444170
/helse/statistikker/pasient/aar
444170
statistikk
2021-04-13T08:00:00.000Z
Helse
no
pasient, Pasienter på sykehus, helseregioner, helseforetak, diagnoser, sykdommer, døgnopphold, innleggelser, polikliniske konsultasjoner, legebesøk, dagbehandlinger, liggedagerHelsetjenester, Helse
true

Pasienter på sykehus

Oppdatert

Neste oppdatering

Foreløpig ikke fastsatt

Nøkkeltall

1 921 231

pasienter på sykehus i 2020

Antall personer som hadde minst en behandling ved sykehus, etter kjønn1
2020
Begge kjønnKvinnerMenn
1Samme person kan ha vært til behandling ved mer enn ett behandlingsnivå. Utenlandsbosatte og de med ugyldige kommunenummer er ekskludert. Kilde: NPR
Pasienter på sykehus totalt1 921 2311 041 976879 255
Pasienter med døgnopphold490 112272 042218 070
Pasienter med dagbehandling253 527141 552111 975
Pasienter på poliklinikk1 771 711962 440809 271

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Pasienter på sykehus, etter diagnose og kjønn

Pasienter på sykehus, etter diagnose og kjønn
2020
Totalt, begge kjønnProsentandel kvinnerProsentandel menn
DIAGNOSER
VISSE INFEKSJONSSYKDOMMER OG PARASITTSYKDOMMER38 2404654
SVULSTER190 0545446
SYKDOMMER I BLOD OG BLODDANNENDE ORGANER OG VISSE TILSTANDER SOM ANGÅR IMMUNSYSTEMET24 1505248
ENDOKRINE SYKDOMMER, ERNÆRINGSSYKDOMMER OG METABOLSKE FORSTYRRELSER131 5905446
SYKDOMMER I NERVESYSTEMET161 5845050
SYKDOMMER I ØYET OG ØYETS OMGIVELSER118 5775446
SYKDOMMER I ØRET OG ØREBENSKNUTE88 4754852
SYKDOMMER I SIRKULASJONSSYSTEMET202 1304357
SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSSYSTEMET119 5694951
SYKDOMMER I FORDØYELSESORGANENE214 9585248
SYKDOMMER I HUD OG UNDERHUD95 8125545
SYKDOMMER I MUSKEL-SKJELETTSYSTEMET OG BINDEVEV336 7215842
SYKDOMMER I URIN- OG KJØNNSORGANENE188 8256535
SVANGERSKAP, FØDSEL OG BARSELTID76 6321000
VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN10 8584456
MEDFØDTE MISDANNELSER44 4644654
SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER294 2845446
SKADER, FORGIFTNINGER OG VISSE ANDRE KONSEKVENSER AV YTRE ÅRSAKER308 9794852
ANDRE OG UOPPGITTE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD588 3945941

Om statistikken

Pasientstatistikken viser bruken av sykehus, fordelt på pasientenes kjønn og alder, samt geografi. Tallene omfatter diagnoser og hvilken behandlingsform pasientene får, som døgnopphold, polikliniske konsultasjoner og dagbehandling. Psykisk helsevern og rusbehandling er ikke inkludert i tallene.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Somatiske sykehus er sykehus som tar imot pasienter med fysiske sykdommer; i motsetning til psykiatriske sykehus.

 Døgnopphold er innleggelse med overnatting eller planer om overnatting.

Dagbehandling omfatter innleggelse uten overnatting ved sykehusavdelinger samt behandling ved poliklinikk som er mer omfattende enn en poliklinisk konsultasjon og forutsetter tilgang til behandlingsplass.

Poliklinisk konsultasjon omfatter kortvarig behandling utført i eller av sykehus.

Liggedager er antall hele døgn en innlagt pasient med døgnopphold disponerer en seng.

Diagnoseklassifikasjonener kodet etter ICD-10 (International Classification of Diseases). Klassifisering i ICD-10 sier noe om hva som feiler pasienten, altså tilstanden til pasienten, men gir i liten grad informasjon om behandling.

Diagnoser er knyttet til den viktigste tilstanden som helsehjelpen hovedsakelig er gitt for under oppholdet eller konsultasjonen. Hvis mer enn én tilstand kan være aktuell, velges den som har krevd mest behandlingsressurser medisinsk sett.

Standard klassifikasjoner

Standarder for norsk statistikk:

Kjønn : http://www.ssb.no/a/metadata/conceptvariable/vardok/112/nb

ICD-10:  https://volven.no/produkt.asp?id=288799&catID=3&subID=8

Administrative opplysninger

Navn og emne

Ansvarlig seksjon

Seksjon for helse-, omsorg- og sosialstatistikk

Regionalt nivå

Tabeller publiseres på lands-, helseregions- eller fylkesnivå.

Hyppighet og aktualitet

Pasientstatistikken publiseres årlig.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata, informasjon om utvalg og populasjon langtidslagres som tekstfiler.

Bakgrunn

Formål og historie

 

Statistikk over behandlingsnivå og diagnose tilknyttet den enkelte behandling gir oversikt over befolkningens bruk av somatiske sykehus. Statistikken som er publisert siden 1999, blir utarbeidet på grunnlag av sykehusenes rapportering til Norsk Pasientregister (NPR).

Statistikken viser bruk av ulike behandlingsnivå og diagnosetype fordelt på kjønn, alder og geografi.

Brukere og bruksområder

Allmennheten, helsemyndigheter og andre.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 8.00 på ssb.noetter forhåndsvarsling senest tre måneder før iStatistikkalenderen.

Sammenheng med annen statistikk

NPR publiserer statistikk basert på same datagrunnlag, se https://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/statistikk-fra-norsk-pasientregister.

Lovhjemmel

Statistikklovens § 3.2 (Administrative registre)

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter alle personer som er bosatt i Norge. Utenlandsbosatte er ikke med i tallgrunnlaget.

Pasientstatistikken bygget på data om pasientbehandling ved somatiske sykehus. Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er ikke med i statistikkgrunnlaget.

Datakilder og utvalg

Datakilden er de somatiske sykehusenes rapportering til Norsk pasientregister (NPR). Dette helseregistret omfatter et utvalg av opplysningene som registreres ved behandlingsstedet når pasienter blir henvist til eller får helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Registeret eies av Helsedirektoratet.

Hvis en pasient har opphold ved flere avdelinger ved samme institusjon i løpet av samme innleggelse vil disse avdelingsoppholdene bli aggregert til ett sykehusopphold. Statistikken gir derfor oversikt over antall pasienter med minst ett opphold ved somatiske sykehus.

NPR inkluderer alle som har mottatt behandling i sin statistikk, mens SSB ikke tar med utenlandsbosatte i sin statistikk.. Før 2015 har SSB ekskludert enkelte enheter og populasjonen er dermed ikke lik populasjonen til NPR.

Datainnsamling, editering og beregninger

 

Dataene har vært gjennom kontroll og intern editering hos NPR. SSB utfører ingen ytterligere kontroller.

 

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Tall kan ikke offentliggjøres dersom det medfører at enkeltpersoner kan identifiseres. Statistikken følger SSBs generelle regler for konfidensialitet

Sammenlignbarhet over tid og sted

Statistikken er sammenlignbar med statistikk publisert av NPR og statistikken for spesialisthelsetjenesten er supplerende.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Kun bosatte personer som er registrert med gyldig fødselsnummer er inkludert i statistikken. Det antas å være en viss feilrapportering av diagnoser.

Revisjon

Ikke relevant

Faktaside

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB