Nedgang i lovbrudd uten ofre

Publisert:

Politiet og påtalemyndigheten registrerte til sammen 310 000 lovbrudd i løpet av 2019, som er 2,5 prosent færre enn året før. Nedgangen henger særlig sammen med et ytterligere fall i antall narkotikaovertredelser og andre lovbrudd uten registrerte ofre.

Etter stadige rekordlave nivåer av anmeldte lovbrudd de seneste årene, i all hovedsak drevet av den kraftige nedgangen i anmeldte tyverier i perioden 2012-2017, var det i 2019 en liten økning i tyverianmeldelsene. Imidlertid har det fra 2015, delvis overlappende med de siste årene av tyverinedgangen, vært et betydelig fall i kontrollbetingede lovbrudd uten registrerte ofre.

Visse typer lovbrudd avhenger i stor grad av politiets og andre etaters egen kontrollvirksomhet for å bli oppdaget og anmeldt, som for eksempel rusmiddellovbrudd, trafikkovertredelser og flere typer ordens- og integritetskrenkelser. Samlet sett utgjorde lovbrudd uten registrerte ofre tre fjerdedeler av den totale nedgangen i anmeldte lovbrudd i 2019, viser nye tall fra statistikken over Anmeldte lovbrudd og ofre.

Figur 1

Figur 1. Anmeldte lovbrudd, etter lovbruddsgruppe. Per 1 000 innbyggere

I 2019 ble det registrert 41 900 rusmiddellovbrudd og 43 200 trafikkovertredelser, som er henholdsvis 8,5 og snaut 4 prosent færre enn året før. De 34 300 anmeldte ordens- og integritetskrenkelsene utgjorde en nedgang på 5,5 prosent fra 2018. Siden 2015 har disse i stor grad kontrollbetingede lovbruddsgruppene hatt en samlet nedgang på over 17 prosent, og så godt som hele denne reduksjonen gjelder anmeldelser uten registrerte ofre.

Lavest antall narkotikaanmeldelser siden 90-tallet

Blant rusmiddelanmeldelsene i 2019 var det 28 800 narkotikalovbrudd, hvor 13 400 var brudd på straffeloven og 15 400 gjaldt legemiddellovens bestemmelser om bruk og besittelse av narkotika. Samlet sett utgjorde dette 9 prosent færre anmeldelser enn i 2018, og så mye som 39 prosent færre enn i toppåret 2013, som det fremgår av figur 2. Vi må helt tilbake til 1990-tallet for å finne et år med færre narkotikaanmeldelser enn i 2019.

Figur 2. Anmeldte lovbrudd, etter type narkotikaovertredelse. 1999-2019. Per 1 000 innbyggere

Besittelse av narkotika, legemiddelloven Bruk av narkotika, legemiddelloven Narkotikaovertredelse, straffeloven Grov narkotikaovertredelse, straffeloven
1999 1.808 2.683 3.429 0.183
2000 2.031 2.810 3.718 0.207
2001 2.312 3.224 4.181 0.247
2002 2.416 2.957 3.989 0.276
2003 1.874 2.317 3.297 0.251
2004 1.827 2.387 3.424 0.250
2005 1.752 2.444 3.509 0.207
2006 1.859 2.723 3.872 0.256
2007 1.615 2.736 3.798 0.279
2008 1.479 2.446 3.478 0.226
2009 1.479 2.509 3.658 0.221
2010 1.697 2.844 4.249 0.270
2011 1.664 2.663 3.837 0.225
2012 1.707 2.815 4.075 0.258
2013 1.748 3.036 4.345 0.232
2014 1.732 2.820 4.084 0.244
2015 1.620 2.585 3.632 0.215
2016 1.512 2.264 2.961 0.203
2017 1.361 1.966 2.876 0.184
2018 1.339 1.882 2.583 0.169
2019 1.242 1.653 2.339 0.170

Ut ifra gjerningsstedet gjelder siste års narkotikanedgang nesten alle fylker. Rogaland skiller seg imidlertid ut med nesten 1 100 færre narkotikalovbrudd enn året før, og står dermed for mer enn en tredjedel av den samla narkotikanedgangen siste år.

Færre overgrep mot barn gir nedgang i seksuallovbrudd

I 2019 ble det anmeldt mer enn 6 700 seksuallovbrudd, som er nesten 20 prosent færre enn året før, og det laveste antallet siden 2015 – året da ny straffelov trådte i kraft. Nedgangen i 2019 reverserer i stor grad de to foregående årenes økning i anmeldte overgrep mot barn, som særlig omfatter bilder og andre seksuelle fremstillinger av barn, og voldtekt av barn under 14 år.

Halvparten av lovbruddene har personofre

Nær halvparten av alle anmeldte lovbrudd i 2019 hadde personer som registrerte ofre, mens foretak var ofre for drøyt 13 prosent. Hvilke grupper som er utsatt for ulike typer lovbrudd har variert de siste årene, noe vi også ser i levekårsundersøkelsene.

Færre barn blant voldsofrene

I alt 33 000 forskjellige personer ble registrert som ofre i 32 100 anmeldte tilfeller av vold og mishandling i 2019. Dette er omtrent som året før, og med befolkningsøkningen har omfanget av vold og mishandling vært rimelig stabilt de siste 15 årene. I denne perioden er det likevel skjedd store endringer, for eksempel i aldersfordelingen blant voldsofrene – som vist i figur 3. De siste to årene er det for eksempel blitt 14 prosent færre ofre for vold og mishandling i aldersgruppen 0-9 år – etter den store økningen av barn som registrerte ofre i de tidligere årene.

Figur 3. Personofre for vold og mishandling, etter utvalgte aldersgrupper. Per 1 000 innbyggere

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0-4 år 0.3 0.3 0.5 0.5 0.8 1.0 1.2 1.9 2.1 2.7 3.5 4.2 4.4 5.1 4.7 4.4
5-9 år 0.6 0.8 0.8 1.0 1.1 1.8 2.0 2.7 3.2 3.7 4.3 5.1 5.5 6.0 5.9 5.3
10-14 år 3.0 3.2 3.8 4.2 4.0 4.2 4.3 4.5 4.2 4.7 4.7 5.0 5.7 6.8 6.7 7.0
15-19 år 13.1 13.5 14.0 14.7 13.9 13.2 12.2 12.8 10.7 10.0 9.3 9.6 10.0 10.8 11.3 11.0
20-29 år 13.3 13.3 13.9 14.0 13.9 13.7 13.6 13.3 13.2 12.6 11.5 11.5 11.0 10.9 10.8 10.9
30-39 år 8.6 8.1 8.2 8.1 8.3 8.5 8.4 8.4 8.5 8.6 8.3 8.1 8.0 8.3 8.4 8.5
40-49 år 6.3 6.0 6.2 6.2 6.4 6.4 6.6 6.5 6.6 6.7 6.5 6.3 6.4 6.3 6.5 6.8
50-59 år 3.7 3.6 3.5 3.6 3.8 4.0 4.0 4.0 4.0 4.2 4.1 4.3 4.1 4.4 4.7 4.7
60 år og over 1.4 1.2 1.3 1.3 1.3 1.4 1.5 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.8 1.8
Alle personofre 5.7 5.6 5.7 5.8 5.9 6.0 5.9 6.0 5.9 6.0 5.8 5.9 5.9 6.1 6.2 6.2

Anmeldte og ofre som én samlet statistikk

F.o.m. 2019-årgangen gjøres Anmeldte lovbrudd (1993-) og Ofre for anmeldte lovbrudd (2004-) til én samlet statistikk: Anmeldte lovbrudd og ofre. De to statistikkene deler allerede grunnlagsdata fra politiets straffesaksregister (BL/Strasak/PAL). Sammenslåingen innebærer enkelte justeringer i bearbeidingen av data, men gir ikke vesentlige endringer i publiserte tall eller tidsbrudd i statistikken (se Om statistikken for mer informasjon).

Sammenslåingen innebærer dessuten at alle tall, tabeller og annet innhold samles på samme statistikkside, samtidig som tabelltitler og nummerering i statistikkbanken forblir uendret. På sikt er ambisjonen at sammenslåinga skal gi rom for en videreutvikling av statistikken med nye elementer og enheter som kan ytterligere belyse kriminalitetsbildet.