391267
/offentlig-sektor/statistikker/offregn/aar
391267
statistikk
2019-12-12T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
offregn, Offentlige foretak, regnskap, statlige foretak, kommunale foretak, statens forretningsdrift, resultatregnskap, balanseregnskap, næringsfordelt regnskapStatlige finanser, Kommunale finanser, Offentlig sektor
true

Offentlige foretak, regnskap

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

15,7 %

driftsresultat i prosent av driftsinntektene

Offentlige foretak, regnskap
20182017 - 2018
Mill. krProsentvis endring
Resultat
Driftsinntekter1 326 61115,7
Driftskostnader981 45413,3
Driftsresultat345 15723,2
Årsresultat368 79411,8
Balanse
Anleggsmidler2 863 3303,2
Omløpsmidler657 4654,5
Eiendeler3 520 7943,4
Egenkapital og gjeld3 520 7933,5

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Offentlig eide ikke-finansielle foretak. Resultatregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner og andel.

Offentlig eide ikke-finansielle foretak. Resultatregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner og andel.
201620172018
Mill. krAndelMill. krAndelMill. krAndel
Resultatregnskapet
Driftsinntekter900 809100,01 146 547100,01 326 611100,0
Salgsinntekter813 15790,31 062 85792,71 228 95192,6
Spesielle offentlige avgifter vedrørende salg-580,010,090,0
Offentlige tilskudd8 3370,98 4420,76 4030,5
Leieinntekt fast eiendom og annen leieinntekt14 0041,615 8081,416 7551,3
Gevinst ved avgang anleggsmidler1 8930,21 8740,21 1410,1
Annen driftsrelatert inntekt63 3617,057 5685,073 3705,5
 
Driftskostnader771 78285,7866 31775,6981 45474,0
Varekostnad342 55238,0460 46640,2588 95144,4
Lønnskostnader94 46810,590 3757,988 3356,7
Av- og nedskrivninger126 54414,0101 8428,9104 1137,8
Øvrige driftskostnader208 21523,1213 63518,6200 05515,1
 
Driftsresultat129 02714,3280 22924,4345 15726,0
Finansinntekter143 97316,0286 16525,0231 91917,5
Finanskostnader93 21910,3127 74411,164 2554,8
Resultat før skattekostnad179 78020,0438 84138,3512 82138,7
Skattekostnad55 9226,2105 9769,2140 12210,6
Resultat123 85913,7332 68029,0372 69928,1
Netto ekstraordinære poster-3 092-0,3-746-0,180,0
Årsresultat119 99313,3329 98028,8368 79427,8

Tabell 2 
Offentlig eide ikke-finansielle foretak. Balanseregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner og andel.

Offentlig eide ikke-finansielle foretak. Balanseregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner og andel.
201620172018
Mill. krAndelMill. krAndelMill. krAndel
Balanseregnskapet
Anleggsmidler2 583 29082,12 774 33681,52 863 33081,3
Immaterielle eiendeler108 3873,4113 1593,367 0271,9
Varige driftsmidler963 20230,61 012 35029,71 014 33928,8
Bygg og anlegg554 19317,6565 53716,6577 81516,4
Anlegg under utførelse41 5461,342 0071,245 4921,3
Boliger, tomter og andre grunnareal19 6080,630 9550,920 9330,6
Personbiler, maskiner og inventar mv.62 8172,066 9022,076 9262,2
Andre driftsmidler285 0389,1306 9499,0293 1738,3
Finansielle anleggsmidler1 505 87647,91 639 56048,21 781 96150,6
Investering i datter- og konsernselskap1 073 10934,11 173 20334,51 329 48337,8
Investering i tilknyttede selskaper70 0092,252 9071,653 3341,5
Lån til foretak i samme konsern, TS og FKV296 2449,4338 1219,9318 3399,0
Investeringer i aksjer, andeler og obligasjoner18 2100,632 1540,922 7480,6
Andre fordringer48 3041,543 1751,358 0571,6
 
Omløpsmidler563 72417,9629 06518,5657 46518,7
Varelager35 0311,135 0951,028 9530,8
Fordringer335 69510,7400 86411,8389 88711,1
Kundefordringer og opptjent ikke fakturert driftsinntekt102 1393,2120 7983,5118 7813,4
Konsernfordringer185 4005,9227 8786,7226 2266,4
Øvrige fordringer48 1561,552 1881,544 8801,3
Investeringer78 2732,573 4312,277 9072,2
Bankinnskudd og kontanter114 7183,6119 5313,5160 6834,6
 
Eiendeler3 147 014100,03 403 402100,03 520 794100,0
 
Egenkapital1 403 83644,61 551 21145,61 758 97950,0
Innskutt egenkapital805 48825,6920 62927,11 053 92429,9
Aksjekapital424 50613,5427 03012,5419 98711,9
Overkursfond302 4319,6319 7809,4464 15113,2
Innskutt annen egenkapital78 5512,5173 8195,1169 7864,8
Opptjent egenkapital598 34619,0630 80518,5705 06220,0
Fond for vurderingsforskjeller20 2020,654 1391,682 9482,4
Annen egenkapital617 06019,6618 75218,2663 64318,8
Udekket tap-38 916-1,2-42 086-1,2-41 529-1,2
 
Langsiktig gjeld1 104 24235,11 161 18534,11 073 31130,5
Avsetninger for forpliktelser212 1056,7222 1216,5324 1899,2
Obligasjonslån312 3949,9303 1958,9283 0988,0
Kredittinstitusjoner139 1814,4153 6674,597 4082,8
Konserngjeld284 1339,0351 69010,3236 4446,7
Ansvarlig lånekapital7 4170,27 1810,25 0760,1
Annen langsiktig gjeld149 0134,7123 2923,6127 0963,6
 
Kortsiktig gjeld638 93720,3690 94020,3688 50319,6
Kredittinstitusjoner76 7672,464 4861,975 3482,1
Leverandørgjeld53 4671,752 8311,659 5951,7
Offentlige avgifter og betalbar skatt40 7621,358 6861,770 1002,0
Avsatt utbytte72 9252,3132 6473,980 0352,3
Konserngjeld241 8487,7263 3757,7256 8917,3
Annen kortsiktig gjeld146 8174,7112 9123,3146 5334,2
 
Egenkapital og gjeld3 147 014100,03 403 335100,03 520 793100,0

Tabell 3 
Offentlig eide ikke-finansielle foretak. Resultat- og balanseregnskap etter hovednæringsområder. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner.

Offentlig eide ikke-finansielle foretak. Resultat- og balanseregnskap etter hovednæringsområder. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner.
2018Jordbruk, skogbruk og fiskeBergverksdrift og utvinningIndustriElektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyningVann, avløp, renovasjonBygge- og anleggsvirksomhetVarehandel, reparasjon av motorvognerTransport og lagringOvernattings- og serveringsvirksomhetInformasjon og kommunikasjonOmsetning og drift av fast eiendomFaglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteytingForretningsmessig tjenesteytingOffentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltningUndervisningHelse- og sosialtjenesterKulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteterAndre næringerI alt
Resultatregnskapet
Driftsinntekter557947 10823 422135 1426 63510 94122 77759 54940656 7577 3095 7464 69102156 33738 856160,01 326 608
Salgsinntekter319892 49521 680127 6866 3249 05322 41147 11733252 9201 2183 7211 22701143 76338 51757,01 228 954
Annen driftsrelatert inntekt17454 1361 7296 254985643542 236262 7566461 4015340222 21416364,073 371
 
Driftskostnader418666 84721 54294 0826 13710 26122 51955 96742648 6374 7815 7984 16702126 13833 363163,0981 458
Varekostnad20486 0005 14648 9231 7082 47619 0617 5316115 490221947423012859704588 952
Lønnskostnader12725 2255 66611 5111 4322 6552 31920 30617210 7425002 60052601153 6966667488 332
Av- og nedskrivninger1074 2161 64310 7765976001805 680116 9171 7011601 115052402573104 111
Øvrige driftskostnader26081 4059 08822 8722 3994 52895922 45018015 4892 3582 0902 1040791 34132 36981200 052
 
Driftsresultat139280 2611 88041 0594996812583 582-208 1202 530-52523051985 495-2345 156
 
Resultat før skattekostnad154296 5683 60783 3954571 0292613 01245112 6795 364123410051835 530-1512 821
 
Årsresultat145183 6722 72562 4273688712111 74747106 3384 091102346041785 526-5368 793
 
Balanseregnskapet
Eiendeler2 7621 758 62063 728903 60811 20529 5727 921125 097427390 111146 26935 09229 11691396 8579 2819833 520 797
Anleggsmidler2 2181 428 25733 037761 4268 35819 3902 33393 572290317 997135 83628 17324 1552414 0583 4817062 863 330
Omløpsmidler544330 36330 691142 1822 84810 1825 58831 52513872 11410 4326 9184 9617972 7995 799276657 464
 
Egenkapital og gjeld2 7621 758 62063 728903 60711 20529 5727 921125 096427390 111146 26935 09229 11691396 8579 2819833 520 795
Egenkapital2 419826 97831 174461 5162 35812 3782 21748 735277242 75987 09225 9458 8056703 9601 6985901 758 977
Langsiktig gjeld88585 45411 594286 6166 9148 2932 05352 5163047 58645 5024 69117 9043101 7612 0822121 073 309
Kortsiktig gjeld254346 18920 960155 4741 9348 9003 65023 84412099 76713 6744 4542 4060571 1365 500181688 500

Tabell 4 
Offentlig eide ikke-finansielle foretak, unntatt statens forretningsdrift. Utvalgte nøkkeltall.

Offentlig eide ikke-finansielle foretak, unntatt statens forretningsdrift. Utvalgte nøkkeltall.
201620172018
1Driftsresultat i prosent av driftsinntektene.
2Ordinært resultat før skattekostnad i prosent av driftsinntektene.
3Ordinært resultat før skattekostnad + rentekostnader i prosent av sum gjeld og egenkapital per 31. desember.
4Ordinært resultat i prosent av egenkapital per 31. desember.
5Egenkapital i prosent av sum gjeld og egenkapital per 31. desember.
6Omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld per 31. desember.
7Anleggsmidler i forhold til langsiktig kapital.
8Gjeld i forhold til egenkapital per 31. desember.
Nøkkeltall
Driftsmargin. Prosent19,0118,3420,18
Resultatgrad. Prosent216,4334,9235,31
Totalrentabilitet. Prosent37,1714,7414,05
Egenkapitalrentabilitet. Prosent45,6117,1716,39
Egenkapitalandel. Prosent543,0543,8348,77
Likviditetsgrad60,870,890,93
Finansieringsgrad71,041,031,02
Gjeldsgrad81,321,281,05

Tabell 5 
Statlig eide foretak. Resultatregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner og andel.

Statlig eide foretak. Resultatregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner og andel.
201620172018
Mill. krAndelMill. krAndelMill. krAndel
Resultatregnskapet
Driftsinntekter627 620100,0839 104100,0991 082100,0
Salgsinntekter564 25589,9777 44792,7918 18392,6
Spesielle offentlige avgifter vedrørende salg-180,0-170,0-200,0
Offentlige tilskudd4 4960,74 5850,54 9380,5
Leieinntekt fast eiendom og annen leieinntekt9 4471,510 8961,39 7241,0
Gevinst ved avgang anleggsmidler7420,11 0000,15140,1
Annen driftsrelatert inntekt48 6627,845 1595,457 7035,8
 
Driftskostnader584 32393,1685 36181,7790 05279,7
Varekostnad293 75346,8410 46948,9512 89851,8
Lønnskostnader70 37711,265 4947,865 9156,7
Av- og nedskrivninger81 78713,065 5877,864 7186,5
Øvrige driftskostnader138 40522,1143 81117,1146 52114,8
 
Driftsresultat43 2976,9153 74218,3201 03020,3
Finansinntekter122 20719,5256 38630,6205 01520,7
Finanskostnader71 89611,5110 66513,248 3624,9
Resultat før skattekostnad93 60714,9299 65435,7357 68336,1
Skattekostnad48 0777,797 61111,6126 17012,7
Resultat45 5317,3201 85824,1231 51323,4
Netto ekstraordinære poster-1260,0-1650,000,0
Årsresultat44 8647,1199 64223,8228 14023,0

Tabell 6 
Statlig eide foretak. Balanseregnskap. Utvalgte regnskapsposter.

Statlig eide foretak. Balanseregnskap. Utvalgte regnskapsposter.
201620172018
Mill. krAndelMill. krAndelMill. krAndel
Balanseregnskapet
Anleggsmidler1 854 84480,52 000 66180,02 049 64579,9
Immaterielle eiendeler43 0201,943 3961,749 7371,9
Varige driftsmidler502 09821,8532 98921,3528 95320,6
Bygg og anlegg171 9347,5184 3427,4173 6786,8
Anlegg under utførelse25 8691,124 5931,029 3681,1
Boliger, tomter og andre grunnareal6 4940,35 9070,24 8890,2
Personbiler, maskiner og inventar mv.36 6591,637 9381,544 2961,7
Andre driftsmidler261 14211,3280 20911,2276 72210,8
Finansielle anleggsmidler1 308 22256,81 419 51456,71 470 95657,4
Investering i datter- og konsernselskap969 11242,11 055 19542,21 144 59444,6
Investering i tilknyttede selskaper48 1872,130 0501,228 7391,1
Lån til foretak i samme konsern, TS og FKV241 05310,5285 50011,4243 8259,5
Investeringer i aksjer, andeler og obligasjoner10 2820,423 6740,914 2690,6
Andre fordringer39 5881,725 0951,039 5291,5
 
Omløpsmidler449 52219,5501 09820,0514 26520,1
Varelager28 5191,229 5471,221 6090,8
Fordringer262 89111,4318 86112,7295 93911,5
Kundefordringer og opptjent ikke fakturert driftsinntekt62 9942,778 1663,171 1862,8
Konsernfordringer160 0376,9197 3777,9191 2277,5
Øvrige fordringer39 8601,743 3181,733 5261,3
Investeringer74 6873,269 0442,872 7422,8
Bankinnskudd og kontanter83 4253,683 6073,3123 9754,8
 
Eiendeler2 304 366100,02 501 760100,02 563 910100,0
 
Egenkapital1 015 16544,11 125 06845,01 266 33549,4
Innskutt egenkapital516 40222,4601 00224,0674 92026,3
Aksjekapital222 2879,6208 3768,3201 3577,9
Overkursfond228 1589,9232 1549,3321 13612,5
Innskutt annen egenkapital65 9572,9160 4726,4152 4275,9
Opptjent egenkapital498 76221,6524 08720,9591 41623,1
Fond for vurderingsforskjeller12 7280,647 9001,976 0573,0
Annen egenkapital521 79922,6514 42520,6553 37421,6
Udekket tap-35 765-1,6-38 238-1,5-38 015-1,5
 
Langsiktig gjeld760 06033,0792 83131,7733 84928,6
Avsetninger for forpliktelser124 9755,4133 0845,3237 9119,3
Obligasjonslån252 47911,0232 2229,3222 1428,7
Kredittinstitusjoner43 0801,955 7722,241 1551,6
Konserngjeld228 5739,9285 10411,4138 2445,4
Ansvarlig lånekapital1700,0270,030,0
Annen langsiktig gjeld110 7844,886 6223,594 3943,7
 
Kortsiktig gjeld529 14223,0583 82123,3563 72522,0
Kredittinstitusjoner64 6752,852 6022,164 4222,5
Leverandørgjeld33 3781,437 8661,543 1201,7
Offentlige avgifter og betalbar skatt29 3371,346 1381,853 1752,1
Avsatt utbytte64 2092,8122 2034,969 3802,7
Konserngjeld218 1099,5235 0409,4222 2688,7
Annen kortsiktig gjeld113 3714,984 3803,4111 3594,3
 
Egenkapital og gjeld2 304 366100,02 501 720100,02 563 909100,0

Tabell 7 
Statlig eide foretak. Utvalgte nøkkeltall

Statlig eide foretak. Utvalgte nøkkeltall
201620172018
1Driftsresultat i prosent av driftsinntektene.
2Ordinært resultat før skattekostnad i prosent av driftsinntektene.
3Ordinært resultat før skattekostnad + rentekostnader i prosent av sum gjeld og egenkapital per 31. desember.
4Ordinært resultat i prosent av egenkapital per 31. desember.
5Egenkapital i prosent av sum gjeld og egenkapital per 31. desember.
6Omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld per 31. desember.
7Anleggsmidler i forhold til langsiktig kapital.
8Gjeld i forhold til egenkapital per 31. desember.
Driftsmargin. Prosent16,9018,3220,28
Resultatgrad. Prosent214,9135,7136,09
Totalrentabilitet. Prosent37,1816,4015,84
Egenkapitalrentabilitet. Prosent44,4917,9418,28
Egenkapitalandel. Prosent544,0544,9749,39
Likviditetsgrad60,850,860,91
Finansieringsgrad71,041,041,02
Gjeldsgrad81,271,221,02

Tabell 8 
Statens forretningsdrift. Resultatregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Million kroner og andel

Statens forretningsdrift. Resultatregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Million kroner og andel
201620172018
Mill. krAndelMill. krAndelMill. krAndel
Resultatregnskapet
Driftsinntekter133 120100,0163 090100,0189 201100,0
Salgsinntekter127 21895,6157 66196,7183 77397,1
Spesielle offentlige avgifter vedrørende salg00,000,000,0
Offentlige tilskudd9070,73750,200,0
Leieinntekt fast eiendom og annen leieinntekt00,000,000,0
Gevinst ved avgang anleggsmidler00,000,010,0
Annen driftsrelatert inntekt4 9953,85 0543,15 4272,9
 
Driftskostnader73 28255,063 19438,773 61538,9
Varekostnad4 7003,55 4743,426 25613,9
Lønnskostnader1 3991,11 4130,98690,5
Av- og nedskrivninger30 70723,121 28713,127 17014,4
Øvrige driftskostnader36 47527,435 02021,519 31910,2
 
Driftsresultat59 83845,099 89661,3115 58661,1
Finansinntekter5 0703,81 9971,21 7130,9
Finanskostnader11 2218,46 4864,06 1503,3
Resultat før skattekostnad53 68740,395 40758,5111 14958,7
Skattekostnad60,050,020,0
Resultat53 68140,395 40258,5111 14758,7
Netto ekstraordinære poster00,000,000,0
Årsresultat53 68140,395 40258,5111 14758,7

Tabell 9 
Statens forretningsdrift. Balanseregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Million kroner og andel

Statens forretningsdrift. Balanseregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Million kroner og andel
201620172018
Mill. krAndelMill. krAndelMill. krAndel
Balanseregnskapet
Anleggsmidler221 92591,2225 35890,1217 26287,2
Immaterielle eiendeler4550,24940,22800,1
Varige driftsmidler221 32390,9224 69189,8216 70587,0
Bygg og anlegg221 01090,8224 20089,6216 53586,9
Anlegg under utførelse390,01770,1270,0
Boliger, tomter og andre grunnareal00,000,000,0
Personbiler, maskiner og inventar mv.1980,12420,11380,1
Andre driftsmidler760,0720,050,0
Finansielle anleggsmidler90,090,02760,1
Investering i datter- og konsernselskap00,000,000,0
Investering i tilknyttede selskaper70,070,030,0
Lån til foretak i samme konsern, TS og FKV00,000,000,0
Investeringer i aksjer, andeler og obligasjoner20,020,020,0
Andre fordringer00,000,02710,1
 
Omløpsmidler21 4448,824 8099,931 87312,8
Varelager3 0151,22 8241,13 9121,6
Fordringer18 2497,521 7808,727 86911,2
Kundefordringer og opptjent ikke fakturert driftsinntekt17 7847,321 2568,527 37211,0
Konsernfordringer4530,24940,24950,2
Øvrige fordringer120,0300,020,0
Investeringer00,000,000,0
Bankinnskudd og kontanter1800,12050,1930,0
 
Eiendeler243 369100,0250 167100,0249 134100,0
 
Egenkapital153 94563,3169 14167,6163 45965,6
Innskutt egenkapital153 07562,9168 15467,2162 69865,3
Aksjekapital153 10662,9168 11667,2162 66065,3
Overkursfond00,000,000,0
Innskutt annen egenkapital-310,0380,0380,0
Opptjent egenkapital8700,49870,47610,3
Fond for vurderingsforskjeller2280,100,000,0
Annen egenkapital6420,39870,47610,3
Udekket tap00,000,000,0
 
Langsiktig gjeld74 98230,871 31728,568 57327,5
Avsetninger for forpliktelser67 56627,867 67327,165 21626,2
Obligasjonslån00,000,000,0
Kredittinstitusjoner00,000,000,0
Konserngjeld240,0150,090,0
Ansvarlig lånekapital00,000,000,0
Annen langsiktig gjeld7 3923,03 6291,53 3481,3
 
Kortsiktig gjeld14 4425,99 7103,917 1026,9
Kredittinstitusjoner00,000,000,0
Leverandørgjeld2 8371,23 0511,23 1691,3
Offentlige avgifter og betalbar skatt1220,1950,0790,0
Avsatt utbytte00,000,000,0
Konserngjeld20,010,060,0
Annen kortsiktig gjeld11 4814,76 5632,613 8485,6
 
Egenkapital og gjeld243 369100,0250 167100,0249 134100,0

Tabell 10 
Kommunalt eide foretak. Resultatregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner og andel.

Kommunalt eide foretak. Resultatregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner og andel.
201620172018
Mill. krAndelMill. krAndelMill. krAndel
Resultatregnskapet
Driftsinntekter140 069100,0144 353100,0146 328100,0
Salgsinntekter121 68486,9127 74988,5126 99586,8
Spesielle offentlige avgifter vedrørende salg-400,0180,0290,0
Offentlige tilskudd2 9342,13 4822,41 4651,0
Leieinntekt fast eiendom og annen leieinntekt4 5573,34 9123,47 0314,8
Gevinst ved avgang anleggsmidler1 1510,88740,66260,4
Annen driftsrelatert inntekt9 7046,97 3555,110 2407,0
 
Driftskostnader114 17781,5117 76281,6117 78780,5
Varekostnad44 09931,544 52330,849 79734,0
Lønnskostnader22 69216,223 46816,321 55114,7
Av- og nedskrivninger14 05010,014 96810,412 2258,4
Øvrige driftskostnader33 33523,834 80424,134 21523,4
 
Driftsresultat25 89218,526 59118,428 54119,5
Finansinntekter16 69611,927 78219,225 19117,2
Finanskostnader10 1027,210 5937,39 7436,7
Resultat før skattekostnad32 48623,243 78030,343 98930,1
Skattekostnad7 8395,68 3605,813 9509,5
Resultat24 64717,635 42024,530 03920,5
Netto ekstraordinære poster-2 966-2,1-581-0,480,0
Årsresultat21 44815,334 93624,229 50720,2

Tabell 11 
Kommunalt eide foretak. Balanseregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner og andel.

Kommunalt eide foretak. Balanseregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner og andel.
201620172018
Mill. krAndelMill. krAndelMill. krAndel
Balanseregnskapet
Anleggsmidler506 52184,5548 31784,2596 42384,3
Immaterielle eiendeler64 91210,869 26910,617 0102,4
Varige driftsmidler239 78140,0254 67039,1268 68138,0
Bygg og anlegg161 24926,9156 99524,1187 60226,5
Anlegg under utførelse15 6382,617 2372,616 0972,3
Boliger, tomter og andre grunnareal13 1142,225 0483,816 0442,3
Personbiler, maskiner og inventar mv.25 9604,328 7224,432 4924,6
Andre driftsmidler23 8204,026 6684,116 4462,3
Finansielle anleggsmidler197 64533,0220 03733,8310 72943,9
Investering i datter- og konsernselskap103 99717,4118 00818,1184 88926,1
Investering i tilknyttede selskaper21 8153,622 8503,524 5923,5
Lån til foretak i samme konsern, TS og FKV55 1919,252 6218,174 51410,5
Investeringer i aksjer, andeler og obligasjoner7 9261,38 4781,38 4771,2
Andre fordringer8 7161,518 0802,818 2572,6
 
Omløpsmidler92 75815,5103 15815,8111 32715,7
Varelager3 4970,62 7240,43 4320,5
Fordringer54 5559,160 2239,266 0799,3
Kundefordringer og opptjent ikke fakturert driftsinntekt21 3613,621 3763,320 2232,9
Konsernfordringer24 9104,230 0074,634 5044,9
Øvrige fordringer8 2841,48 8401,411 3521,6
Investeringer3 5860,64 3870,75 1650,7
Bankinnskudd og kontanter31 1135,235 7195,536 6155,2
 
Eiendeler599 279100,0651 475100,0707 750100,0
 
Egenkapital234 72639,2257 00239,5329 18546,5
Innskutt egenkapital136 01122,7151 47323,3216 30630,6
Aksjekapital49 1138,250 5387,855 9707,9
Overkursfond74 27312,487 62613,5143 01520,2
Innskutt annen egenkapital12 6252,113 3092,017 3212,4
Opptjent egenkapital98 71416,5105 73116,2112 88515,9
Fond for vurderingsforskjeller7 2461,26 2391,06 8911,0
Annen egenkapital94 61915,8103 34015,9109 50815,5
Udekket tap-3 151-0,5-3 848-0,6-3 514-0,5
 
Langsiktig gjeld269 20044,9297 03745,6270 88938,3
Avsetninger for forpliktelser19 5643,321 3643,321 0623,0
Obligasjonslån59 91510,070 97310,960 9568,6
Kredittinstitusjoner96 10116,097 89515,056 2537,9
Konserngjeld55 5369,366 57110,298 19113,9
Ansvarlig lånekapital7 2471,27 1541,15 0730,7
Annen langsiktig gjeld30 8375,133 0415,129 3544,1
 
Kortsiktig gjeld95 35315,997 40915,0107 67615,2
Kredittinstitusjoner12 0922,011 8841,810 9261,5
Leverandørgjeld17 2522,911 9141,813 3061,9
Offentlige avgifter og betalbar skatt11 3031,912 4531,916 8462,4
Avsatt utbytte8 7161,510 4441,610 6551,5
Konserngjeld23 7374,028 3344,334 6174,9
Annen kortsiktig gjeld21 9653,721 9693,421 3263,0
 
Egenkapital og gjeld599 279100,0651 448100,0707 750100,0

Tabell 12 
Kommunalt eide foretak. Utvalgte nøkkeltall

Kommunalt eide foretak. Utvalgte nøkkeltall
201620172018
1Driftsresultat i prosent av driftsinntektene.
2Ordinært resultat før skattekostnad i prosent av driftsinntektene.
3Ordinært resultat før skattekostnad + rentekostnader i prosent av sum gjeld og egenkapital per 31. desember.
4Ordinært resultat i prosent av egenkapital per 31. desember.
5Egenkapital i prosent av sum gjeld og egenkapital per 31. desember.
6Omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld per 31. desember.
7Anleggsmidler i forhold til langsiktig kapital.
8Gjeld i forhold til egenkapital per 31. desember.
Driftsmargin. Prosent118,4918,4219,50
Resultatgrad. Prosent223,1930,3330,06
Totalrentabilitet. Prosent37,118,357,59
Egenkapitalrentabilitet. Prosent410,5013,789,13
Egenkapitalandel. Prosent539,1739,4546,51
Likviditetsgrad60,971,061,03
Finansieringsgrad71,010,990,99
Gjeldsgrad81,551,531,15

Om statistikken

Statistikken omfatter alle markedsrettede, ikke-finansielle selskaper der staten eller kommunene/fylkeskommunene direkte eller indirekte eier mer enn 50 prosent av aksjekapitalen, inkludert alle særlovsselskaper og forvaltningsbedrifter. Statistikken viser resultat- og balanseregnskap for disse selskapene.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Resultat- og balanseregnskapet bygger i det vesentligste på regnskapsloven av 17. juni 1998 (se denne for definisjoner). Nummereringen har tatt utgangspunkt i Norsk Standard, NS 4102.

Driftsinntekter og driftskostnader, finansinntekter og finanskostnader mv. er definert i henhold til regnskapsloven. Balansen er delt i eiendeler (anleggsmidler og omløpsmidler), egenkapital og gjeld. Denne er også definert i regnskapsloven.

Det er ikke benyttet konsernregnskaper i datamaterialet.

Standard klassifikasjoner

Foretakene blir klassifisert etter institusjonell sektor og næring (NACE). Balanseregnskapet blir klassifisert etter nasjonalregnskapets finansobjektgruppering og debitor-/ kreditorsektor.

Følgende sektorer inngår i publiseringen:
1110 Statens forretningsdrift
1120 Statlig eide foretak mv.
1510 Kommunale foretak med ubegrenset ansvar                                                                                                       1520 Kommunalt eide akjeselskaper mv.

Enheter /foretak som driver forvaltningsvirksomhet omfattes ikke av denne statistikken.

Næringsgrupperingen er fra 2007 i samsvar med revidert norsk Standard for næringsgruppering (SN2007) som bygger på EUs næringsstandard NACE Rev. 2. For årgangene før 2007 er tidligere versjoner av Standard for næringsgruppering benyttet.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for offentlige finanser

Regionalt nivå

Kommune

Hyppighet og aktualitet

Årlige undersøkelser.
Regnskapsstatistikk for offentlige foretak 12 mnd.
Regnskapsstatistikk for ASVO- foretak 12 mnd. (Utgått fra og med regnskapsåret 2012)
Strukturstatistikk for offentlige foretak 3 mnd. (Utgått fra og med regnskapsåret 2012)

Internasjonal rapportering

Inngår som en del av nasjonalregnskapet.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata er lagret i en Oracle- database sammen med regnskapene til de private ikke - finansielle foretakene. Publiseringsklare tabeller lagres som flate filer.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med struktur- og regnskapsstatistikken er å framskaffe tallmateriale til makroøkonomisk statistikk og til statistikk om offentlige foretak. Innsamlingen startet i 1961 (NOS XII 185).

Brukere og bruksområder

De viktigste brukerne er nasjonalregnskapet, offentlige myndigheter og allmennhet.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen.

Sammenheng med annen statistikk

Offentlige foretak er en årlig statistikk, og vil først og fremst publiseres med foreløpige tall. Tallene for offentlige foretak inkluderes i nasjonalregnskapet og i finansielle sektorbalanser.

Lovhjemmel

Statistikkloven §2-2 og §3-2.

EØS-referanse

Rådsforordning nr.2223/96 - om det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem i Fellesskapet endret ved forordning nr. 448/98, 1500/2000, 2516/2000, 995/2001, 113/2002, 1267/2003, 1392/2007 og 715/2010.

Rådforordning nr.3037/90 - om statistisk klassifisering av økonomisk virksomhet innen Det europeiske fellesskap endret ved forordning nr. 761/93, 29/2002 og 1893/2006

Europaparlaments- og rådsforordning nr. 177/2008 - om fastsettelse av en felles ramme for foretaksregistre for statistisk bruk og om oppheving av rådsforordning nr. 2186/93

Rådsforordning nr.2223/96 - om det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem i Fellesskapet endret ved forordning nr. 448/98, 1500/2000, 2516/2000, 995/2001, 113/2002, 1267/2003, 1392/2007 og 715/2010

Kommisjonsforordning nr.264/2000 - om gjennomføring av rådsforordning nr. 2223/96 med hensyn til kortsiktige statistikker over offentlige finanser.

Produksjon

Omfang

Statistikkene omhandler foretak som er definert som norske offentlig eide ikke-finansielle foretak. Offentlige foretak som er definert som forvaltningsenheter holdes utenfor. Disse inngår som en del av stats- og/eller kommuneforvaltningen.

Populasjonen blir dermed alle selskaper hvor stat, kommune og fylkeskommune direkte eller indirekte eier mer enn 50 prosent av innbetalt andels- og aksjekapital, kapitalinnskudd eller kommandittinnskudd. Inkludert i statistikken er også statlig og kommunal forretningsdrift.

Det er ikke benyttet konsernregnskaper i publiseringene.

Regnskapsstatistikkene viser hovedsakeligstørrelser fra resultat- og balanseregnskapet samt avledede nøkkeltall.

Regnskapsinformasjonen om Statens Direkte Økonomiske Engasjement (SDØE) er hentet fra Petoro AS sin årsberetning over SDØE´s virksomhet for  20XX.

Datakilder og utvalg

Statistikken bygger på Næringsoppgave 2 og skjema for avstemming av egenkapital m.v. Næringsoppgaven dokumenterer inntekter og kostnader overfor skattemyndighetene, og er et vedlegg til selvangivelsen i forbindelse med ligning av aksjeselskapene. Aksjeselskaper og andre foretak som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven (regnskapspliktige) skal benytte Næringsoppgave 2. Næringsoppgaven inneholder selskapsregnskapet og ikke konsernregnskapet. Skjema for avstemming av egenkapital mv. er et pliktig vedlegg til næringsoppgave 2.

Fra og med regnskapsåret 2005 er statistikken supplert med data fra foretakenes offisielle årsoppgjør innsendt til regnskapsregisteret i Brønnøysund for foretak hvor næringsoppgaven ikke var tilgjengelig.

Dataene om hvert enkelt aksjeselskap tilføres opplysninger om næring og institusjonell sektor fra Det Sentrale Virksomhets- og Foretaksregisteret.

SSB innhenter også opplysninger fra foretak hvor regnskapsopplysninger gjennom registre som nevnt over ikke er tilgjengelig. Dette gjøres elektronisk via et skjema i Altinn.

Fulltelling.

Datainnsamling, editering og beregninger

Statistisk sentralbyrå innhenter næringsoppgave elektronisk for foretak man ikke får tak i informasjon via registre. SSB sender ut næringsoppgave som må fylles ut og returneres til SSB. Oppgavene sendes ut i forbindelse med fristen for innlevering av næringsoppgave til likningsmyndighetene. Utsending finner sted i slutten av mai, mens innsendingsfrist er satt til i månedsskiftet juni/juli.

Alle oppgavene tilrettelegges i en felles database for næringsoppgaven i SSB. Denne omfatter både offentlige og private ikke-finansielle foretak.

Kontroll- og revisjonsrutiner er innebygd i det databaseprogrammet som benyttes i saksbehandlingen av disse foretakene. Kontrollene består i hovedsak av å kontrollere at regnskapene balanserer, og er internt avstemt. Man kontrollerer mot selskapenes årsberetninger. Det foretas også kontroller av materialet i makro.

Ikke relevant da det er fulltelling.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Etter Statistikklovens § 2-6 skal ikke tall offentliggjøres på en slik måte at de kan føres tilbake til den enkelte oppgavegiver. Etter Statistisk sentralbyrås regler for konfidensialitet, må det være minst 3 enheter innen det området det leveres statistikk for. Det samme gjelder hvis en bedrift alene står for over 90 prosent av summen, eller to bedrifter til sammen står for over 95 prosent.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Endringer i regnskapsloven og aksjeloven, endringer i postgrupperingen i næringsoppgaven og oppryddinger samt flytting av foretak i populasjonen kan føre til brudd i tidsserier.

Fra og med regnskapsåret 2005 kunne norske selskaper velge å benytte internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) i sine regnskaper. Overgangen til internasjonale regnskapsstandarder påvirker sammenlignbarheten i regnskapstallene, blant annet gjennom ulike prinsipper for verdsetting av eiendeler.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

En feilkilde er at det kan være vanskelig å ha løpende oversikt over populasjonen. Populasjonen er avgrenset ved gjennomgang av statlige og kommunale eierandeler hos foretakene i Bedrifts- og foretaksregisteret, og oppdateres løpende ved sjekk av nyetableringer og årsmeldinger.

Under inntasting og bearbeiding av materialet kan det oppstå feil både hos ligningsmyndighetene, Statistisk sentralbyrå og de enkelte foretakene.

I de tilfellene det benyttes næringsoppgaver som innhentes fra ligningsmyndighetene er en del av feilene fra foretakene oppdaget og rettet av ligningskontorene. Ligningsbehandlingen kan medføre endringer i næringsoppgaven som ikke lar seg spore tilbake til postene hvor endringen reelt sett finner sted, og dermed forårsake inkonsistens.

Våre rutiner for kontroll av næringsoppgaver avslører feil når det er logisk brist i skjemaene, og avvik mot informasjon i Regnskapsregisteret i Brønnøysund. På noen områder er det imidlertid forskjeller mellom regnskapsloven og skatteloven, samt mellom regnskapspraksis og ligningspraksis. Dette kan medføre at opplysninger i regnskapet avlagt etter Regnskapslovens spesifikasjonskrav og næringsoppgaven kan være forskjellige. Kontrollene er derfor i første rekke benyttet som et hjelpemiddel for å avdekke enheter i statistikken som inneholder feil og innkonsistenser.

For foretak hvor næringsoppgaven ikke er tilgjengelig er det brukt data fra årsregnskapet. Dette er i seg selv en feilkilde da årsregnskapet som oftest er mindre spesifisert enn næringsoppgaven. For eksempel vil samlede lønnskostnader bli lagt under posten ´´lønn, feriepenger m.v.´´ og ikke fordelt på mer detaljerte lønns og personalkostnader.

Det er gjennomført oppryddinger i registrene vedrørende eierforhold for de kommunalt eide foretakene generelt (2004), og attføringsforetakene spesielt (2001).

For de tilfeller hvor dette skulle være aktuelt fremskrives tall på bakgrunn av tidligere år der hvor annet tallmateriale ikke eksisterer.

Varians: Ikke relevant.
Skjevhet: Ikke relevant.
Frafall: Regnskapsstatistikken viser kun tall for de enhetene vi har data for. Det er beskjedent frafall.

Registerfeil. Utvalget trekkes fra Bedrifts- og foretaksregisteret. Forsinket oppdatering av populasjon (kontinuerlig i endring) og feilklassifisering, er eksempler som kan føre til feil i undersøkelsen.

Revisjon

Revisjon er planlagt endring av tall som alt er publisert (for eksempel ved publisering av endelige tall der det tidligere har vært publisert foreløpige tall). Se også SSBs prinsipper for revisjon

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB