som sammen med økningen i anmeldte butikktyverier tilsvarer over halvparten av den samlede økningen i tyverier fra året før. Nesten en av fire tyverier fra butikk og annen næring har gjerningssted i Oslo.

At foretak har anmeldt klart flere tyverier i 2023 gjenspeiles også i de 27 700 politianmeldelsene hvor et foretak er fornærmet, som er mer enn 22 prosent flere enn året før. Det er også 2 400 flere anmeldelser av skadeverk med et foretak som fornærmet. En stor del av disse er anmeldte skadeverk mot transportmidler innen kollektivtransporten i Oslo. Til sammen tilsvarer økningen i anmeldelsene fra foretak godt over en tredel av den totale økningen i anmeldelser i 2023, og det er også rett over 16 prosent flere enn gjennomsnittet de fem foregående årene.

Fra året før øker også anmeldte tyverier fra bolig og fritidsbolig, grove tilfeller inkludert, med til sammen 17 prosent. I størst grad som følge av flere tyverier fra bod, garasje og andre arealer tilknyttet bolig og fritidsbolig.

Figur 2. Anmeldte eiendomstyveri, etter type lovbrudd (inkl. "mindre" og "grove"). Per 1 000 innbyggere

Flere ofre for vold og mishandling i de anmeldte lovbruddene

Anmeldelsene til politiet viser en økning for nær sagt alle typer av vold- og mishandlingslovbrudd i 2023. I alt 37 000 forskjellige personer er registrert som ofre for disse lovbruddene. Det tilsvarer 6,7 ofre per 1 000 innbyggere – opp fra 6,3 per 1 000 innbyggere i 2022. I perioden 2004 til 2021 er det til sammenligning mellom 5,7 og 6,2 ofre for vold og mishandling per 1 000 innbyggere hvert år. Det er flere ofre i de fleste fylker, men i størst grad i Oslo og Troms og Finnmark.

I 2023 gjelder økningen i de registrerte ofrene for vold og mishandling særlig utsatte der Dersom en person er registret som offer for flere enn ett lovbrudd, klassifiseres offeret ut fra hovedlovbruddet som etter loven kan medføre strengest straff. er av typen;

  • Kroppskrenkelser (inkl. grove): opp 5,5 prosent (+ 570 i antall)
  • Kroppsskade (inkl. grove): opp 7,0 prosent (+ 140 i antall)
  • Trusler (inkl. grove): opp 5 prosent (+ 280 i antall)
  • Ran og utpressing: opp 50 prosent (+ 640 i antall)
  • Hensynsløs atferd og personforfølgelse: opp 11 prosent (+ 750 i antall)

Omfanget av ofre for mishandling i nære relasjoner er tilnærmet uendret fra året før.

Den markante økningen i ofre for ran og utpressing gjelder i hovedsak menn, mens økningen i hensynsløs atferd er størst for kvinner.

Figur 3. Personoffer for vold og mishandling, etter kjønn og utvalgte hovedlovbrudd. Per 1 000 innbyggere

Antallet anmeldte drap kan variere en del fra år til år, og de 40 drapene i 2023 er det høyeste antallet etter 2013. I gjennomsnitt ble det årlig anmeldt 0,6 drap per 100 000 innbyggere i perioden 2013-2023, som er om lag en tredel mindre enn i årene 1993-2003.

At det er flere ofre for vold er også synlig i levekårsundersøkelsen 2023 om utsatthet og uro for lovbrudd, der andelen av befolkningen i alderen 16 år og over som oppga at de ble utsatt for vold eller trusler om vold er noe større enn i det foregående tiåret.

Endringer i de yngste aldersgruppene blant vold- og mishandlingsofrene

Det er registrert flere ofre for vold og mishandling i alle aldersgrupper i 2023. Ungdom og unge voksne er, som tidligere, oftest utsatt.

En oversiktsartikkel om ofrene i de anmeldte lovbruddene beskriver hvordan omfanget av unge voksne i befolkningen som er utsatt for vold og mishandling har gått betydelig ned fra midten av 2000-tallet, samt at antallet barn som ofre har økt. I 2023, og dels året før, ser vi en betydelig økning i 13-16 år gamle ofre. Mens unge vokse, fra myndighetsalder og opp til midten av tjueårene, har vært mest utsatt tidligere, er 14–16 åringer mest utsatt i 2023, og i aller størst grad gjelder det 14-åringer. Vi ser dermed at ofrene for anmeldt vold og mishandling er yngre enn før. Økningen i 14 år gamle ofre skyldes at flere gutter ble utsatt i 2022, mens det er størst økning for 14 år gamle jenter som ofre i 2023.

Om vi ser gutter og jenter hver for seg, viser anmeldelsene at det i 2023 er en betydelig økning i utsatte 15-16 år gamle gutter, og de er nå mest utsatt av alle, med 18 ofre per 1000 innbyggere. Blant jenter er det størst økning for, og flest utsatte 14 åringer, med 12 ofre per 1000 innbyggere.

Figur 4. Personoffer (i alt) for vold og mishandling, etter ettårig alder. Per 1 000 innbyggere

Fortsatt økning i bedrageriofre

Økningen i bedragerianmeldelser vi så i 2022 forsetter, men oppgangen er ikke like markant i 2023. Ut fra hovedlovbruddet er 21 600 personer utsatt for et bedrageri (mindre og grovt inkludert), som er 13 prosent flere enn i 2022, og det klart høyeste som er målt i årene med sammenlignbar offerstatistikk. Mer enn 13 prosent av alle personer som ble offer for lovbrudd i 2023 er dermed blitt utsatt for et bedrageri. Om vi tar høyde for befolkningssammensetningen er det, som året før, størst økning for de som er 70 år eller eldre. Menn er mest utsatt, og det er også blant menn at økningen er størst i 2023.