«Rapport om kvalitet i offisiell statistikk, 2023» (SSB, 2023), viser at bruk av kvalitetsindikatorer for å måle kvalitet i produksjon av offisiell statistikk er varierende og generelt sett lite utbredt. Å ta i bruk kvalitetsindikatorer er en av hovedanbefalingene i rapporten, og produsentene av offisiell statistikk anbefales derfor å starte et arbeid med å vurdere relevante kvalitetsindikatorer for utvalgte statistikker. Kvalitetsindikatorer gir objektiv informasjon for vurdering av kvalitet i statistiske prosesser eller på statistiske produkter, og vil gi mulighet til å måle og følge et kvalitetsaspekt over tid, og å dokumentere om forbedringstiltak har effekt.

SSB har igangsatt et arbeid med anbefalte kvalitetsindikatorer, og ønsker å dele anbefalinger og erfaringer med alle produsenter av offisiell statistikk. Notatet har sin bakgrunn i arbeid med kvalitetsindikatorer på Seksjon for metoder i SSB, og lista over anbefalte kvalitetsindikatorer er forankret i SSBs standardutvalg1. Ved å publisere dette notatet på ssb.no, tilgjengeliggjøres innholdet for alle produsenter av offisiell statistikk og andre interessenter.

 

1 Standardutvalget er et internt utvalg i SSB, med representanter fra alle avdelingene, som har ansvar for SSBs sentrale standardiseringsarbeid. Utvalget skal bidra til økt bruk av eksisterende standarder, samt utvikling av nye standarder.