Offisiell statistikk skal tilfredsstille krav fra eksisterende og nye brukere. Brukerne skal ha tillit til offisiell statistikk og få tilfredsstilt sine behov for produkter og tjenester. Kvalitetskravene innebærer også åpenhet om metoder og produksjonsrutiner.

System for kvalitetssikring av offisiell statistikk

Systemet for kvalitetssikring av norsk offisiell statistikk er basert på kvalitetskrav i statistikkloven og Retningslinjer for europeisk statistikk. SSB lager en årlig rapport om kvalitet i all offisiell statistikk til Finansdepartementet. Der beskrives arbeidet med koordinering og kvalitetsevaluering av offisiell statistikk, kvalitetsgjennomganger av enkeltstatistikker, anbefalinger om forbedring, status for forbedringstiltak, kvalitet i administrative informasjonssystemer, status for brukerorientering og utvikling av systemet for kvalitetssikring av offisiell statistikk.

1. Offisiell statistikk skal utvikles, utarbeides og formidles på en faglig uavhengig, upartisk, objektiv, pålitelig og kostnadseffektiv måte.
2. Utviklingen, utarbeidingen og formidlingen av offisiell statistikk skal skje på grunnlag av enhetlige standarder og harmoniserte metoder. Statistikken skal være relevant, nøyaktig, aktuell, punktlig, tilgjengelig og klar, sammenlignbar og sammenhengende.

Fra Statistikkloven, av 21. juni 2019 nr. 32 (lovdata.no)

Koordinering gjennom Nasjonalt program for offisiell statistikk

Nasjonalt program for offisiell statistikk gir rammene for områdene SSB og andre offentlige myndigheter skal produsere statistikk om. Programmet definerer og avgrenser offisiell statistikk.

Utvalget for offisiell statistikk skal bidra til å samordne utvikling, utarbeidelse og formidling av norsk offisiell statistikk. Utvalget er oppnevnt av Finansdepartementet og består av offentlige myndigheter som er produsenter av statistikk, samt noen større registereiere.

Kvalitetsevaluering

Anbefalinger og tiltak i kvalitetsrapporten er basert på en kvalitetsevaluering av alle myndigheter som produserer offisiell statistikk, og en europeisk fagfellevurdering (ESS Peer review), sist gjennomført i Norge 2021. Kvalitetsevaluering gjennomføres på institusjonsnivå. Alle produsentene fyller ut et selvevalueringsskjema basert på Retningslinjer for offisiell statistikk. Spørreundersøkelsen følges opp med et intervju.

Kvalitetsgjennomganger

Kvalitetsgjennomganger er en systematisk metode for å heve kvaliteten i én statistikk. Et kvalitetsteam går gjennom statistikkproduksjonen sammen med statistikkansvarlig. Gjennomgangen omfatter selvevaluering basert på kvalitetsprinsippene i Retningslinjer for europeisk statistikk, beskrivelse av produksjonsprosessen ved hjelp av FNs prosessmodell «Generic Statistical Bussiness Process Model, GSBPM» (SSB 2019) og beskrivelse av datakvalitet i populasjon, enheter og verdier. Videre blir formidlingen av statistikken beskrevet og det gjennomføres en fokusgruppe med representanter for brukere. Gjennomgangen resulterer i anbefalinger om forbedringer og en tiltaksplan.

Administrative informasjonssystemer

Produksjonen av offisiell statistikk medfører utstrakt bruk av data fra administrative informasjonssystemer fra ulike myndigheter. Samarbeidet mellom SSB og eierne av de administrative informasjonssystemene er standardisert og formalisert gjennom avtaler. Avtalene regulerer bestillingene av årlige dataleveranser, regelmessige møter på ledernivå og strukturerte tilbakemeldinger fra SSB om kvalitet. Målet med samarbeidet er å øke kvaliteten i administrative informasjonssystemer.

Brukerorientering

Produsenter av offisiell statistikk har kontakt med sine brukere både ved publisering av nye tall, og gjennom andre henvendelser om statistikkene fra brukergrupper, som media, studenter og andre offentlige myndigheter. Noen statistikkområder har formalisert og regelmessig brukerkontakt i form av brukerråd eller referansegrupper. Det gjennomføres i tillegg undersøkelser om brukertilfredshet.

Opplæring

SSB arrangerer jevnlig kurs og seminarer i kvalitetsarbeid som er åpne for produsenter av offisiell statistikk. Deltagelse på kurs i European Statistical Training Programme (ESTP) bidrar også til kompetanse og kvalitet i offisiell statistikk.

Utvikling av systemet for kvalitetssikring av offisiell statistikk

Det er planlagt videre utvikling for å forbedre systemet for kvalitetssikring av offisiell statistikk.  For å få mer konkret oversikt over kvaliteten vil statistikkprodusentene bli bedt om å fylle ut en selvevaluering basert på Retningslinjer for europeisk statistikk per statistikk de er ansvarlig for. Det tas sikte på å øke antall kvalitetsgjennomganger av enkeltstatistikker per år.

Kvalitetsindikatorer i SSBs årsrapport

I SSBs årsrapport om sin egen virksomhet presenteres resultater for kvalitetsindikatorene aktualitet, svarprosent og oppgavebyrde i spørreundersøkelser, som Finansdepartementet stiller krav til i det årlige tildelingsbrevet til SSB. Disse dokumentene er samlet på Finansdepartementets nettside om Tildelingsbrev, årsrapporter og instrukser (på regjeringen.no).