Det er flere forhold som kjennetegner kvaliteten i offisiell statistikk. Ofte fokuseres det på nøyaktighet når man snakker om kvaliteten i statistikk, altså om tallene gir en presis beskrivelse av virkeligheten. For brukerne er det også viktig at statistikken er relevant slik at den beskriver det fenomenet de er interessert i. Statistikken må være aktuell nok til å være grunnlag for beslutninger, og derfor må det ikke ta for lang tid før den publiseres. Tidsserier som beskriver utviklingen på et område, og sammenligning med tilsvarende utvikling i andre land er ofte viktig. Det må også være lett å finne fram til tallene man som bruker har behov for, og lett å forstå dem.

Retningslinjer for europeisk statistikk – et felles rammeverk for kvalitet

Retningslinjer for europeisk statistikk (European Statistics Code of Practice – CoP) (åpne som PDF) er et felles rammeverk for kvalitet i den offisielle statistikken i hele Europa. Norge er inkludert gjennom EØS-avtalen. Retningslinjene er basert på ulike brukerbehov som offisiell statistikk skal tilfredsstille.

Den norske statistikkloven og Retningslinjer for europeisk statistikk stiller krav til offisiell statistikk og beskriver hvilke kvalitetskrav som skal oppfylles. Statistikkloven og retningslinjene har mye felles, men retningslinjene har flere prinsipper for god kvalitet og detaljerte indikatorer under hvert prinsipp. Statistikkloven omtaler bare deler av rammeverket og beskrivelsene er mer overordnede.

Retningslinjene for europeisk statistikk stiller krav om institusjonelle forhold, produksjonsprosessene og de statistiske produktene. De er formulert som 16 prinsipper med en rekke underliggende indikatorer. Retningslinjer for europeisk statistikk ble utviklet i 2005 og revidert i 2011 og 2017. SSB har bidratt i utvikling av Retningslinjene.

Prinsippene tar utgangspunkt i brukerbehovene som setter krav til produktene, de underliggende prosessene og til institusjonelle forhold som er spesifikke for statistikkprodusenter. Hvert av de 16 prinsippene har underliggende indikatorer.

 

Institusjonelle forhold (strukturkvalitet)

Faglig uavnhengighet

Koordinering og samarbeid

Mandat for datainnsamling og tilgang til data

Tilstrekkelige ressurser

Kvalitetsbevissthet

Statistisk konfidensialitet og informasjonssikkerhet

Upartiskhet og objektivitet

 

Statistiske prosesser (Prosesskvalitet)

Gode metoder

Egnede statistiske prosedyrer

Rimelige krav til oppgavegiverne

Kostnadseffektivitet

 

Statistiske produkter (Produktkvalitet)

Relevans

Nøyaktighet og pålitelighet

Aktualitet og punktlighet

Sammenheng og sammenlignbarhet

Tilgjengelighet og klarhet

 

Rammeverk for kvalitetssikring

Rammeverk for kvalitetssikring i det europeiske statistikksystemet (åpne som PDF) støtter opp under kvalitetskravene og gir råd om metoder, verktøy og praksis som har vist seg å være nyttig ved implementering av retningslinjene.

Europeisk kvalitetsvurdering – ESS Peer review

Europeisk statistikk skal ha høy kvalitet og stadig bli bedre. For å sikre dette, gjennomføres det vurderinger av alle statistikkbyråer i Europa. Denne kalles Det europeiske statistiske system (ESS) er et partnerskap mellom Eurostat (EUs statistikkmyndighet), de nasjonale statistikkbyråer og andre nasjonale institusjoner eller myndigheter som produserer europeisk statistikk. Peer review. For Norge har dette blitt utført i 2008, 2014 og 2021.

Rapporten fra Peer review-gjennomgangen i 2021 (åpne som PDF)

Tiltaksplanen etter Peer review-gjennomgangen i 2021 (åpne som PDF)

Les mer om Peer Review på Eurostats nettsider

Gjennomgangen er basert på Retningslinjene for europeisk statistikk, og skal bidra til å forbedre kvaliteten i statistikken.

Det internasjonale kvalitetsteamet, organisert av Eurostat, får innsikt i statistikkproduksjonen gjennom dokumenter og selvvurderinger. Teamet har samtaler med SSB, andre produsenter av europeisk statistikk, media og andre brukere av offisiell statistikk. De andre produsentene som ble vurdert i 2021 er Utlendingsdirektoratet, Fiskeridirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk institutt for bioøkonomi, som alle rapporterer statistikk til Eurostat.

Kvalitetsteamet peker på forbedringspunkter slik at norske statistikkprodusenter kan fortsette å øke kvaliteten i statistikkene. 

Les mer om Peer Reviews tilbakemeldinger til Norge i artikkelen "Godt skussmål til norsk offisiell statistikk".