Klass er SSBs system for dokumentasjon av kodeverk (klassifikasjoner og kodelister) Klassifikasjoner er «offisielle» kodeverk, og alle klassifikasjoner i Klass har navn som begynner med «Standard for..», f.eks. Standard for sivilstand. I en klassifikasjon skal kategoriene være gjensidig utelukkende og uttømmende, dvs. at klassifikasjonen inneholder alle kategorier som tilhører området klassifikasjonen dekker.

Kodelister er ikke «offisielle». De kan være tilpasset en spesiell statistikk og trenger derfor ikke være uttømmende.

 

Grensesnittet

Når du har valgt et kodeverk, kommer du alltid til gjeldende versjon. Denne ligger under «Koder»-fanen. I tillegg ser du fem andre faner.

KoderEtc.png

Under «Alle versjoner»-fanen vil du finne lenker til alle dokumenterte versjoner av kodeverket. Nye versjoner oppstår ved vesentlige endringer i kodeverket, f.eks. ga regionreformen i 2020 nye versjoner av mange regionale kodeverk, bl.a. Standard for kommuneinndeling. Se evt. Regionale endringer 2020.

«Endringer»-fanen viser endringene fra foregående versjon til versjonen du er inne i.

«Korrespondanser»-fanen viser sammenhengen mellom kodeverksversjonen du er inne i og versjoner av andre kodeverk. Lurer du f.eks. på hvilke kommuner som tilhører et politidistrikt, bruker du korrespondansetabellen mellom Standard for politidistrikt og Standard for kommuneinndeling.

«Varianter»-fanen viser eventuelle alternative grupperinger av klassifikasjonsversjonen. Varianter brukes ofte for å oppfylle krav til spesifikke statistikker, f.eks. grupperes Standard for land og statsborgerskap til varianten Verdensdeler.

Under «Om versjonen»-fanen vil du f.eks. finne informasjon om kontaktperson. Aller nederst finnes en logg over eventuelle endringer som har skjedd innenfor en versjon.

Selv om klassifikasjonene er «formelle», og har et mye bredere bruksområde enn kodelister, er enkelte kodelister av stor interesse for eksterne brukergrupper. Det kan være Yrkeskatalogen som brukes ved innrapportering av stillinger, og kodelister i forbindelse med KOSTRA. Du kan inkludere søk i kodelister ved å hake av under søkeruten. 

Kodeverk.png


Direkte lenke til Klass er ssb.no/klass. Starter du fra SSB's forside, finner du den under valget Metadata. Når du velger variabler i Statistikkbanken vil det være lenke til det brukte kodeverket under bok-ikonet.

Alder.png

Klass API

I web-grensesnittet kan alt lastes ned i CSV-format. Klass API-et er langt rikere og mer fleksibelt enn webgrensesnittet.  Her kan du også få resultatet som JSON eller XML. Veiledningen til Klass API-et er på engelsk. Se også video: Hvordan bruke Klass API-et - video

Internasjonalt

Fot at statistikken skal være sammenliknbar, bygger mange av våre klassifikasjoner på internasjonale klassifikasjoner. De viktigste kildene her er Eurostats Ramon og FN/UNSDs klassifikasjoner.

Andre lenker:

Hvordan bruke ssb.no, Statistikkbanken og Klass - Videosamling

Regionale kodelister for sammenslåtte tidsserier: