ssb.no med Statistikkbanken er hovedkanal for formidling, der det publiseres statistikk og analyser basert på SSBs statistikkproduksjon og på egen forskning. Formidlingsprinsippene gjelder statistikk og analyser uavhengig av finansieringskilde.

Prinsippene for kvalitet i statistikken og analysene er også sentrale i formidlingen. De bygger på Statistikkloven og på andre internasjonale retningslinjer for offisiell statistikk.

 

Åpenhet

SSB skal være åpen om alle forhold ved statistikk og analyser.

Eventuelle feil i publisert materiale skal rettes så snart som mulig, med tydelig markerte rettinger.

Det skal redegjøres for planlagte revisjoner av statistikken, og brukerne varsles på forhånd om store endringer.

Kvaliteten i statistikk og analyser er åpent tilgjengelig i dokumentasjon (metadata).

Tilgjengelighet

Statistikk og analyser er et offentlig gode, gratis og tilgjengelig for alle på ssb.no, der krav til universell utforming følges. Det skal være lett å finne SSBs tall og bruke dem, og kommunikasjonen skal tilpasses ulike kanaler og formater. Statistikkene skal være på både norsk og engelsk, og mållovens krav skal innfries.

Brukerne skal enkelt finne informasjon om hvordan de kan få bistand til å få svar på spørsmål. Svar på spørsmål om innhold på ssb.no følger serviceerklæringen, og gis etter «hjelp til selvhjelp»- prinsippet. Brukere som har komplekse forespørsler som de ikke selv kan finne ut av på ssb.no får bistand til dette.

SSB skal være tilgjengelig og åpen for tilbakemeldinger fra brukerne av statistikk, analyser og forskning og fra dem som leverer data til SSB eller er med i spørreundersøkelser.

Alle tall som er naturlig å publisere i tilknytning til en statistikk skal finnes i statistikkbanken slik at de kan bearbeides og videreformidles. Tabellene er tilgjengelige som åpne data (maskin-til-maskin-formidling) og kan fritt benyttes av andre virksomheter eller privatpersoner.

Brukerne kan i tillegg bestille tabeller som ikke er publisert, som innebærer spesiell tilrettelegging. Kostnaden for slike oppdrag dekkes av brukerne. Tabelloppdrag blir registrert i offentlig postjournal.

Forskere ved godkjente forskningsinstitusjoner kan bestille rådata om personer, virksomheter og foretak (mikrodata).

Materialet fra ssb.no kan fritt lagres elektronisk, skrives ut, mangfoldiggjøres og videreformidles på visse vilkår for beskyttelse av opphavsretten.

Forståelighet

SSBs kommunikasjon skal være klar og tydelig, og budskapet skal være forståelig. SSB skal bruke et klart språk og hovedresultatene fra statistikk og analyse som har interesse for allmennheten, skal kunne forstås uten ekspertkompetanse. SSB skal ha gode metadata, som skal være tilgjengelige i «Om statistikken» på statistikksidene og egne databaser for standard klassifikasjoner og for definisjoner av variabler.

Forskning og annen analyse av statistikken skal tilføre ny kunnskap og bedre forståelsen av statistikken i samfunnet.

Uavhengighet

Statistisk sentralbyrå bestemmer på selvstendig grunnlag hva slags statistikk som skal produseres, når og hvordan statistikk og analyser skal publiseres.

Formidlingen skal være upartisk og objektiv. Den skal være balansert, dekkende og korrekt, uavhengig av finansieringskilde, myndigheter, interessegrupper og politiske formål. SSB skal ikke fortie funn som er kontroversielle.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk og analyser før de er publisert samtidig for alle på ssb.no. Det finnes imidlertid noen få unntak fra dette likebehandlingsprinsippet. Omfanget av unntak, skal begrenses og gjøres kjent gjennom dokumentasjon i Om statistikken. Oppdragsgivere kan få tilgang til publikasjoner og andre analyser før publisering og andre analyser før publisering der dette er ledd i faglig samarbeid/kvalitetssikring, men kun til internt bruk. Medier kan aldri få tilgang til innhold før publiseringer, heller ikke med sperrefrist. Statistikk og analyse skal være varslet i god tid i Statistikkalenderen, og gjøres tilgjengelig for alle samtidig, klokken 8 på hverdager. Mulige avvik fra varslet dato markeres i kalenderen og på statistikkens hjemmeside.

Konfidensialitet

Offisiell statistikk publiseres slik at opplysninger ikke kan føres tilbake til en oppgavegiver eller annen identifiserbar enkeltperson (jf. statistikkloven § 7 (lovdata.no)). Opplysninger om enkeltpersoner og virksomheter (hvor identiteten er skjult) kan lånes ut til forskningsformål og offentlig planlegging, men da under strenge betingelser slik at personvernet er ivaretatt (statistikkloven §14 og forskrift til statistikkloven på lovdata.no).