For første gang på ti år er det en økning i det totale antallet anmeldte lovbrudd fra året før, viser nye tall fra statistikken over anmeldte lovbrudd og ofre.

Mye av økningen gjenspeiler en normalisering av lovbruddsnivået fra før pandemiårene, etter opphevelsen av smitteverntiltakene i starten av året.

– Tydeligst er dette for anmeldte tyverier fra person, som er hele 11 400 flere enn i året før, og tilbake på nivå med årene før pandemien, sier seniorrådgiver Susanne Fjelldalen.

Figur 1. Anmeldte lovbrudd, etter lovbruddsgruppe. Per 1 000 innbyggere

Mangeårig nedgang i tyverier har stoppet

De fleste andre typer anmeldte tyverier øker også fra året før, som samlet gir det høyeste totalomfanget av tyverier siden 2016. De nær 100 000 tyverianmeldelsene er en fjerdedel flere, og forklarer dermed store deler av den totale økningen i anmeldelsene fra 2021.

Flere tyverier er nå registrert med et gjerningssted i utlandet, men økningen er klart størst innenlands, og særlig i Oslo og Viken som til sammen er gjerningssted for mer enn halvparten av alle tyverier anmeldt i Norge.

Enkelte type tyverier øker også når man ser bort fra pandemiårene.

– Vi ser blant annet at både anmeldte sykkeltyverier og tyverier fra bolig og fritidsbolig øker med rundt 25 prosent fra 2019, og at tyverier fra person i bolig eller annet privat sted er mer enn doblet. Nedgangen fortsetter imidlertid for alle typer grove tyverier, sier Susanne Fjelldalen.

Figur 2. Anmeldte eiendomstyveri, etter type lovbrudd (inkl. "mindre" og "grove"). Per 1 000 innbyggere

Stor økning for eldre bedrageriofre

I underkant av 19 000 bedragerier (mindre og grovt bedrageri, ikke inkludert) er anmeldt i løpet av året, som er en fjerdedel opp fra året før, og dermed det høyeste antallet i et enkeltår med slik statistikk.

– Over 16 000 personer er ofre for et bedrageri, som er en økning på 30 prosent fra året før. Det er økning i alle aldersgrupper, men om vi tar høyde for befolkningsøkningen er det størst økning for eldre, og da særlig i alderen 70 år og over. Økningen gjelder for begge kjønn, men er noe større for kvinner, sier Susanne Fjelldalen.

Figur 3. Personofre for bedrageri, etter aldersgrupper. Per 1 000 innbyggere

Fortsatt flere anmeldelser av hensynsløs atferd

De 39 500 anmeldelsene for vold og mishandling tilsvarer nesten 10 prosent flere enn i året før. Dette er det høyeste antallet i et enkeltår med slik statistikk, også om man tar høyde for befolkningsøkningen.

Dette har blant annet sammenheng med at flere typer av voldslovbrudd og trusler er mer på nivå med årene før pandemiperioden, særlig anmeldte kroppskrenkelser. Kroppsskader, som er mer alvorlige voldslovbrudd, øker også fra året før, men er likevel færre enn før pandemiårene.

– Samtidig videreføres det høyere nivået av anmeldelser for hensynsløs atferd og personforfølgelse som vi har sett de to forutgående årene. De 7 900 anmeldelsene, som i størst grad gjelder hensynsløs atferd, er på nivå med året før, men 24 prosent flere enn i 2019. Dette forklarer nesten hele den totale økningen vi ser i vold og mishandling fra før pandemiårene, sier Susanne Fjelldalen.

Ser man på kjønnsfordelingen blant ofrene for disse lovbruddene, er seks av ti kvinner.

Figur 4. Vold og mishandling, etter utvalgte type lovbrudd. Per 1 000 innbyggere

Færre anmeldelser for narkotikabruk, men flere for promillekjøring

Mens anmeldte narkotikalovbrudd ble kraftig redusert i 2021, ser vi en mindre nedgang i 2022. De 15 000 anmeldelsene er redusert med drøyt 2 500 fra året før.

Sammenlignet med det lave nivået i siste halvår av 2021, er anmeldelsene for bruk av narkotika redusert ytterligere i løpet av 2022, mens omfanget for mindre besittelse av narkotika er stabilt.

Anmeldelsene for promillekjøring øker imidlertid med 21 prosent fra året før, og utgjør nesten 12 000 i 2022.

Over halvpartene av anmeldelsene har nå et personoffer

De siste to årene har over halvparten av de anmeldte lovbruddene et personoffer, som er en høyere andel enn alle tidligere år.

Denne endringen har særlig sammenheng med at det er anmeldt færre rusmiddellovbrudd, som i liten grad har personofre. Samtidig øker andelen med et personoffer blant eiendomsskader, trafikkforseelser og annet vinningslovbrudd, spesielt.

– I 2015 hadde halvparten av vinningslovbruddene et personoffer, mens dette nå har økt til tre av fire. Dette har sammenheng med økningen vi ser i anmeldte bedragerier fra året før, når dette er lovbrudd som i større grad begås mot personer, sier Susanne Fjelldalen.