4 av 10 nordmenn innom sykehus

Publisert:

I 2017 var om lag 2 millioner nordmenn innom sykehus. Eldre menn har størst sannsynlighet for å havne på sykehus, og en viktig grunn til sykehusopphold er diagnostisering og behandling av kreft.

Statistikken Pasienter på sykehus viser at en stor andel av Norges befolkning blir behandlet på sykehus hvert eneste år for en rekke ulike sykdommer, skader og plager.

- Flere forbinder gjerne et sykehusbesøk med å være en sengepasient, men mange har også vært innom for en poliklinisk konsultasjon eller dagbehandling, forklarer Geir Hjemås, seniorrådgiver ved SSBs seksjon for helse. Som vist i figuren under er det vanligst å bli behandlet på en poliklinikk. De fleste som mottar poliklinisk behandling, får bare denne behandlingsformen.

- De som mottar døgnbehandling, får ofte poliklinisk behandling i tillegg, utdyper han.

1 Pasienter kan motta ulike behandlingsformer i løpet av året, slik at kategoriene ikke er gjensidig utelukkende.

Figur 1. Andel pasienter etter behandlingsform.¹ 2017

Prosent
Pasienter med dagbehandling 14
Pasienter med døgnopphold 27
Pasienter på poliklinikk 92

Skader hos barn og unge - livsstilssykdommer hos eldre

Antall pasienter er større i aldersgruppen 10-19 år enn i aldersgruppen 80 år eller eldre. Men hvis vi ser på hvor mange pasienter det er i hver aldersgruppe i forhold til hvor mange personer det totalt er i befolkningen, endrer forholdet seg. Mens 25 prosent av de mellom 10 og 19 år har vært innom sykehus, er tilsvarende andel for dem som har fylt 80 hele 69 prosent . Hva man behandles for, varierer også mellom alder og kjønn. Eldre har en større andel av diagnoser som kan knyttes til livsstil eller slitasje, mens yngre har en større andel skader.

Figur 2. Andel av befolkningen som har vært på sykehus i Norge etter alder og kjønn (middelfolkemengden) 2017

Menn Kvinner
0-9 år 34 30
10-19 år 25 25
20-39 år 24 40
40-59 år 31 39
60-69 år 46 47
70-79 år 61 59
80 år og over 74 65
Hele befolkningen 34 40

Fordelingen mellom kjønnene viser at det er om lag 150 000 flere kvinnelige enn mannlige pasienter. I overkant av 80 000 kvinner har mottatt behandlinger relatert til svangerskap og fødsel. En del av disse kvinnene kan imidlertid ha vært på sykehus av andre årsaker enn svangerskap og fødsel.

- En annen faktor som kan forklare forskjellen mellom kjønn, er alder, sier Hjemås. - I befolkningen er det flere menn enn kvinner i de yngre aldersgruppene, mens kvinner er i flertall i de eldste aldersgruppene. Dermed er kvinner i flertall i de aldersgruppene som er mest på sykehus og i mindretall i de aldersgruppene som er der sjeldnest, fortsetter han.

Kreft rammer oftest eldre menn

Ulike typer svulster fører til en rekke sykehusbehandlinger hvert år. Svulster kan også være godartede. Kreft er et samlebegrep for en rekke ulike ondartede svulster som har ulike forløp og behandlinger. Felles for mange av kreftformene er at de fremtrer sent i livet.

- Sannsynligheten for å bli behandlet for kreft øker kraftig med alderen, spesielt for menn, forteller Hjemås. Totalt utgjør kreftpasientene i de eldste aldersgruppene om lag 20 prosent av alle mannlige pasienter. For menn under 40 år er tilsvarende andel under 2 prosent.

Figur 3. Andel personer behandlet for kreft i befolkningen etter alder og kjønn (middelfolkemengden) 2017

Menn Kvinner
0-9 år 0.1 0.1
10-19 år 0.2 0.2
20-39 år 0.4 1.1
40-59 år 1.4 2.7
60-69 år 5.5 5.5
70-79 år 11.1 8.0
80 år og over 13.7 7.4
Alle kreftpasienter 2.3 2.7

Screening kan bidra til at flere svulster oppdages

I aldersgruppen 20-59 år er det kvinner som hyppigst behandles og diagnostiseres for kreft. Kvinner i denne aldersgruppen har vesentlig flere tilfeller av uspesifiserte kreftdiagnoser enn menn. Dette er svulster hvor man ennå ikke har avdekket om svulsten er ondartet eller godartet. Kvinner er også i flertall når det gjelder antall behandlinger for godartede svulster. Begge forekomstene kan henge sammen med at kvinner er med på to nasjonale screeningprogam for kreft: screening for brystkreft (alle kvinner 50-69 år) og screening for livmorhalskreft (alle kvinner 25-69 år).

For menn over 60 år er det prostatakreft som behandles hyppigst, mens brystkreft er mest vanlig for kvinner i samme aldersgruppe.

Figur 4

Figur 4. Antall pasienter etter kjønn, alder og kreftdiagnose, per 10 000 innbygger (middelfolkemengden) 2017

Utvikling siste fem år

Enkelte pasienter blir behandlet for flere ulike kreftdiagnoser i løpet av året. Når det gjelder dem under 50 år blir om lag 5 prosent behandlet for mer enn én kreftdiagnose, mens de over 60 år ligger på 15 prosent. Det er ingen forskjeller mellom kvinner og menn.

Flere diagnoser

Flere og flere overlever nå kreft (les mer på Kreftregisterets hjemmesider). Kreftbehandling kan i mange tilfeller være en tung belastning for kroppen, noe som igjen kan føre til andre sykdommer. Om lag 75 prosent av alle kreftpasientene i 2017 hadde også ett eller flere sykehusbesøk med en annen hoveddiagnose enn kreft i løpet av året. Det var ingen vesentlige kjønnsforskjeller, unntatt sykdommer i sirkulasjonssystemet (hjerte- og karlidelser). 16 prosent av mennene med kreftdiagnose ble behandlet for denne diagnosen, mot 10 prosent av kvinnene.

For mer detaljerte tabeller om kreft gå til Kreftregisteret.

Se også de nyeste tallene for ansatte i spesialisthelsetjenesten.

 

Faktaside

Kontakt