Offentlige foretak, regnskap

07865: Regnskapsstatistikk. Offentlig eide ikke-finansielle foretak. Balanseregnskapet (mill. kr) 2007 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 42 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 23 Valgte

Søk

sektor

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
12.12.2019
Kontakt
Francis Kwamena Acquah, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 662
fka@ssb.no

Måleenhet
Anleggsmidler:
mill. kr
Imatrielle eiendeler:
mill. kr
Bygg og anlegg:
mill. kr
Anlegg under utførelse:
mill. kr
Boliger, tomter og andre grunnareal:
mill. kr
Personbiler, maskiner og inventar mv:
mill. kr
Andre driftsmidler:
mill. kr
Investering i datter- og konsernselskap:
mill. kr
Investering i tilknyttede selskaper:
mill. kr
Lån til foretak i samme konsern, TS og FKV:
mill. kr
Investeringer i aksjer, andeler og obligasjoner:
mill. kr
Andre fordringer:
mill. kr
Omløpsmidler:
mill. kr
Varelager:
mill. kr
Kundefordringer og opptjent ikke fakturert driftsinntekt:
mill. kr
Konsernfordringer:
mill. kr
Øvrige fordringer:
mill. kr
Investeringer:
mill. kr
Bankinnskudd og kontanter:
mill. kr
Eiendeler:
mill. kr
Egenkapital:
mill. kr
Aksjekapital:
mill. kr
Overkursfond:
mill. kr
Innskutt annen egenkapital:
mill. kr
Fond for vurderingsforskjeller:
mill. kr
Annen egenkapital:
mill. kr
Udekket tap:
mill. kr
Langsiktig gjeld:
mill. kr
Avsetninger for forpliktelser:
mill. kr
Obligasjonslån:
mill. kr
Kredittinstitusjoner (langsiktig):
mill. kr
Konserngjeld (langsiktig):
mill. kr
Ansvarlig lånekapital:
mill. kr
Annen langsiktig gjeld:
mill. kr
Kortsiktig gjeld:
mill. kr
Kredittinstitusjoner (kortsiktig):
mill. kr
Leverandørgjeld:
mill. kr
Offentlige avgifter og betalbar skatt:
mill. kr
Avsatt utbytte:
mill. kr
Konserngjeld (kortsiktig):
mill. kr
Annen kortsiktig gjeld:
mill. kr
Egenkapital og gjeld:
mill. kr
Referansetid
Anleggsmidler:
31.12
Imatrielle eiendeler:
31.12
Bygg og anlegg:
31.12
Anlegg under utførelse:
31.12
Boliger, tomter og andre grunnareal:
31.12
Personbiler, maskiner og inventar mv:
31.12
Andre driftsmidler:
31.12
Investering i datter- og konsernselskap:
31.12
Investering i tilknyttede selskaper:
31.12
Lån til foretak i samme konsern, TS og FKV:
31.12
Investeringer i aksjer, andeler og obligasjoner:
31.12
Andre fordringer:
31.12
Omløpsmidler:
31.12
Varelager:
31.12
Kundefordringer og opptjent ikke fakturert driftsinntekt:
31.12
Konsernfordringer:
31.12
Øvrige fordringer:
31.12
Investeringer:
31.12
Bankinnskudd og kontanter:
31.12
Eiendeler:
31.12
Egenkapital:
31.12
Aksjekapital:
31.12
Overkursfond:
31.12
Innskutt annen egenkapital:
31.12
Fond for vurderingsforskjeller:
31.12
Annen egenkapital:
31.12
Udekket tap:
31.12
Langsiktig gjeld:
31.12
Avsetninger for forpliktelser:
31.12
Obligasjonslån:
31.12
Kredittinstitusjoner (langsiktig):
31.12
Konserngjeld (langsiktig):
31.12
Ansvarlig lånekapital:
31.12
Annen langsiktig gjeld:
31.12
Kortsiktig gjeld:
31.12
Kredittinstitusjoner (kortsiktig):
31.12
Leverandørgjeld:
31.12
Offentlige avgifter og betalbar skatt:
31.12
Avsatt utbytte:
31.12
Konserngjeld (kortsiktig):
31.12
Annen kortsiktig gjeld:
31.12
Egenkapital og gjeld:
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Resultat- og balanseregnskapet for kommunalt eide foretak inkl. ikke kommunale særbedrifter.

Brukerveiledning for statistikkbanken